تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت ۹

شکل ۱-۱ مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………… ۸
شکل ۲-۱ الگوی انگیزشی پورتر و لاولر ………………………………………………………… ۲۱
شکل ۲-۲ عوامل موثر بر رضایت شغلی …………………………………………………………. ۲۲
شکل ۲-۳ مدل رضایت شغلی ( پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی و عوامل موثر بر رضایت شغلی ) ………………………………………………………………………………….. ۳۱
شکل ۲-۴ فرایند ارتباطات از نظر میچل و رایس ……………………………………………… ۳۸
شکل ۲-۵ الگوی خطی ارتباطات ………………………………………………………………….. ۳۹
شکل ۲-۶ الگوی تعاملی ارتباطات ………………………………………………………………… ۴۰
شکل ۲-۷ ارتباطات بین شخصی …………………………………………………………………… ۴۵
شکل ۲-۸ عوامل موثر بر کاهش نابرابری ……………………………………………………….. ۷۳
شکل۲-۹ مدل چند سطحی روابط بین همدلی مدیران با شکایت جسمانی کارکنان، پیشرفت در هدف و حالات عاطفی (مثبت/منفی) ………………………………………………. ۸۱
نمودار ۴-۱ نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………….. ۹۷
نمودار ۴-۲ نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ……………………………………………….. ۹۸
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۴-۳ نمودار میله ای سمت پاسخ دهندگان ……………………………………………… ۹۹
نمودار ۴-۴ نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان …………………………………… ۱۰۰
نمودار ۴-۵ هیستوگرام متغیر مثبت گرایی ……………………………………………………….. ۱۰۱
نمودار ۴-۶ هیستوگرام متغیر همدلی ………………………………………………………………. ۱۰۲
نمودار ۴-۷ هیستوگرام متغیر تساوی ……………………………………………………………… ۱۰۳
نمودار ۴-۸ هیستوگرام متغیر مهارتهای ارتباطی ………………………………………………… ۱۰۴
نمودار ۴-۹ هیستوگرام متغیر کار ………………………………………………………………….. ۱۰۵
نمودار۴-۱۰ هیستوگرام متغیرسرپرست ………………………………………………………….. ۱۰۶
نمودار۴-۱۱ هیستوگرام متغیر همکار ……………………………………………………………… ۱۰۷
نمودار۴-۱۲ هیستوگرام متغیر ارتقاء ………………………………………………………………. ۱۰۸
نمودار۴-۱۳ هیستوگرام متغیرپرداخت ……………………………………………………………. ۱۰۹