رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه …

۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف پرداخته می شود.
متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد:
متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد:
جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

تعداد آماره آزمون سطح معنی داری
ترک شغل ۲۳۵ ۲۴۴/۱ ۰۵۳/۰

با توجه به جدول ۴-۸ مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر ترک شغل مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای هر متغیر بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود. بنابراین متغیر وابسته در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشد. حال می توان از روش های پارامتریک برای بررسی فرضیات تحقیق حاضر استفاده نمود.
۴-۴) بررسی مدل تحقیق
در این بخش به بررسی مدل تحقیق پرداخته می شود.
۴-۴-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد
 
نمودار ۴-۱۱) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)
نمودار ۴-۱۱ نمایان گر میزان رابطه بین متغیرهای تحقیق است.
۴-۴-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری
 
نمودار ۴-۱۲) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)
با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد. در این حالت اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج از بازه (۹۶/۱ و ۹۶/۱-) باشند. به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین ۹۶/۱ و ۹۶/۱- باشد بی معنا خواهد بود.
۴-۴-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق
پس از آن که برآورد پارامتر ها برای یک مدل تدوین شده ومشخص به دست آمدند باید تعین شود که داده ها تا چه حد با مدل برازش دارند یعنی تا چه اندازه مدل نظری به وسیله داده های نمونه حمایت می شود. تعدادی آزمون برای این موضوع که مدل تا چه حد روابط مشاهده شده بین متغیرهای قابل اندازه گیری را توصیف می نماید به کار می رود. جدول زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل می باشد.
جدول ۴-۱۱) شاخص های معنی داری و برازش مدل

حتما بخوانید :   تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام ...

Recommended Articles

نام شاخص اختصار