دانلود پایان نامه مدیریت:میزان افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 تئوری اسناد :

تأثیر مهم این تئوری در ارتباط با فرایندهای شناختی افراد می باشد. برخلاف تئوریهای دیگر انگیزش ، تئوری اسناد یک تئوری انگیزش فردی نیست بلکه در ارتباط با ادراک شخصی و رفتار بین افراد می باشد .

تئوریهای اسناد در فرضیه های کلی مشترکاتی به قرار زیر دارند :

1- ما برای معنا و مفهوم بخشیدن به دنیای اطرافمان پژوهش و مطالعه می کنیم .

2- رفتار افراد را به عوامل داخلی یا خارجی اسناد می کنیم .

3- این اسنادها را از راههای منطقی انجام می دهیم .

کرت لوین ، رفتار را تابعی از شخصیت افراد و محیط آنها می داند . او معتقد می باشد هر عملی که از کی سر می زند احتمالاً هم ویژگیهای فردی او و هم عوامل محیطی وی دخیل بوده می باشد . خطاست اگر فرض کنیم رفتار فقط به واسطه یکی از دو عامل به تنهایی سر می زند .

نظریه پردازان اسناد عقیده دارند فرایند اسناد در سه مرحله اتفاق می افتد

1- در موضع نظاره کننده رفتار دیگری می باشد .

2- تعیین می کند رفتار از روی عمد بوده یا نه

3- برای رفتار دلیل می آورد .

در مرحله اول ما واقع را خودمان نظاره می کنیم یا فرد دیگری به ما اطلاع می دهد .

در مرحله دوم با مشخص شدن رفتار ، آیا رفتار نظاره شده از روی قصد و نیت بوده یا بر حسب اتفاق . با پاسخ به این سئوالها اولین سطح تعیین علت های رفتار مشخص می گردد . مثلاً اگر فرض ، رفتاری اتفاقی باشد نمی توان برایش دلیل خاصی آورد . پس آن را به قضا و قدر ، شانس ، حادثه یا یک پدیده ساده غیر قابل کنترل اسناد می کنیم . اما اگر رفتاری با قصد و نیت قبلی انجام شده باشد آنگاه به مرحله سوم می رویم .

در مرحله سوم این پرسش پیش می آید که کدام یک از عوامل محیطی یا خصوصیات فردی موثر بوده می باشد . اگر ممکن می باشد هر دو این عوامل در انجام اقدام دخالت داشته باشند اما برای ساده کردن درک خویشتن نخست به یکی از این دو عامل اسناد می کنیم.

2-12 سیستم پاداش :

به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می گردد ، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان به خاطر میل به اهداف سازمان صرف می کند ، به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر ، سازمان به فرد پاداش می دهد پاداشی که فرد از سازمان دریافت می دارد یا به خاطر وظایف محول در حد عادی و متعارف می باشد که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده می گردد ، یا بخاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری می باشد که در این صورت از پاداش، به عنوان مزایایی فوق العاده و به خاطر کار فوق العاده صحبت می گردد.(سعادت،1386، 253)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما