تاثیر افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان کشتی های تجاری -دانلود پایان نامه مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نیاز به کسب قدرت1
  • . یعنی دیگران را وادار کنیم تا به گونه ای مخالف رفتار همیشگی خود رفتار کنند (که اگر غیر از این بود ، بدانگونه رفتار نمی کردند).
  • نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران2. تمایل به ایجاد ارتباط و داشتن روابط متقابل و دوستانه با دیگران.

همانگونه که پیش از این اظهار کردیم بعضی از کسانی که در خود به شدت احساس نیاز به پیروزی و کسب موفقیت می کنند بیش از این که به پاداشهای حاصل از موفقیت توجه نمایند ، به نفس پیشرفت و پیروزی می اندیشند. آنان همیشه در پی آن هستند تا کارها را به صورتی بهتر و با کارایی بالاتر (از آن چیز که انجام شده می باشد) انجام دهند این نوع پویایی را نیاز به کسب موفقیت می نامند. مک کللند دریافت کسانی که به شدت چنین احساس نیازی می کنند ، از این جهت خود را از دیگران متمایز می دانند که همواره تمایل دارند کارها را به شیوه بهتری انجام دهند. آنها همیشه در پی جایگاه ها و شرایطی بر می آیند که بتوانند مسئولیت حل مسائل را بر عهده گرفته و نتیجه عملکرد خود را به سرعت ببینند؛ و بدین ترتیب درمورد پیشرفت یا عدم پیشرفت خود قضاوت کرده و به داوری بنشینند. این افراد همواره در پی تأمین هدفهایی بر می آیند ، که به اصطلاح هماوردطلب باشند. کسانی که نیاز به کسب موفقیت در آنها شدید می باشد اهل قمار و برد و باختهای سنگین نیستند ، به هیچ وجه دوست ندارند که در فرایند موفقیت شانس به یاریشان بشتابد. آنها ترجیح میدهند که با معضلات و مسائل کاری روبرو شوند و به جای اینکه نتیجه کار را به حساب شانس یا هر امر دیگری بگذارند ، آن را شخصاً بر عهده گیرند. نکته مهم این می باشد که آنان همواره می کوشند تا از انجام کارهای بسیار ساده یا بسیار سخت اجتناب کنند .

کسانی که در خود به شدت احساس نیاز به پیشرفت می کنند ، اگر چنین بپندارند که مسئولیتی را که می پذیرند ، احتمال موفقیت در آن پنجاه درصد باشد ، نهایت کوشش خود را خواهند نمود و کار مزبور را به بهترین شکل انجام خواهند داد (یعنی آنها درصد موفقیت یا شکست خود را 50ـ50 می دانند).

آنها از کارهایی که جنبه شانس دارند متنفرند ، زیرا از موفقیتی که در سایه شانس به دست آید هیچ لذتی نمی برند و نیاز آنها ارضا نمی گردد. به همین شیوه ، اگر کار اهمیت زیادی نداشته باشد و امکان کسب موفقیت در آن بالا باشد ، برای انجام آن رغبت زیادی نخواهد داشت ، زیرا با در نظر داشتن مهارتی که دارند این نوع کارها را مشکل ، یا هماورد طلب به حساب نمی آورند. آنان در پی تأمین هدفهایی بر      می آیند که به مقداری کوشش و کوشش اضافی نیاز داشته باشد. اگر احتمال پیروزی و شکست به 50ـ50 باشد ، آنان فرصت بسیار مطلوبی به دست می آورند تا تواناییها و مهارتهای خود را بیاموزند و با کسب پیروزی نیازهای خود را ارضا نمایند.

نیاز به کسب قدرت یعنی میل به اثرگذاری بر دیگران ، میل به اعمال نفوذ و کنترل سایر افراد. کسانی که به شدت چنین نیازی را احساس می کنند ، از این امر لذت خواهند برد که «مسئولیتی» را بپذیرند و در جهت اعمال نفوذ بر دیگران گام بردارند. آنان ترجیح می دهند که دست به کارهای رقابتی بزنند و در جایگاه هایی قرار گیرند که مسأله گرفتن پست های بالاتر و پایگاههای اجتماعی مطرح باشد ، لذا از این که به عملکرد مؤثر بیندیشند در پی کسب مقام و شهرت بر می آیند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نیاز به برقراری ارتباط با دیگران سومین نیازی می باشد که به وسیله مک کللند برشمرده گردید. دست کم پژوهشگران به این نیاز توجه کرده اند. بایستی از همان دیدگاهی به این نیاز نگاه نمود که دیل کارنگی آن را چنین نامید : «میل (نیاز) به این که دیگران بشر را دوست بدارند و او را بپذیرند.» افرادی که از نظر برقراری ارتباط با دیگران انگیزه بسیار بالایی دارند در راه ایجاد روابط صمیمی و دوستانه با آنها (که ره آورد آن درک متقابل از یکدیگر می باشد) کوشش و کوشش بسیار می کنند.

با در نظر داشتن پژوهشهای زیادی که در این زمینه انجام گرفته ، و با در نظر داشتن ارتباط ای که بین میل به کسب موفقیت و تأکید هدف هست ، می توان بسیاری از رفتارها را پیش بینی نمود. با وجود این که درمورد میل به کسب قدرت و نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران تحقیقات زیادی انجام نشده می باشد ، اما نتیجه مطالعه های انگشت شماری که در این زمینه شده ، مسأله پیش بینی رفتار فرد را امکان پذیر کرده می باشد.

نخست ، همان گونه که در نمودار 2-4 نشان داده شده ، افرادی که انگیزه کسب موفقیت در آنها بسیار شدید می باشد ، شرایطی را از کار را ترجیح می دهند که مسئولیت شخصی در پی داشته باشد و بتوانند نتیجه کارهای خود را به سرعت نظاره کنند و اندازه خطر آن در حد متوسط باشد. هنگامی که اوضاع و شرایط کاری چنین ویژگیهایی داشته باشد ، این دسته افراد با تمام توان وارد میدان می شوند. برای مثال ؛ نتیجه تحقیقات نشان می دهد ، کسانی که در آنها انگیزه کسب موفقیت بسیار شدید می باشد در فعالیت های تجاری (که به

  1. Need for power
  2. Need for affiliation

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن بایستی نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ارضای نیازهای افراد در محیط کار اقدام نمود لذا هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات پژوهش :

با در نظر داشتن موضوع پژوهش ، سئوال های اصلی پژوهش به تبیین ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما