تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت ۱۸

انتقال
وسیله
رمز گشایی
دریافت
موانع و تحریفات
نشانه های درونی و غیر کلامی
نحوه و جریان
شکل ۲-۴٫ فرایند ارتباطات از نظر میچل و رایس
(قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۲۷)
 
 
 
مدل برکو -ولوین
برکو- ولوین [۱۵] در مطالعات خود سه نوع الگوی ارتباطات را که شامل الگوی خطی ارتباطات ( یک سویه )؛ الگوی تعامل ارتباطات (دوسویه) و الگوی تبادلی ارتباطات (چند سویه) را ارائه داده اند که در ادامه به توضیح برخی از آنها خواهیم پرداخت. (قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۲)
۲-۲-۲-۲-۱ الگوی خطی ارتباطات
در الگوی خطی ارتباطات[۱۶] ، منبع پیامی را به رمز تبدیل می کند و آن را از طریق یک یا چند کانال حسی به دریافت کننده ارسال می نماید. سپس دریافت کننده پیام را دریافت می کند و آن را رمز گشایی می کند. نحوه ارتباط این الگو در شکل زیر نشان داده شده است. به طور کلی، در ارتباطات یک سویه، دهنده پیام هیچ انتظاری در گرفتن واکنش یا نتیجه ای از گیرنده پیام که با او رابطه برقرار نموده ندارد. سیاستهایی که به وسیله مدیران عالی سازمان اعلان می شوند، نمونه ای از ارتباطات یک سویه هستند. (قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۲)
محیط ارتباطی
اختلال
کانال
اختلال
اختلال
محیط ارتباطی
شکل ۲-۵٫ الگوی خطی ارتباطات ( ارتباطات یک سویه )
(قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۲)
۲-۲-۲-۲-۲ الگوی تعاملی ارتباطات[۱۷] :
الگوی خطی ارتباطات، کلیه متغیرهای موجود در فرایند ارتباط را مد نظر و مورد توجه قرار نمی دهد و الگوئی ساده (منبع – دریافت کننده) است. الگوی تعاملی ارتباطات در شکل زیر نشان داده شده است. در الگوی تعاملی ارتباطات، منبع، پیامی را به رمز تبدیل می نماید و آن را به دریافت کننده ارسال می کند. دریافت کننده، پیام را دریافت می کند و آن را مانند الگوی خطی، رمز گشایی می نماید. اما سپس بازخورد را نیز به رمز تبدیل نموده و آن را مجدداً به منبع بر می گرداند. بنابراین فرایندی دو سویه ایجاد می شود. منبع سپس پیام بازخورد را رمزگشایی می کند. مجدداً، منبع بر اساس پیام اولیه ارسال شده و بازخورد دریافت شده، یک پیام جدید را به رمز تبدیل می کند که این پیام جدید با بازخورد سازگار می باشد. (قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۳)
اختلال
بازخورد محیط ارتباطی
اختلال
اختلال
شکل۲-۶٫ الگوی تعاملی ارتباطات (ارتباطات دوسویه)
( قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۳)
۲-۲-۳ اهمیت ارتباطات و مهارتهای ارتباطی
ارتباطات نقش حیاتی در عملکرد سازمان دارد. در واقع نیاز یک سازمان عمدتاً به ارتباط است. این فرایند جدایی ناپذیر ضروری و مستمر درست مثل سیستم گردش خون در بدن انسان می باشد. ارتباطات یک عامل بسیار حیاتی در تعیین بهره وری سازمان می باشد. موجودیت یک سازمان به عواملی مانند وحدت فرماندهی، تفویض اختیار، کار گروهی و رهبری بستگی دارد که هریک مستلزم یک حمایت قوی از ارتباطات بین فردی می باشد . (Sethi&Seth, 2009)
ارتباطات سرچشمه فرهنگ و تکامل جامعه است و فقدان آن به معنای سکون نسبی در حیات انسانی و مانعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است. (رحیم نیا،فرزانه،۱۳۸۸)
در اصل بدون وجود ارتباطات بین افراد در یک سازمان، سازمان تبدیل به مجموعه ای از افراد همراه با وظایف مجزا می شود. و همچنین امکان هماهنگی بین اقدامات سازمانی وجود نخواهد داشت و اهداف فردی جای اهداف سازمانی را خواهد گرفت. (قاسمی،۱۳۹۰،ص۴۳۳)
در میان وظایف مدیران نقش مهارتهای ارتباطی به صورت آشکار و مستقیم در بعد ارتباطات و به صورت پنهان اما باز هم مستقیم در وظایف دیگر نهفته است. زیرا برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هدایت و انگیزش و تصمیم گیری نیز، هریک در چارچوب یک فرایند ارتباطی و تعاملی تحقق می یابند. یافته های پژوهشی و تجربه روزمره گواه این امراست که، ۸۰% از وقت مدیران صرف برقراری ارتباط با دیگران می شود. با توجه به چنین حجم زمانی عظیم بدیهی است سبک مدیران در برقراری ارتباط با کارکنان، همکاران، مقامات بالاتر، نقش تعیین کننده در عملکرد وی دارد. بنا بر پژوهش رزماری استوارت مدیران بیش از دو سوم وقت خود را با دیگران صرف می کنند و یک سوم مانده را نیز در مطالعه و یا آماده کردن گزارشات مورد نظر برای ارتباط با دیگران می گذرانند. (مرتضوی، مهربان، ۱۳۸۳)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir