دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه گیری هوش معنوی

زهر، و مارشال و مک هاوک پیش روی کمّی کردن هوش معنوی جانب احتیاط را در پیش گرفته اند. امونزف نیز در مورد کوشش هایی که برای اندازه گیری هوش معنوی انجام می گرفت، هشدار می دهد(فتاحی،1387 :13 )

وضعیت هوش معنوی فرد را می توان بر اساس انعکاس توانائی ها و رفتار های گوناگون شخصی مثل سیستم اعتقادی معنوی / دینی فرد مورد توجه قرار داد. در همین راستا ، تعریف الگوهای منحصر به فرد برای اظهار وضعیت هوش معنوی ، می تواند بسیار مفید تر از کوشش برای به دست آوردن یک ارزیابی کمّی ( که در آن مقدار هوش معنوی که افراد دارا می باشند را نشان می دهد) باشد. یک راه برای اندازه گیری هوش معنوی افراد مطالعه توضیحات ذهنی در مورد معنویت، افراد، سیستم اعتقادی افراد، ارزش های افراد، اهداف افراد، تجارب معنوی افراد ( و تعبیر و تفسیر آنها ) و راهی که در آن معنویت، سیستم اعتقادی، ارزش ها، اهداف ها و تجارب معنوی به کار گرفته، می باشند .

به عنوان یک راه دیگر می توان مقیاس هایی را به مقصود ارزیابی فهم و اظهار هوش معنوی ایجاد نمود. در همین جهت، هشتاد گویه فهرست ماتریس روانی معنویت[1] توسط ولمن به مقصود تعریف یک الگوی منحصر به فرد برای اظهار وضعیت هوش معنوی افراد ایجاد گردید. این موارد به نحوی طراحی شده بودند که افراد تجربیات، فعالیت ها و رفتار هایشان را گزارش می دهند . این گزارش، نیازمند تفکر انتزاعی و تعبیر و تفسیر رویداد ها می باشد. ضرورتاً، فهرست ماتریس روانی معنویت بیشتر به جای در نظر داشتن هوش معنوی کمتر یا بیشتر، با تمرکز بر الگوهای معنویت مورد توجه قرار گرفت. این فهرست هفت فاکتور دارد که ابعاد گوناگون تجربیات معنوی را اندازه گیری می کنند. این هفت عامل عبارتند از؛ الوهیت[2]، هوشمندی[3]، روشن فکری[4]، جامعه پذیری[5]، ادراک بیرونی[6]، معنویت معصومانه[7] ( کودکانه )، آسیب روحی[8]، فهرست ماتریس روانی معنویت به گونه مستقیم یا به گونه کلی جوابگوی سنجش ظرفیت های معنوی و درجه هوش معنوی نیست و امتیازات ، بیشتر از اینکه قابل مقایسه باشند، نشان دهنده درجه علاقه و افزایش آگاهی معنوی می باشد که به دیدن رفتار و تجربیات زندگی مربوط می گردد (آمرام، 2009).

ابزار دیگری توسط نازل معرفی گردید که مقیاس هوش معنوی[9] نام دارد. این ابزار دارای 17 مورد می باشد که بر روی طیف لیکرت قرار دارد.  معیار دیگر اندازه گیری شاخص جامع هوش معنوی[10] آمرام می باشد که از روش های قبلی قابل اطمینمان تر و صحیح تر می باشد. این شاخص شامل 5 مقیاس مهم و بیست و دو زیر مقیاس می باشد که بسیاری از ابعاد هوش معنوی که از تجزیه و تحلیل عمیق مصاحبه شناسایی می گردد را تأیید می کند. این 5 مقیاس عبارتند از؛ معنا، هوشیاری، متانت، تعالی، صداقت و بیست و دو زیر مقیاس آن عبارت می باشد از: زیبایی، بصیرت، تواضع، متانت، آزادی، قدردانی، خود برتری، کل نگری، حضور در همه جا، تمامیت درونی، شهود، توجه، گشاده روئی، اقدام، حضور، هدف، ارتباط، روحانیت، خدمت، تلفیق و اعتماد ( نازل2004 )

[1] . Psycho matrix Spirituality Inventory (PSI)

[2] . Divinity

[3] . Mindfulness

[4] . Intellectuality

[5] . Community

[6] . Extrasensory Perception

[7] . Childhood spirituality

[8] . Trauma

[9] .  Spiritual Intelligence

[10] . Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی