تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

۱۲-۱۰×۶/۴

۱۲-۱۰×۳۷/۱

۱۳-۱۰×۱۴/۲

۱۲-۱۰×۳۸/۱

۱۳-۱۰×۵۱/۲

همان طور که توضیح داده شد برای تخمین پارامترهای خطوط و دامنه ولتاژ شینها از ۴ نوع نمونهگیری مطابق جدول ‏۴‑۱۸ استفاده گردیده است. در نمونهگیری نوع ۱ فاصله نمونهها برابر ۵% و در نوع ۲، ۳ و ۴ به ترتیب ۳%، ۲% و ۱% میباشد. حال این سؤال مطرح است که فواصل نمونهها را تا چه میزان میتوان کم نمود بطوریکه دقت تخمین همچنان در حد قابل‌قبول باقی بماند. برای این منظور فواصل نمونهگیری را رفته‌رفته از ۱% تا ۵-۱۰% کاهش داده و تأثیر آن بر خطای تخمین پارامترهای خطوط بررسی گردید.
شکل ‏۴‑۶ خطای تخمین ادمیتانس سری خط ۴-۳ را به ازای تغییرات فواصل نمونهگیری نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود با کاهش فاصله بین نمونهگیریها دقت تخمین پارامتر کاهش مییابد اما این کاهش دقت نسبت به تغییرات بار زیاد نیست و عملکرد خوب الگوریتم تخمین پارامتر را به خوبی میتوان در آن مشاهده کرد. الگوریتم در تخمین ولتاژ شینها نیز عملکرد بسیار مناسبی را از خود نشان میدهد. شکل ‏۴‑۷ تخمین دامنه ولتاژ شین ۱۶ را به ازای تغییرات فاصله نمونهگیریها نشان میدهد. با بررسی این دو شکل می‌توان گفت که برای سیستم بررسی‌شده با فرض حداکثر خطای قابل‌قبول ۱% می‌توان فاصله نمونهگیریها را تا ۳-۱۰% درصد تغییر بار و تولید کاهش داد که با توجه به ذات شبکه قدرت که دائماً در حال تغییر است مقداری کاملاً قابل‌قبول است.
شکل ‏۴‑۶: خطای تخمین ادمیتانس سری خط ۴-۳ به ازای تغییرات فواصل نمونه‌گیری
شکل ‏۴‑۷: خطای تخمین دامنه ولتاژ شین ۱۶ به ازای تغییرات بار مختلف
تخمین پارامترهای یک خط بوسیله ترکیب‌های مختلف
یکی از مسائل دیگری که در تخمین حالت و پارامترهای سیستم مطرح میشود، تخمین پارامترهای یک خط بوسیله ترکیب‌های مختلف خواهد بود. برای بررسی این موضوع پارامترهای خطوط ۵-۶ و ۱۵-۱۶ بوسیله ترکیب‌های مختلف تخمین زده‌شده است. بررسی تخمین پارامتر یک خط با ترکیب‌های مختلف در جدول ‏۴‑۳۰ تا جدول ‏۴‑۳۴ آورده شده است.
جدول ‏۴‑۳۰: پارامترهای دقیق خطوط ۵-۶ و ۱۵-۱۶

حتما بخوانید :   تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده از ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

شین ۱ شین ۲ g b ys
۶ ۵ ۴۱۱۷۶/۲۹ ۳۵۳/۳۸۲- ۰۲۱۷/۰
۱۶ ۱۵ ۰۹۳۰۸/۱۰ ۴۱۷/۱۰۵- ۰۸۵۵/۰

Recommended Articles