تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این تحقیق بر تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی تمرکز خواهد کرد.
۱-Park and Wu
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق واکنشی مستقیم به تحقیق فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) می باشد که تاثیرات تعدیل تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را بر رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی بررسی می کندو سپس به بررسی دیگر شاخص های احتمالی می پردازد که شرکت ها جهت جبران مشروعیت آسیب دیده خود به کار می گیرند. بر اساس مطالعات قبلی، این تحقیق ارتباط مثبتی را بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی انتظار دارد. همچنین انتظار می رود که تغییرات هیئت مدیره برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده نسبت به شرکت های کنترلی بیشتر باشد و همچنین انتظار می رود که ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی برای شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر می دهند نسبت به شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر نمی دهند ضعیف تر باشد (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹).
تجدید ارائه صورت های مالی بعنوان یک نقص گزارشگری مالی قلمداد می گردد. تحقیقات قبلی نشان می دهند که ارائه مجدد صورت های مالی، برای حسابرس برآورد و تخمین میزان ریسک مشتری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صورت های مالی نادرست ، اطلاعاتی را برای حسابرس فراهم می کنند تا سطح ریسک مرتبط با مشتری را در دوره فعلی تعیین کنند و این بدین معناست که حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند ریسک حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهند .
همانطور که قبلا بیان گردید، تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند. تحقیقات قبلی اذعان می دارند که تصمیمات برنامه ریزی و تعیین حق الزحمه حسابرسی یک صورت مالی اصلاح شده به شهرت و اعتبار سازمانی آسیب وارد می کند که باعث افزایش ریسک حسابرسی می شود که توسط حسابرس مشخص می گردد، همچنین اذعان می دارند که هرچه ریسک (دریافتی) بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که ریسک حسابرسی بالاتر با حق الزحمه حسابرسی بالاتر مرتبط باشد. تجدید ارائه صورت مالی سبب آسیب دیدن مشروعیت سازمانی یک شرکت می گردد و شرکت به دلیل شکاف در اعتماد و اطمینان نمی تواند به طور موثر فعالیت های سازمانی خود را دنبال کند. یک شرکت می تواند چندین استراتژی را به کار گیرد تا شهرت آسیب دیده خود را جبران نماید، به عنوان مثال تغییر در اعضا هیئت مدیره شرکت، زیرا تجدید ارائه بیانگر وجود ضعف در کنترل های داخلی و نظارتی در یک شرکت میباشد لذا تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند به عنوان یکی از استراتژی هایی باشد که به کار گرفته می شود.
تغییر اعضا در هیئت مدیره می تواند نشانه ای برای حسابرسان باشد که شرکت سعی دارد مشروعیت خود را مجددا به دست آورد و علاوه بر این می تواند حاکی از این باشد که شرکت تلاش می کند تا احتمال ایجاد شکاف در اعتبار و اعتماد در زمان آینده را کاهش دهد.
در اینصورت ارزیابی ریسک مشتری می تواند توسط حسابرس کاهش یابد و کاهش در ارزیابی ریسک، حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.
این بدین معناست که تغییر هیئت مدیره، ارتباط مثبت بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه های حسابرسی را کاهش خواهد داد.
یافته ها شواهدی مبنی بر پیش بینی های ذکر شده ارائه نمی کنند. از اینرو به طور ضمنی به این مسئله اشاره می شود که تغییرات هیئت مدیره، استراتژی کار آمدی جهت تضعیف ارتباط بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه های حسابرسی نمی باشد.
۱-۵) سوال اصلی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسی و تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر این رابطه پرداخته خواهد شد. سوال تحقیق این است :
” تغییر در هیئت مدیره تا چه میزان بر حق الزحمه های حسابرسی به دنبال تجدید ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ؟”
۱-۶) اهداف تحقیق
اهداف مورد نظر در این تحقیق به سه مقوله اهداف آرمانی و کلی، اهداف ویژه و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح مختصری از این اهداف پرداخته خواهد شد.
۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین فعالیت مدیران ارشد و سیاست های مالی شرکت ها و سازمان ها و همچنین بیان نظامند و دقیق نقش تغییر مدیریت و یا روش مدیریت در مسائل حسابرسی در رشد افکار عمومی اجتماع می باشد. همچنین استخراج مسائل پیچیده و بسیار مهمی که در باب مسائل مالی در ارتباط با حقوق حسابرسی مطرح شده اند و در تحقیقات گذشته آورده نشده اند نیز در این تحقیق بطور مفصل بحث خواهد شد.
۱-۶-۲) اهداف ویژه
برای بررسی نقش مدیر در امور مالی و حسابرسی که خود سازمان و اجرای آن در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را تحت تاثیر قرار می دهد باید زوایای تنگ و مسائل ناگفته در ارتباط با مسائل مالی در بنگاه ها و سازمان ها و بالعکس بیان و تحلیل شود. در این تحقیق این زوایای ناگفته از بحث نقش نحوه مدیریت و مسائل حسابرسی مطرح شده بحث، بررسی و تحلیل می شود.
