شاخص برازش تطبیقی

CFI

بزرگتر از ۸/۰باشد

۹۷/۰

تائید

شاخص برازش افزایشی

IFI

بزرگتر از ۸/۰باشد

۹۷/۰

تائید

با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مدل تحقیق از نظر شاخص های معنی داری و برازش مورد تائید است.
۴-۵)آزمون فرضیه ها:
در این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات ساختاری ارایه شده است.
۱٫حمایت سازمانی در ارتباط بین عدالت رویه ای و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر حمایت سازمانی و و عدالت رویه ای برابر با ۵۷/۶ است. همچنین آماره تی بین حمایت سازمانی و تعهد سازمانی نیز برابر است با ۷۳/۱۱ و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96 /1- [ قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین عدالت رویه ای و تعهد سازمانی از طریق حمایت سازمانی برابر است با :
۳۸/۰=۸۳/۰*۴۵/۰
۲٫حمایت سازمانی در ارتباط با عدالت توزیعی و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر حمایت سازمانی و و عدالت توزیعی برابر با ۱۱/۵ است. همچنین آماره تی بین حمایت سازمانی و تعهد سازمانی نیز برابر است با ۷۳/۱۱ و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96 /1- [ قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی از طریق حمایت سازمانی برابر است با :
۲۵/۰=۸۳/۰*۳۰/۰
۳٫حمایت سازمانی در ارتباط بین عدالت مراوده ای و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر حمایت سازمانی و و عدالت مراوده ای برابر با ۹۰/۳ است. همچنین آماره تی بین حمایت سازمانی و تعهد سازمانی نیز برابر است با ۷۳/۱۱ و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96 /1- [ قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین عدالت مراوده ای و تعهد سازمانی از طریق حمایت سازمانی برابر است با :
۱۸/۰=۸۳/۰*۲۲/۰
۴٫حمایت سازمانی در ارتباط با عدالت رویه ای و تمایل به ترک خدمت نقش میانجی دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر حمایت سازمانی و و عدالت رویه ای برابر با ۵۷/۶ است. همچنین آماره تی بین حمایت سازمانی و تمایل به ترک خدمت نیز برابر است با ۰۳/۲- و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96 /1- [ قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین عدالت رویه ای و تمایل به ترک خدمت از طریق حمایت سازمانی برابر است با :
۰۹/۰- = (۲۱/۰-)* (۴۵/۰)
۵٫حمایت سازمانی در ارتباط با عدالت توزیعی و تمایل به ترک خدمت نقش میانجی دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر حمایت سازمانی و و عدالت توزیعی برابر با ۱۱/۵ است. همچنین آماره تی بین حمایت سازمانی و تمایل به ترک خدمت نیز برابر است با ۰۳/۲- و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96 /1- [ قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین عدالت توزیعی و تمایل به ترک خدمت از طریق حمایت سازمانی برابر است با :
۰۶/۰- = (۲۱/۰-)* (۳۰/۰)
۶٫حمایت سازمانی در ارتباط با عدالت مراوده ای و تمایل به ترک خدمت نقش میانجی دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر حمایت سازمانی و و عدالت مراوده ای برابر با ۹۰/۳ است. همچنین آماره تی بین حمایت سازمانی و تمایل به ترک خدمت نیز برابر است با ۰۳/۲- و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96 /1- [ قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین عدالت مراوده ای و تمایل به ترک خدمت از طریق حمایت سازمانی برابر است با :
۰۵/۰- = (۲۱/۰-)* (۲۲/۰)
۷٫تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت رابطه منفی دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت برابر با ۳۹/۵- است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96 /1- [ قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت برابر با ۵۸/۰- است.
با توجه به نمودار ۴-۱۱ استدلالهای زیر ارائه می گردد :اولا : برای کارکنان دو عدالت توزیعی و رویه ای در درجه اهمیت بالاتری قرار دارند .ثانیا” : متغیر حمایت سازمانی به طور مستقیم ۲۱/۰ – روی تمایل به ترک خدمت اثر دارد، اما اگر حمایت با تعهد همراه باشد می تواند تا ۴۸/۰ منجر به کاهش تمایل به ترک خدمت شود.
۴۸/۰ – = ۵۸/۰ * ۸۳/۰
تعهد سازمانی ۸۳/۰
۳/۰ عدالت توزیعی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Tags: