مقاله رایگان دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

1-4-1.فرضیه اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط سنجی ارگونومی با فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی1392.

1-4-2.فرضیات فرعی :

1-بین ارگونومی و فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 ارتباط معنا داری هست.

2-بین ارگونومی و فرسودگی شغلی معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 ارتباط معنا داری هست.

3-بین ارگونومی و توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 ارتباط معنا داری هست.

4-بین ارگونومی و توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92 ارتباط معنا داری هست.

5-بین ارگونومی محیط کار معلمان مرد و زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 92  تفاوت معناداری هست.

6-بین فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد.

7-بین فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد.

8- بین فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد.

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال