تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

همان طور که مشهود است در جایابی بهینه با هدف تخمین حالت سیستم، حداقل تعداد بدستآمده واحدهای اندازه‌گیری فازوری ۲۳ است اما نحوه چینش این دستگاهها به صورت چند ترکیب مختلف بدست آمده است. هر یک از این ۴ ترکیب، تمامی شینهای شبکه را رویتپذیر خواهد کرد. با توجه به تئوری الگوریتم ارائه‌شده، برای یک شبکه با چینش منظم شینها می‌توان تعداد واحدهای اندازه‌گیری فازوری را تا تعداد شینها کاهش داد. البته با توجه به چینش نه چندان مناسب شبکه ۳۹ شینه IEEE این مقدار از ۲۶ بالاتر خواهد بود (برای شبکه ۳۹ شینه تقریباً ۲۹ واحد اندازه‌گیری فازوری نیاز است)؛ اما با به‌کارگیری الگوریتم جایابی بهینه و همپوشانی بسته‌های ۳تایی می‌توان این تعداد را کاهش داد و برای این شبکه تست تعداد واحدهای اندازه‌گیری فازوری را به ۲۳ رساند.
در روش ارائه‌شده در این تحقیق برای تخمین حالت سیستم نیازی به معلوم بودن پارامترهای سیستم نیست. در روشهای پیشین ارائه‌شده در[۲۵] و[۲۶] برای تخمین حالت سیستم، الگوریتم به پارامترهای سیستم نیازمند است که این مطلب در جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری تأثیر خواهد داشت. در این روش که به پارامترهای سیستم وابسته است جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری بوسیله برنامهریزی خطی به سادگی امکانپذیر خواهد بود. برای مقایسه بهتر، جایابی بهینه بر روی شبکه تست ۳۹ شینه IEEE انجام میشود. نتیجه جایابی در جدول ‏۴‑۳ آورده شده است.

حتما بخوانید :   تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جدول ‏۴‑۳: نتیجه جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری برای تخمین حالت
شماره شینها
۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲،۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۹

همان طور که در جدول ‏۴‑۳ آورده شده است بوسیله این روش با ۱۸ واحد اندازه‌گیری فازوری و داشتن پارامترهای سیستم می‌توان حالت سیستم را تخمین زد. درحالی‌که در روش ارائه‌شده در این تحقیق با ۲۳ واحد اندازه‌گیری فازوری و بدون نیاز به پارامترهای سیستم می‌توان حالت سیستم را تخمین زد. در حقیقت در این روش تخمین حالت با اضافه کردن تعداد واحدهای اندازه‌گیری فازوری به میزان تقریبی ۲۵% نیاز به پارامترهای شبکه از بین میرود.
باید دقت داشت که جایابی بهینه با هدف تخمین حالت سیستم تمامی شینهای شبکه را رویتپذیر میکند اما تمامی خطوط لزوماً رویتپذیر نخواهند بود. به عنوان مثال با چینش واحدهای اندازه‌گیری فازوری مطابق با ترکیب ۱ جدول ‏۴‑۳، که در شکل ۴-۲ مشاهده میشود، برخی خطوط همانند خطوط ۲۵-۲۶، ۲۶-۲۹، ۱۶-۱۹ و ۲۲-۲۳ که با علامت قرمز رنگ مشخص‌شده‌اند رویتپذیر نیستند. همان طور که توضیح داده شد باکمی تغییر در الگوریتم جایابی می‌توان تمامی ولتاژ شینها و پارامترهای خطوط را به طور همزمان تخمین زد. در ادامه به نتایج این جایابی پرداخته خواهد شد.
PMU
خطوط تخمینزده نشده
شکل ‏۴‑۲: چینش بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با هدف تخمین حالت سیستم بر روی شبکه ۳۹ شینه IEEE
نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت و پارامترهای سیستم به طور همزمان

حتما بخوانید :   رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه ...

Recommended Articles