تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با استفاده …

ترکیب ۴ در جدول ‏۴‑۶ را در شکل ‏۴‑۵ میتوان مشاهده کرد.
PMU
شکل ‏۴‑۳: چینش بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم
همان طور که مشهود است در جایابی بهینه با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم، حداقل تعداد بدستآمده واحدهای اندازه‌گیری فازوری، ۲۵ است. نتایج بدست آمده شامل چینش این دستگاهها به صورت چند ترکیب مختلف است؛ اما باید دقت داشت که هر یک از این ۴ ترکیب، تمامی خطوط و شینهای شبکه را رویتپذیر خواهد کرد. این نتایج تمامی شینهای شبکه به همراه پارامترهای خطوط آن را رویتپذیر میکند.
نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر
همان‌گونه که توضیح داده شد با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر میتوان از تعداد واحدهای اندازه‌گیری فازوری استفاده‌شده در سیستم کاست. در بخش قبل نتایج جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری بدون در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر بدست آمد. در این بخش نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر نمایش داده خواهد شد.
در شبکه ۳۹ شینه IEEE دوازده شین تزریق صفر وجود دارد. در میان این ۱۲ شین، شینهای ۱ و ۹ در جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری تأثیری نخواهند داشت. بنابراین در این شبکه ۱۰ شین تزریق صفر وجود خواهد داشت که با استفاده از آن‌ها به جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری پرداخته خواهد شد. این ۱۰ شین در جدول ‏۴‑۷ آورده شدهاند.
جدول ‏۴‑۷: شینهای تزریق صفر موثر در جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری در شبکه ۳۹ شینه IEEE

حتما بخوانید :   مقاله - بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شماره شینها
۲، ۵، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۲

نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت سیستم با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر در جدول ‏۴‑۸ نشان داده شده است.
جدول ‏۴‑۸: نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت سیستم با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر

Recommended Articles

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