تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

ترکیب ۱ در جدول ‏۴‑۹ را در شکل ‏۴‑۵ میتوان مشاهده کرد.
PMU
شین تزریق صفر
شکل ‏۴‑۵: چینش بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر
تعداد واحدهای اندازهگیری فازوری بدست آمده ۲۱ دستگاه میباشد که نسبت به حالت قبل (در نظر نگرفتن شینهای تزریق صفر) ۴ واحد اندازه‌گیری فازوری از تعداد آن‌ها کم شده است. همان طور که مشاهده میشود در شبکه ۳۹ شینه IEEE با تقریباً نصف تعداد این شینها میتوان به تخمین پارامتر و حالت سیستم پرداخت.
در این بخش ۵ حالت کلی تخمین جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازوری مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به بررسی این روشها پرداخته خواهد شد.
جایابی بهینه به منظور تخمین حالت شبکه با توجه به مشخص بودن مقادیر پارامترهای شبکه
جایابی بهینه به منظور تخمین حالت شبکه با توجه به الگوریتم ارائه‌شده (بدون نیاز به پارامترهای شبکه)
جایابی بهینه به منظور تخمین حالت و پارامترهای شبکه با توجه به الگوریتم ارائه‌شده
جایابی بهینه به منظور تخمین حالت شبکه با توجه به الگوریتم ارائه‌شده و با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر (بدون نیاز به پارامترهای شبکه)
جایابی بهینه به منظور تخمین حالت و پارامترهای شبکه با توجه به الگوریتم ارائه‌شده و با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر
روش اول روشی مرسوم است که در مقالات زیادی به بررسی آن پرداخته شده است و برای مقایسه در این پایان‌نامه آورده شده است. اما ۴ روش بعدی در این پایان‌نامه ارائه‌شده‌اند. برای بررسی و مقایسه این ۵ روش نتایج مربوط به هر یک در جدول ‏۴‑۱۰ آورده شده است.
جدول ‏۴‑۱۰: نتایج بدست آمده از الگوریتم جایابی بهینه PMU

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۵ ۴ ۳ ۲ ۱ شماره روش تخمین
۲۱ ۲۵ ۲۰