تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

همان طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد می‌توان جایابی بهینه را به منظور تخمین حالت و پارامترهای سیستم به طور همزمان انجام داد. هر یک از خطوط سیستم هنگامی رویتپذیر هستند که در یکی از بسته‌های ۳تایی تخمین قرار بگیرد. برای اجرای الگوریتم جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم ابتدا باید تمامی بسته‌های ۳تایی که هر خط را رویت‌پذیر میکند شناسایی کرد. به عنوان مثال بسته‌های ۳تایی که خطوط ۱۰-۱۱ و ۱-۲ را رویتپذیر میکند در جدول ‏۴‑۴ آورده شدهاند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

جدول ‏۴‑۴: بسته‌های سهتایی تخمینی خطوط ۱۰-۱۱ و ۱-۲
بسته‌های تخمینی خط ۱۰-۱۱ بسته‌های تخمینی خط ۱-۲
۱۰ ۱۱ ۶ ۱ ۲ ۳۰
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱ ۲ ۲۵
۳۲ ۱۰ ۱۱ ۱ ۲ ۳
۱۳ ۱۰ ۱۱ ۳۹ ۱ ۲

برای هر خط می‌توان چنین مجموعهای را مطابق جدول ‏۴‑۴ بدست آورد؛ بنابراین به تعداد خطوط سیستم از این نوع مجموعهها خواهیم داشت که با بیرون کشیدن یک بسته از آن‌ها می‌توان اطمینان داشت که خط مورد نظر رویتپذیر خواهد بود. برای جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف رویتپذیری خطوط، باید از مجموعه بسته‌های ۳تایی تخمین بدستآمده برای هر خط بستهای را انتخاب کرد و این کار را به گونهای انجام داد که در مجموع بیش‌ترین اشتراک و به عبارت دیگر کمترین تعداد واحد اندازه‌گیری فازوری را نتیجه دهد.
در الگوریتم ژنتیک استفاده‌شده برای جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم، هر کروموزوم به تعداد خطوط سیستم ژن خواهد داشت. به منظور نشان دادن توانایی الگوریتم پیشنهادی، این الگوریتم بر روی شبکه ۳۹ شینه IEEE که در شکل ‏۴‑۱ نشان داده‌شده پیاده‌سازی شده است.
همان طور که بیان شد برای جایابی بهینه لازم است تا ابتدا بسته‌های تخمینگر مربوط به هر خط که آن را رویتپذیر میکنند مشخص شود. جدول ‏۴‑۵ تعداد بسته‌های تخمینگر بدست آمده برای هر خط را که در الگوریتم جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری استفاده میشود، نشان میدهد.

حتما بخوانید :   رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان ...

Recommended Articles

جدول ‏۴‑۵: تعداد بسته‌های بدست آمده برای هر شین در الگوریتم جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت و پارامترهای سیستم
خط تعداد بسته‌های تخمین خط