تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام …

VS
VR
IS
IR
RR, XR, yR
Rs, Xs, ys
Vm
شکل ‏۳‑۲: ترکیب دو خط متوالی برای اعمال الگوریتم تخمین پارامتر
بررسی نحوه عملکرد الگوریتم تخمین حالت- پارامتر
الگوریتم ارائه‌شده را می‌توان در گروه روشهای تخمین پارامتر به صورت مستقیم دسته‌بندی کرد. این الگوریتم به صورت محلی به تخمین پارامتر میپردازد. برای شرح الگوریتم، ۳ شین از شبکه قدرت که بوسیله ۲ خط به یکدیگر متصل شدهاند را مطابق شکل ‏۳‑۳ در نظر بگیرید. برای خطوط، مدل π خط متوسط در نظر گرفته شده است.
شکل ‏۳‑۳: ترکیب دو خط متوالی برای اعمال الگوریتم تخمین پارامتر
بطوریکه:
gs+jbS و:yS به ترتیب ادمیتانس سری و سوسپتانس خط اول
gR+jbR و:yR به ترتیب ادمیتانس سری و سوسپتانس خط دوم
و مقادیر gS, bS, yS, gR, bR, yR پارامترهای مجهول خطوط بوده که باید تخمین زده شوند.
همچنین vm ولتاژ شین وسط بوده که آن نیز باید تخمین زده شود.
همچنین فرض کنید که ۲ دستگاه واحد اندازه‌گیری فازوری بر روی شین S و R قرار داده‌شده‌اند و ولتاژ شین ابتدا و انتها و جریان خطوط را به طور همزمان اندازهگیری میکند. با به‌کارگیری قوانین مداری ولتاژ و جریان در گره S و R می‌توان معادلات زیر را استخراج کرد.
(‏۳‑۱)
(‏۳‑۲)
با قرار دادن مقدار موهومی و حقیقی ولتاژ و جریان، معادلات (۳-۱) و (۳-۲) را می‌توان به چهار معادله زیر را تبدیل کرد:
(‏۳‑۳)
(‏۳‑۴)
(‏۳‑۵)
(‏۳‑۶)
معادلات (۳-۳) تا (۳-۶) را میتوان به صورت زیر نوشت:
(‏۳‑۷)
که در آن
,(‏۳‑۸)
بطوریکه:
eR و fR: قسمت حقیقی و موهومی ولتاژ شین R که اندازهگیری می‌شوند
eS و fS: قسمت حقیقی و موهومی ولتاژ شین S که اندازهگیری می‌شوند
em و fm: قسمت حقیقی و موهومی ولتاژ شین وسط m که باید تخمین زده شود
که در آن e قسمت حقیقی و f قسمت موهومی ولتاژ است. باید در نظر داشت که ولتاژ شین وسط نیز نامعلوم است. در ۴ معادله فوق ۸ کمیت gS, bS, yS, gR, bR, yR, em, fm مجهول میباشند. بنابراین برای حل معادلات و یافتن مجهولات لازم است که تعداد معادلات را از طریق افزایش تعداد نمونههای اندازهگیری افزایش دهیم. با هر نمونهگیری جدید بوسیله واحدهای اندازه‌گیری فازوری، ۴ معادله به معادلات اضافه خواهد شد. بطوریکه برای n نمونهگیری، تعداد معادلات برابر ۴n می‌گردد.
جدول ‏۳‑۱: نحوه افزایش تعداد مجهولات با زیاد شدن تعداد اندازهگیریها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

سه نمونهگیری(n=1) دو نمونهگیری (n=1) یک نمونهگیری (n=1)