مقاله رایگان رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان -پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 1-2 : تعاریف هوش معنوی از نظر دانشمندان 18

جدول 2-2 : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال 20

جدول 3-2 : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث 24

جدول شماره 4-2 جنبه های مختلف سه مدل سنتی، روابط انسانی و منابع انسانی 43

جدول5 –2 پیش  فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار 46

جدول6-2 سبک های مدیریتی برمبنای پیش فرض های X و Y 46

جدول3-1 جامعه‌ی آماری 70

جدول3-2 حجم نمونه آماری 70

جدول 3-3: اطلاعات مربوط به پرسشنامه هوش معنوی 71

جدول (4-3). پایایی پرسشنامه هوش معنوی 73

جدول (5-3). ضریب پایایی پرسشنامه‌ی انگیزه کاری 73

جدول 1-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس: 77

جدول2-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی: 78

جدول3-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت 79

جدول4-4- نتیجه آزمون کالموگروف –  اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها 81

جدول5-4- مطالعه وضعیت هوش معنوی دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گیری از آزمون t یکطرفه: 82

جدول6-4- مطالعه وضعیت انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گیری از آزمون t یکطرفه: 83

جدول7- 4- مطالعه ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 84

جدول8-4- مطالعه ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 85

جدول9- 4- مطالعه ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 86

جدول 10-4- مطالعه ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 86

جدول11- 4- مطالعه ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 87

جدول12-4- مقایسه هوش معنوی دبیران زن و مرد با بهره گیری از آزمونt برای گروههای مستقل: 88

جدول13-4- مقایسه هوش معنوی دبیران به لحاظ اندازه تحصیلات و سابقه خدمت با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 88

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول14-4- مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران زن و مرد با بهره گیری از آزمونt برای گروههای مستقل: 89

جدول15-4- مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران به لحاظ اندازه تحصیلات و سابقه خدمت با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 90

 

فهرست اشکال

شکل1-1: مدل مفهومی پژوهش 6

شکل 1-2: مدل زوهر و مارشال(2000) 23

شکل 2-2: مدل آمرام(2007) 25

شکل 3-2: مدل کینگ (2008) 26

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی