رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

متغیر

میزان آلفا

۱

عدالت توزیعی

۸۹۵/۰

۲

عدالت رویه ای

۸۹۹/۰

۳

عدالت تعاملی

۹۰۶/۰

۴

تمایل به ترک شغل

۸۵۱/۰

۵

حمایت سازمانی

۸۶۷/۰

۶

تعهد سازمانی

۸۷۹/۰

همانطور که مشاهده می شود، تمامی متغیر های تحقیق از پایایی لازم برخوردار هستند.
۳-۷)معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیک های موجود در آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است. در این مرحله اول تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از روش های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می شود یعنی از مفاهیم و روش هایی جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده استفاده می شود.گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از تکنیک های آماری استنباطی می باشد. در تحلیل های آمار استباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه گروه بزرگ تری به نام جامعه تعمیم داده شود)حافظ نیا، ۱۳۸۳، ص۲۴۲).
در این تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش معادله ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده شده است. فرضیات با استفاده از t-value مورد آزمون قرار گرفتند. اگر مقدار t-value متغیر، در حد فاصل ۹۶/۱+ و ۹۶/۱ـ قرار گیرد، فرضیه رد می شود و اگر مقدار t-value متغیر، کوچکتراز ۹۶/۱ـ و یا بزرگتر از ۹۶/۱+ باشد، فرضیه تأیید می شود. در زیر به شرح روش مدل سازی معادله ساختاری پرداخته شده است.
۳-۷-۱) مدل معادلات ساختاری
برای بررسی روابط بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از این روشهای نویدبخش در این زمینه، مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بی شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می کند که شامل: تحلیل عاملی تأییدی، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک، تجزیه و تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روشهای آماری است. مدل معادلات ساختاری، یک رویکرد آماری جامع برای آزمون
فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است. از طریق این رویکرد می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه خاص با استفاده از داده های همبستگی، غیر آزمایشی، آزمون نمود. یکی از قوی ترین و مناسب ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی و مباحث سازمان و مدیریت، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه از موضوعات، چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره،به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان k متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علی یا مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد، استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می یابد(پایگاه اینترنتی آینده پژوهی).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.