رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

شاخص (Goodness of fit index) GFI مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می کند، دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می باشد مقدار GFI باید برابر یا بزرگ تر از ۹۰/۰ باشد. (وبلاگ سنجش و اندازه گیری محمدحسین ضرغامی).
نسبت x/df فاقد یک معیار ثابت برای یک مدل قابل قبول است اما برای یک برازش ایده آل برابر با ۱ خواهد بود و جهت پذیرش مدل باید کمتر از ۲ باشد. (فارابی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹).
.شاخص RESEA
این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. شاخص (Root Mean Square error of Approximation) RMSEA برای مدل های خوب، برابر ۰۵/۰ یا کمتر است مدل هایی که RMSEA آنها ۱ باشد، برازش ضعیفی دارند. (وبلاگ سنجش و اندازه گیری محمدحسین ضرغامی).
۳-۷-۴) نرم افزار لیزرل (LISREL)
یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند، و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علّی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد. تا قبل از ورود نرم افزار لیزرل و معادلات ساختاری به عرصه تحلیل آماری در کشور، پژوهشگران با استفاده نرم افزار Spss کارهای آماری مرتبط با مقاله، طرح های پژوهشی و پایان نامه را انجام می دادند. با به روی کار آمدن نرم افزار لیزرل قابلیت هایی از این نرم افزار در دسترس قرار گرفت. همچنین نرم افزار لیزرل با توجه به اینکه از ماتریس کوریانس به حل مدل و یا آزمون فرضیات استفاده می کند از دقت بالایی برخوردار می باشد. اساس کار LISREL بر تحلیل آماری مبتنی بر ماتریس کوواریانس می باشد.
مراحل تحلیل آماری با تکنیک مدل معدلات ساختاری و نرم افزار لیزرل:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  1. انتخاب موضوع پژوهش بر اساس مدل ساختاری
  2. ارائه مدل ساختاری پژوهش که به دو صورت زیر پیشنهاد می گردد:

الف) الگوبرداری از یک مدل مفهومی
ب) مطالعه ادبیات نظری تحقیق و استخراج مدل مفهومی

  1. مشخص کردن ابعاد متغیرها
  2. طراحی پرسشنامه که به دو صورت انجام می شود:

الف) پرسشنامه استاندارد بومی سازی شده
ب) پرسشنامه محقق ساخته

  1. ایجاد مدل اندازه گیری بمنظور تشخیص روایی سازه ها
  2. انجام تست نرمالیته
  3. پیاده سازی مدل معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات تحقیق

در مدل معادلات ساختاری پس از مشخص نمودن میزان برازش مدل مورد بررسی، باید میزان پایایی مربوط به هر بعد، سازه و یا مدل را مورد ارزیابی قرار داد.
شاخص CR در مدل معادلات ساختاری با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد که در صورتی که این مقدار بالاتر از ۰٫۶ باشد مدل ایجاد شده شما از برازش مناسبی برخوردار می باشد.
از جمله کاربردهای این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم
تحلیل اکتشافی
حل مدل با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری
انجام تحلیل مسیر (نازک تبار به نقل از سایت http://lisrell.persianblog.ir).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان