جستجوی مقالات فارسی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش …

تاریخ:
شماره:
پیوست:
واحد نراق
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب مریم مشکی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت دولتی- مدیریت تشکیلات و روشها که در تاریخ -/-/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان «رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان» با کسب نمره و درجه دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد میشوم:
۱- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نمودهام مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
۲- این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطع زمانی، خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: مریم مشکی
تاریخ و امضاء
سپاسگزاری:
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد.
و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان نمود.
و سپاس از استاد عزیزم که عاجزم از بیان سپاس خود در وصف استاد خویش که هرچه گویم و سرایم کم گفتهام.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۱ – بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳- اهداف اساسی از انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۵- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق ………………………………………………………………………….۶
۱-۶- روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶-۱- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۶-۲- روشهای گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….۶
۱-۷ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………. ۶
۲-۷-۱- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………..۷
۳-۷-۱- مکان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۸- روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها………………………………………۷
۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح ……………………………………………………………………..۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش یک: توانمند سازی
۲-۱- تعریف توانمند سازی ……………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۲- رویکردهای توانمند سازی ……………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۱- رویکرد رابطه ای یا چند بعدی ………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲-۲- رویکرد روان شناختی ………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۳- توانمند سازی روان شناختی …………………………………………………………………………………………..۱۴

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.