دانلود پایان نامه ارشد:سنجش رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه برابری و انتظار

نظریه برابری نخستین بار، توسط آدامز ارائه گردید. به اعتقاد او، بشر همواره خواهان برخورد منصفانه با خود می باشد. به عبارت بهتر، برابری باور به این نکته می باشد که در مقایسه با دیگران، با ما منصفانه برخورد شده و نابرابری باور به این نکته می باشد که درمقایسه با دیگران، با ما غیرمنصفانه برخورد شده می باشد. براساس این نظریه، فرایند مقایسه برابری بر مبنای نسبت ورودی به خروجی انجام می پذیرد. ورودی آورده های فرد مانند سطح تحصیلات، تجربه، کوشش و وفاداری به سازمان و نتایج چیزهایی می باشد که فرد از سازمان دریافت م یکند، مانند حقوق، روابط اجتماعی، شناسایی و پاداش درونی در ازای آورده هایش.کارکنان سازمان نخست نحوه برخورد سازمان با خودشان در مقایسه با دیگران را می سنجند. فرد با این ارزیابی، احساس برخورد عادلانه یا ناعادلانه را درک می کند.

بنا به نظر آدامز، نارضایتی شغلی زمانی به وقوع می پیوندد که نسبت بازده فردی هر فرد به دروندادها، و نسبت بازده به دروندادهای فردی افراد دیگر مورد مقایسه قرار گیرد و کمتر از آنها برآورد گردد. از این رو تنها زمانی می توان حالت برابری ایجاد نمود که:

1- دروندادها و بروندادها تغییر یابد؛

2- از نظر شناختی تحریف گردد؛

3- دروندادها و بروندادهای دیگران تغییر یابد

نظریه انتظار برمبنای تعبیرات وروم(1964) از علم سازمانی پایه گذاری شده می باشد. نظریه انتظار به مسائل مطرح شده در مکتب لذت جویی بر می گردد که در دهه 1930 مطرح گردید و به مقصود انگیزش کاری، مورد بهره گیری قرار گرفت. این نظریه اظهار می کند که مردم به شغلهای مختلفی که در اختیار آنان می باشد، می نگرند(مانند آمدن بر سرکار در برابر نیامدن بر سر کار) و به انتخاب شغلی می پردازند که به تصور آنان با بیشترین احتمال به پاداش های مورد علاقه می انجامد. وی دو الگو عرضه کرده می باشد: یکی برای پیش بینی انتخاب های معین، مانند اینکه فرد چه حرف های را برخواهد گزید یا در شغل خود چقدر کوشش خواهد نمود و دیگری برای پیش بینی توجه های فرد نسبت به شغل خود. ترکیب انتظار و ارزش تعیین می کند که شخص چه چیز را انتخاب خواهد نمود. وروم عقیده دارد توجه مردم در بجای آوردن کار به ارزشی که آنها به نتیجه و بهره کوشش خود(مثبت یا منفی) می دهند، ضربدر حد اعتماد آنها به اینکه در اقدام، کوشش و کوشش آنها به کامیابی در رسیدن به اهداف می انجامد، بستگی دارد. به بیانی دیگر، انگیزش، دستاورد ارزش مورد پیش بینی فرد از یک هدف و درجه احتمالی می باشد که او برای رسیدن به هدف قائل می باشد. یکی از مهم ترین جاذبه های او این می باشد که اهمیت نیازها و انگیزه های مختلف فرد را مورد شناسایی قرار می دهد. این نظریه با واقع بینی بیشتر، بعضی ساده انگاری هایی را که در روش مزلو و هرزبرگ لحاظ شده، ندارد و به گونه کامل با روش مدیریت بر پایه هدف در یک راستا قرار دارد.

در تحلیل نظریه انتظار، عناصر مهمی هست: نخست اینکه پیش بینی (انتظار) آن چیز که روی خواهد داد، عامل مؤثر انتخاب می باشد و برآورد ما از آینده اهمیت دارد. نکته دوم این می باشد که این نظریه، دربرگیرنده دو عامل اصلی می باشد: انتظار اینکه بازدهی حاصل خواهد گردید، و ارزش رضای تبخش پیش بینی آن بازده چقدر خواهد بود(خدایاری فرد، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی