مقاله – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه …

۲-۱۵-۳- مدل مالاک و کارزتد ……………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱۵-۴- مدل اسپریتزر ………………………………………………………………………………………………..۵۰
بخش دو: ساختار سازمانی
۲-۲- ساختارسازمانی ……………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲-۱- تعیین کننده های ساختار ………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۲-۲- ابعاد ساختارسازمانی ………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۲-۲-۱- پیچیدگی …………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-۲-۲-۲- رسمیت ……………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۲-۲-۳- تمرکز ………………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۲-۲-۴- اهمیت عدم تمرکز ……………………………………………………………………………..۶۱
۲-۲-۳- عوامل اثر پذیر از ساختار سازمانی …………………………………………………………………….۶۲
۲-۲-۳-۱- ارتباطات سازمانی ………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۳-۲- تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۲-۴- انواع ساختارهای سازمانی ………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۲-۴-۱- ساختار ساده ……………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۲-۴-۲- بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………….۶۷
۲-۲-۴-۳- بوروکراسی حرفه‌ای …………………………………………………………………………..۶۸
۲-۲-۴-۴- ساختار بخشی …………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۲-۴-۵- ادهوکراسی ……………………………………………………………………………………….۷۲
۲-۲-۵- تحول در ساختار …………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۲-۶- تغییر ساختاری ………………………………………………………………………………………………..۷۵
بخش سوم : پیشینه تحقیق
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
۲-۳-۱- مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………….۷۶
۲-۳-۲ – مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………..۷۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۲- نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۳- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۴- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۵-۱- روایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۵-۲- پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………۸۳
۳-۶- متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۷- جامعه آماری و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۷-۱- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۷-۲- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۷-۳- تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۸- روش‌های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ………………………………….۸۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتهها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...