تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده …

۴
۶
۵
۷
L 1
L 2
L 3
L 4
L 5
L 6
شکل ‏۳‑۸: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر
۱
۲
۳
۴
۶
۵
۷
L 1
L 2
L 3
L 4
L 5
L 6
شکل ‏۳‑۹: جایابی بهینه در شبکه ۷ شینه بدون در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر
در این شبکه فرض کنید شین شماره ۳ و ۴ شینهای تزریق صفر هستند. در این شینها نه تولیدی وجود دارد و نه مصرفی. با قرارگیری ۴ دستگاه واحد اندازه‌گیری فازوری در شینهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ با توجه به الگوریتم تخمین پارامتر میتوان ولتاژ شینهای ۳ و ۴ تخمین زد. همان طور که اشاره شد شین ۳ یک شین تزریق صفر است. بنابراین با استفاده از قانون مداری جریان در این شین و مشخص بودن جریان خطوط L1 و L3 بوسیله واحدهای اندازه‌گیری فازوری، جریان خط L5 را میتوان بدست آورد. به همین نحو جریان خط L6 را نیز میتوان بدست آورد. با مشخص بودن ولتاژ شینهای ۳ و ۴ و جریان خطوط ۵ و ۶ میتوان با استفاده از الگوریتم ارائه‌شده ولتاژ شین ۷ و پارامترهای خطوط ۵ و ۶ تخمین زده میشود. اگر بدون در نظر گرفتن شین تزریق صفر به جایابی بهینه بپردازیم مطابق با شکل ‏۳‑۹ در شین ۷ نیز واحد اندازه‌گیری فازوری قرار میگیرد که با در نظر گرفتن شینهای تزریق صفر این واحد اندازه‌گیری فازوری حذف شد.
با مشخص شدن نقش شین تزریق صفر در کاهش واحدهای اندازه‌گیری فازوری به سراغ نحوه بهکارگیری آن در الگوریتم بهینهسازی میرویم. طبق روش گفته‌شده در بخش ‏۳-۳-۱-۱ برای رویتپذیر شدن شین ۷ مجموعهای را به صورت زیر میتوان تشکیل داد:
{(۷،۶) ، (۷،۵) ، (۷،۲) ، (۷،۱) ، (۳،۴) ، ۷}= مجموعه تخمینگرهای رویت شین ۷ (‏۳‑۲۲)
در مجموعه بالا تنها بسته تخمینگر (۳ و ۴) دارای شین تزریق صفر است. با توجه به شکل ‏۳‑۸ برای رویتپذیر شدن ولتاژ شین ۳ و جریان خط ۵ میتوان بسته تخمینگر (۱ و ۵) را انتخاب نمود. در بسته تخمینگر (۳ و ۴)، با رویت‌پذیر شدن جریان خط ۵ و ولتاژ شین ۳ میتوان بسته تخمینگر (۱ و ۵) را با این شین جایگزین کرد که به صورت (۱ و ۵ و ۴) در میآید (شکل ‏۳‑۱۰).
شکل ‏۳‑۱۰: نحوه تغییر بسته تخمینگر (۳ ،۴) با در نظر گرفتن شین تزریق صفر شماره ۳
برای شین ۴ نیز همین رویه را میتوان طی کرد. در پایان برای شین ۷ با در نظر گرفتن شین تزریق صفر مجموع زیر بدست خواهد آمد.
{(۷،۶) ، (۷،۵) ، (۷،۲) ، (۷،۱) ، (۱،۵،۶،۲) ، (۳،۶،۲) ، (۱،۵،۴) ، (۳،۴) ، ۷}= مجموعه تخمینگرهای رویت شین ۷ با در نظر گرفتن شین تزریق صفر (‏۳‑۲۳)
با انتخاب هر یک از این بسته‌های تخمینگر میتوان اطمینان داشت که شین شماره ۷ رویتپذیر خواهد بود. این رویه آمادهسازی اطلاعات با استفاده از شین تزریق صفر را برای جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین پارامتر و حالت سیستم به طور همزمان نیز میتوان پیاده‌سازی کرد.
جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری بوسیله الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتمهای قدیمی و پرکاربرد در مسایل بهینهسازی است. موتور الگوریتم ژنتیک یک جمعیت اولیه از رابطه تعریف‌شده ایجاد می‌کند. هر فرد در برابر مجموعه‌ای از داده‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرد و مناسبترین آن‌ها (شاید ۱۰ درصد از مناسب‌ترین‌ها) باقی می‌مانند و بقیه کنار گذاشته می‌شوند. با ترکیب DNA افراد منتخب نسل جدیدی تولید خواهد شد. مشاهده می‌شود که با عبور از میان تعداد زیادی از نسلها، الگوریتم ژنتیک به سمت ایجاد فرمول‌هایی که دقیقتر هستند، میل می‌کند.
جذابیت زیاد الگوریتم ژنتیک این است که نتایج نهایی قابل‌ملاحظه‌ترند. فرمول نهایی برای کاربر انسانی قابل‌مشاهده خواهد بود، و برای ارائه سطح اطمینان نتایج می‌توان تکنیک‌های آماری متعارف را بر روی این فرمول‌ها اعمال کرد. فناوری الگوریتم‌ ژنتیک همواره در حال بهبود است و برای مثال با مطرح کردن معادلات ویروس‌ها که در کنار فرمول‌ها و برای نقض کردن فرمول‌های ضعیف تولید می‌شوند و در نتیجه جمعیت را کلاً قویی‌تر می‌سازند.
به طور مختصر گفته می‌شود که الگوریتم ژنتیک [۳۵]یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند. در واقع الگوریتم ژنتیک یک تکنیک جستجو در علم رایانه، برای یافتن راه حل بهینه است. الگوریتم‌ ژنتیک یکی از انواع الگوریتم‌های تکاملی است که از علم زیست‌شناسی مثل وراثت، جهش، انتخاب ناگهانی،انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته است. مزیت این الگوریتم به عنوان یک الگوریتم بهینهسازی عددی در این است که نهایتاً تا نقطه بهینه محاسبه خواهد شد، درحالی‌که در روش تحلیلی امکان عدم همگرایی به نقطه بهینه وجود دارد.
نحوه به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی
در مرحله دوم به مسئله جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری بوسیله الگوریتم ژنتیک پرداخته میشود. همان طور که اشاره شد جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری را به دو هدف مختلف می‌توان بر روی سیستم اعمال کرد.
جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت سیستم

حتما بخوانید :   رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Recommended Articles