۱-۶-۳) اهداف کاربردی
این تحقیق با بیان مسائل سازمانی در مدیریت و ارتباط دادن به مسائل مالی و حسا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

برسی سازمانی از جنبه های مختلف می تواند سیاست های مدیریتی و سازمانی را بر طبق اصول مالی و حسابداری بررسی کرده و با اهداف و بیانات محققان مورد قیاس قرار داد. در این تحقیق عملکرد سیاستی- اقتصادی مدیران بررسی می شود.
۱-۷) فرضیه های تحقیق
فرضیه شماره یک : حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بالاتر است .
فرضیه شماره دو : تغییر هیئت مدیره برای شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بیشتر است.
فرضیه شماره سه : رابطه بین صورت های مالی اصلاح شده و افزایش حق الزحمه های حسابرسی برای شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر می دهند در مقایسه با شرکت هایی که هیئت مدیره را تغییر نمی دهند، تضعیف می شود.
۱-۸) روش انجام تحقیق
فرضیه ها با استفاده از یک آنالیز رگرسیون چند متغیری بر اساس آنالیز رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) که مدل حق الزحمه حسابرسی سایمونیک¹ را توسعه دادند، مورد بررسی قرار می گیرند. مدل رگرسیون مورد استفاده توسط فلدمن و همکاران (۲۰۰۹)، با خارج کردن متغیرهای کنترلی غیر مرتبط و اضافه کردن دیگر متغیرهای کنترلی به منظور بررسی فرضیات این تحقیق تغییر می یابد. مدل رگرسیون مورد استفاده به نام مدل تغییر حق الزحمه حسابرسی اینگونه بیان می شود :
ΔLNFEE = β۰ + β۱ RESTATE + β۲ ΔLNTOTASSETS + β۳ ΔSQSUBS + β۴ FOREIGNOPER + β۵ΔINVAR% + β۶ ΔDEBT% + β۷ ICD + β۸ LOSS + β۹ AUDITOR + β۱۰ BODTURN+ β۱۱ RESTATE * BODTURN + ε
۱- Simunic
۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق
بررسی نقش مدیریت در تحولات سازمانی
مطالعه سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی
بررسی تاثیر فاکتور های مختلف بر عملکرد و تصمیم مدیریتی در تحولات مالی سازمان ها
بررسی اثر تصمیمات مدیران ارشد بر تحولات حسابرسی و حقوق و دستمزد
مشخص شدن میزان اثر حقوق حسابرسی بر اساس تحولات مدیریتی سازمانی
۱-۱۰) قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۲ می باشد. قلمرو مکانی پژوهش شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادر که اطلاعات آنها موجود می باشد در نظر گرفته می شوند. برای جامعه آماری تعداد ۴۵ شرکت از بورس مورد بررسی قرار می گیرند. در تهیه پژوهش و گرد آوری داده ها از منابع معتبر، سایت های اینترنتی و مقالات برای بخش کلیات و مبانی پژوهش استفاده می شود و سپس با استفاده از پایگاه آنالیز حسابرسی، شرکت هایی که دارای صورت های مالی اصلاح شده در محدوده سال ۱۳۹۲-۱۳۹۰ می باشند، شناسایی می شوند. پس از شناسایی شرکت های دارای صورت های مالی اصلاح شده برای هر سه سال، تمامی اطلاعات حسابرسی مالی از پایگاه اطلاعاتی جمع آوری خواهند شد. حق الزحمه حسابرسی از پایگاه اطلاعاتی آنالیز حسابرسی جمع آوری می شوند. هر شرکت دارای صورت های مالی اصلاح شده به یک شرکت کنترلی که از نظر معیار خاصی قابل مقایسه باشند (به عنوان مثال وسعت شرکت، صنعت و حسابرسی شرکت) مرتبط می شود. دارایی های کل در سال تجدید ارائه صورت های مالی برای وسعت شرکت مقایسه می شوند. دادههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین از کتابخانه بورس و اوراق بهادار اقتباس گردیده است و داده ها با نرم افزار SPSS و Eviews8 تجزیه و تحلیل می گردند.
فصل دوم :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
هدف صورت های مالی عبارتند از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود . تامین نیازهای اطلاعاتی تمامی استفاده کنندگان توسط صورت های مالی امکان پذیر نیست، ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده کنندگان مشترک است. اعتقاد بر این است که هرگاه صورت های مالی معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد اکثر نیازهای سایر استفاده کنندگان را نیز در حد توان برآورده می کند. به عبارت دیگر اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده کنندگان نیز مفید است، چرا که اینان می توانند اطلاعات مشخص تری را که در معاملات خود با واحد تجاری به دست می آورند با این مراجع اطلاعاتی بسنجند.