تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان- قسمت …

تشویش: یکی از شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد و در محیط کار خواب آلود شود، فراموشکار شود و در کار بی دقتی کند و از شرایط کاری شکایت کند. دیر سر کار حاضر شود و یا غیبت کاری داشته باشد. ( مقیمی،۱۳۹۰ ؛۳۸۷)
غیبت کاری: مطالعات نشان می دهد کارکنانیکه رضایت کمتری دارند احتمالاً بیشتر غیبت می کنند. البته این نوع غیبت از نوع اختیاری خواهد بود.
تاخیر در کار: همانند غیبت، این باور را به وجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است و برای شغلش اهمیتی قائل نیست.
ترک خدمت: موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد برای سازمان پر هزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است. در واحدهایی از سازمان که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پایینتر است، نرخ ترک خدمت کارکنان آن بالاتر خواهد بود.
فعالیت اتحادیهمطالعات نشان داده که کارکنان بارضایت شغلی بالا تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارند و هرچه سطح عدم رضایت شغلی کمتر باشد ممکن است تنها به شکایت بسنده شود. ولی اگر سطح عدم رضایت شغلی بالاتر باشد، ممکن است موجبات اعتصاب کارکنان را فراهم آورد.
( مقیمی،۱۳۹۰ ؛۳۸۷)
بازنشستگی زودرس: (( مطالعات اشمیت و مک لن )) ارتباط رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس را نشان می دهد. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارکنانیکه تقاضای بازنشستگی زودرس می کنند تمایل دارند نگرشهای مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود سازند. از طرفی کارکنانیکه پستهای سازمانی عالیتر دارند و دارای فرصتهای کاری چالشی هستند نسبت به مشاغل سطوح پایینتر کمتر به دنبال بازنشستگی زودرس هستند.
پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی عوامل موثر بر رضایت شغلی
افزایش روحیه
افزایش بهره وری
عوامل سازمانی:
-حقوق و دستمزد
– ترفیعات
-خط مشی های سازمانی

سلامت فیزیکی وذهنی
تعهد سازمانی
رضایت شغلی شغلی
ماهیت کار:
– محدوده شغل
-تنوع شغل

رضایت از زندگی
سرعت در آموزش مهارتهای جدید شغلی
تشویش
غیبت
محیط کار:
– سبک سرپرستی
– گروه کاری
-شرایط کاری

ترک خدمت
تاخیر کاری
عدم رضایت شغلی شغلی
فعالیت اتحادیه ای(شکایت،اعتصاب)
عوامل فردی:
– نگرش مثبت و منفی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.