نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی، پیشنهادات، محدودیتها و در نهایت با پیشنهاد برای تحقیقات آتی خاتمه می یابد.
۵-۲) نتایج آمار توصیفی
۵-۲-۱) آمار توصیفی کلی متغیرها
با توجه به نتایج بدست آمده از فصل پیش مشاهده می شود که :
میانگین امتیاز متغیر عدالت توزیعی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۲۶/۲ و انحراف معیار ۸۰۹/۰ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر عدالت رویه ای در وضیعت مطلوبی قرار ندارد.
میانگین امتیاز متغیر عدالت رویه ای از نظر پاسخ دهندگان برابر ۶۶۰۳/۲ و انحراف معیار ۸۰۰۲۳/۰ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر عدالت رویه ای در وضیعت مطلوبی قرار ندارد.
میانگین امتیاز متغیر عدالت تعاملی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۹۸۳/۳ وانحراف معیار ۸۹۴۰۹/۰ باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر عدالت تعاملی در وضیعت مطلوبی قرار دارد.
میانگین امتیاز متغیر ترک شغل از نظر پاسخ دهندگان برابر ۹۲۳۴/۲ و انحراف معیار ۳۱۷۱۴/۱ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر ترک شغل در وضیعت مناسبی است.
میانگین امتیاز متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۲۰۱۸/۳ و انحراف معیار ۵۵۸۱۶/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر تعهد سازمانی در وضیعت مطلوبی قرار دارد. میانگین امتیاز متغیر حمایت سازمانی از نظر پاسخ دهندگان برابر ۷۱۳۷/۲ و انحراف معیار ۷۸۴۶۹/۰ می باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان متغیر حمایت سازمانی در وضیعت مطلوبی قرار ندارد.
۵-۲-۲) آمار توصیفی سوالات متغیر ها
در این بخش متغیرهای تحقیق با توجه به مولفهای خود توصیف می شوند که بهتر به نقطه نظر پاسخ دهندگان در ضعف و قدرت هر متغیر پی برده شود.
عدالت سازمانی
– عدالت توزیعی
بعد عدالت توزیعی از پنج پرسش تشکیل شده است:
جدول ۵-۱) توصیف سوالات متغیر عدالت توزیعی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
سوالات میانگین انحراف معیار واریانس
میزان تلاش و عادلانه بودن حقوق ۲٫۴۱ ۱٫۰۱۹ ۱٫۰۳۸
میزان مسئولیتها و عادلانه بودن حقوق ۲٫۳۲ ۰٫۹۲۲ ۰٫۸۵۱
تجربیات شغلی و عادلانه بودن حقوق ۲٫۲۸ ۰٫۸۸۱ ۰٫۷۷۵