دانلود پایان نامه ارشد :افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل پورتر ـ لاولر :

در مطالعاتی که توسط این دو دانشمند انجام گرفت الگوی کاملتری از انگیزش که بیشتر بر پایه نظریه انتظار بنا شده می باشد به دست آمد ، که چگونگی انگیزش کارکنان را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(porter & Lawler,1968:164)

از شروع نهضت روابط انسانی کلیه اظهارنظرها پیرامون روابط بین عملکرد و رضایت بود. تئوریهای محتوایی به گونه مطلق فرض می کنند که رضایت موجب بهبود عملکرد و برعکس نارضایتی موجب عدم در نظر داشتن عملکرد می گردد. مدل هرزبرگ بهترین مدل رضایت شغلی می باشد. اما تاکنون در مورد ارتباط بین رضایت و عملکرد بحثی نکرده می باشد. مدل وروم هم به اندازه قابل ملاحظه ای از ارتباط بین رضایت و عملکرد را به دنبال دارد. اما مدل وروم تا زمانی که پورتر و لاولر به ایجاد الگوی انگیزش بر پایه نظریه انتظار پرداختند پالوده نگشت. آنها با تجدیدنظر در مدل وروم و توسعه آن اظهار داشتند که رضایت و عملکرد در یک مدل انگیزشی مستقیماً در ارتباط هستند و روابط با نمودار بهتر از طریق ریاضی قابل توصیف می باشد. در این مدل متغیرهای متعددی وجود دارند که فرایند ادارکی تأثیر اساسی را اعمال می کند.

پورتر و لاولر عقیده دارند که انگیزش (کوشش یا نیرو) با رضایت و عملکرد برابر نیست. انگیزش ، رضایت ، و عملکرد متغیرهای جداگانه ای هستند به طرق مختلف غیر از آن چیز که سنتیها تصور می کرند در ارتباط هستند. در نمودار شماره (2-6 ) این مدل چند متغیره ، ارتباط پیچیده موجود بین انگیزش ، رضایت ، و عملکرد را نشان می دهد (porter & Lawler:165) همانگونه که در شکل ملاحظه می گردد شماره های (1) و (2) و (3) همانهایی می باشد که در معادله وروم هست. مسئله مهمی که پورتر و لاولر به آن تصریح می کنند این می باشد که کوشش (نیرو یا انگیزش) مستقیماً به عملکرد هدایت نمی گردد. بلکه قابلیتها و خصوصیات فردی و تأثیر یعنی درک آن چیز که فرد بایستی انجام دهد واسطه ها هستند. مهمترین مسئله در مدل پورتر و لاولر آن چیزی می باشد که بعد از عملکرد اتفاق می افتد. پاداشهایی که داده می گردد و چگونگی دریافت آنها ، رضایت را تعیین می کند. به اظهار دیگر ، مدل پورتر و لاولر اعلام می دارد که عملکرد به رضایت منتهی می گردد و این رویداد بزرگی در اندیشه های سنتی می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما