دانلود پایان نامه بررسی هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

بر اساس اندازه هوش معنوی بشر قادر می باشد به کارها و فعالیت هایش معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گیری از آن بر معنای عملکردش آگاه گردد و دریابد که کدام یک از اعمالش از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی بالاتر و عالی تر می باشد تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازد (یانگ[1]، 2007). انگیزش یک فرایند زنجیره‌ای می باشد که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می گردد ، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی می گردد که محصول آن، رفتار نیل به هدف می باشد. توالی این فرایند ممکن می باشد منجر به ارضای نیاز گردد. پس انگیزه های کار  موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می گردد در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید. در این فصل، به تبیین مفاهیم نظری پژوهش حاضر پرداخته می­گردد. در آغاز مطالبی درمورد هوش معنوی و انگیزه ی کاری همچون تاریخچه، دیدگاه نظریه پردازان، مدل ها، تعاریف، مفاهیم،  پیشینه مطالعه این متغیرها و نیز روابط آنها با یکدیگر اظهار می گردد. بعد از آن به­ ذکر مواردی از تحقیقات انجام شده درمورد موضوع پژوهش حاضر، به ترتیب در خارج و داخل از کشور پرداخته می­گردد. و در پایان فصل، یک نتیجه­گیری کلی از نتایج تحقیقات انجام شده صورت می­گیرد.

قسمت اول : مبانی نظری پژوهش:

الف) 2- 2- هوش معنوی

1- 2- 2- تعریف هوش

از هوش تعریف واحدی به دست نیامده و صاحب نظران مختلف آن را به گونه های متفاوتی تعریف کرده اند. نمی توان تعریف مشخصی از هوش به دست آورد که مورد توافق همه روانشناسان وابسته به رویکردهای مختلف باشد. با این حال عناصری از هوش وجود دارند که مورد توافق غالب پژوهشگران می باشد. گیج و برلاینر[2] (1992) این عناصر را در سه دسته تقسیم کرده ا ند؛

 • توانایی پرداختن به امور انتزاعی: مقصود این می باشد که افراد با هوش بیشتر با امور انتزاعی (اندیشه ها، نمادها، روابط، مفاهیم، اصول) سروکار دارند تا امور عینی (ابزارهای مکانیکی، فعالیت‌های احساسی).
 • توانایی حل کردن مسائل:یعنی توانایی پرداختن به جایگاه های جدید، نه فقط دادن پاسخ‌های از قبل آموخته شده به جایگاه های آشنا.
 • توانایی یادگیری: به ویژه توانایی یادگیری انتزاعیات، مانند انتزاعیات موجود در کلمات و سایر نمادها و نیز توانایی بهره گیری از آنها(به نقل از سیف، 1387).

 Yang.[1]

[2]. Gage&Berliner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

 • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
 • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی