تحقیق دانشگاهی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و …

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۲- مشخصات توصیفی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۲-۱- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۲-۲- سنوات خدمت ………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۲-۳- مقطع آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۳- تحلیل استنباطی دادهها …………………………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۳-۱- آزمون کولموگروف – اسمیرونوف ……………………………………………………………………………..۹۲
۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل فرضیات ……………………………………………………………………………………………۹۳
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….۹۸
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
فهرست شکلها
شکل شماره (۲-۱) ساختار بلند ……………………………………………………………………………………………….۵۵
شکل شماره (۲-۲) ساختار تخت ……………………………………………………………………………………………۵۵
شکل شماره (۲-۳) ساختار ساده ……………………………………………………………………………………………..۶۶
شکل شماره (۲-۴) بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………………….۶۷
شکل شماره (۲-۵) بوروکراسی حرفه ای ………………………………………………………………………………….۶۹
شکل شماره (۲-۶) ساختاربخشی …………………………………………………………………………………………….۷۱
شکل شماره (۲-۷) ساختارادهوکراسی ……………………………………………………………………………………..۷۳
فهرست جدولها
جدول شماره ۱: توزیع فراوانی میزان تحصیلات ………………………………………………………………………..۸۹
جدول شماره ۲: توزیع فراوانی سنوات خدمت ………………………………………………………………………….۹۰
جدول شماره ۳: توزیع فراوانی مقطع آموزشی …………………………………………………………………………..۹۱
جدول شماره ۴: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..۹۳
جدول شماره ۵: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..۹۵
جدول شماره ۶: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..۹۶
تقدیم به:
تمامی پویندگان راه علم و معرفت
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان بوده است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. و جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان میباشد که کل جامعه آماری ۲۱۸ نفر بوده است. روش نمونهگیری در این پژوهش، تصادفی ساده است. پس از مشخص شدن تعداد نمونهها، مدیران به طور تصادفی انتخاب شدهاند. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد ۱۵۶ نفر از مدیران میباشد. ابزار این تحقیق پرسشنامه است که در جهت سنجش توانمندسازی شناختی از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر و برای ساختارسازی از پرسشنامه استاندارد رابینز استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف – اسمیرونوف جهت تست نرمال بودن جامعه آماری و برای آزمون فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیهها حاکی از آن است که بین توانمندسازی شناختی و ساختار سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین آزمون فرضیههای فرعی تحقیق مبین این است که بین توانمندسازی شناختی و سه بعد ساختاری رسمیت، تمرکز و پیچیدگی رابطه معنادار وجود دارد.
کلید واژههاتوانمندسازی شناختی، ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان میگردد و سپس به طور مختصر به تشریح و بیان موضوع پرداخته می شود.
در ادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و بر روی تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق مروری مختصر انجام می گیرد.
سپس به فرضیه های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته شده و در ادامه، روش انجام تحقیق، قلمرو تحقیق و آزمون های استفاده شده برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بیان می گردد و در انتها نیز واژهها و اصطلاحات تخصصی تعریف می شود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.