دانلود پایان نامه مدیریت:رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل رضایت ژاپنی

مانند نظریه پردازان اخیر مانند اوچی (1981) و پاسکال (1981) بر این باور بودند که رمز موفقیت ژاپنی، در نظر داشتن ایجاد انگیزه در افراد از طریق کسب تعهد کامل آنان نسبت به ارزش های سازمان، رهبری و مشارکت می باشد. شاید بتوان این دیدگاه را ایجاد انگیزه بر اساس «قلب ها و باورهای ذهنی» نامید. این مدل علاوه بر سایر عوامل بیش تر با حلقه های کنترل کیفیت معرفی می گردد. بر اساس این مدل، تعالی ارزش های سازمان و همسویی ارزش های مورد قبول کارکنان با آن تاثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش رضایت شغلی کارکنان و تقویت انگیزه ایشان داشته، مشارکت آنها را در فعالیت های سازمانی بهبود خواهد داد.

این مدل از سوی پیترز  و واترمن(1983) و پیروان آنها در دهه هشتاد توسعه پیدا نمود. نتایج حاصل از مطالعات این دو نفر که در قالب مطالعه مدیریت منابع انسانی در شرکت های ژاپنی انجام شده می باشد؛ در کتاب در جستجوی کمال انتشار یافته می باشد(منصوری و همکاران، 1387).

 

2-4-4– عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

به گونه کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده می باشد که عبارتند از:

1- رضایت شغلی پاسخی عاطفی به شرایط یا وضعیت شغل می باشد؛

2- رضایت شغلی اغلب در ارتباط با حد برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می گردد؛

3- رضایت شغلی منبعث از چند توجه وابسته به هم می باشد.

اسمیت کندال و هیولین پنج بعد شغلی پیشنهاد کرده اند که عبارتند از: ماهیت شغل، دستمزد، فرصت ارتقا، مدیر و همکاران. این ابعاد از مهم ترین ویژگی های شغل هستند که افراد به آنها پاسخ مثبت نشان می دهند. رضایت شغلی به جهت گیری کلی و عاطفی فرد نسبت به تأثیر کاری اش تصریح دارد. این مفهوم بایستی از رضایتی که فرد از جنبه های مختلف و جداگانه شغلش دارد، متمایز گردد. در واقع، رضایت شغلی به عنوان توجه کلی فرد نسبت به شغلش مفهومی کلی می باشد، اگرچه این مفهوم خلاف این واقعیت نیست که این توجه کلی، چندبعدی نیز می باشد. فرض این می باشد که اشخاص قادرند جنبه های خاص رضایت از شغلشان را پیش روی جنبه های نارضایتی، تعدیل کنند و به توجه مرکبی از شغل به صورت یک کل برسند.

از نظر فلدمن (1995) مهم ترین منابع ایجادکننده رضایت شغلی عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شرایط کاری و دستمزدها که حاصل مطالعات مهندسی صنعت مدیریت علمی می باشد؛

2- گروه کاری و سرپرستی که از نهضت روابط انسانی تأثیر پذیرفته می باشد؛

3- خود شغل و فرصت های شغلی که به ماهیت شغل توجه دارد.

به گونه کلی رضایت شغلی را در سه شکل می توان اختصار نمود:

شکل اول: سیاست های سازمانی مانند حقوق و مزایا، ارتقا در سازمان و امنیت شغلی؛

شکل دوم: افراد حاضر در محیط کار، شامل سرپرستان و همکاران؛

شکل سوم: خود شغل.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی