بررسی هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی -دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف هوش معنوی

هوش معنوی برای افرادی که می خواهند سؤالات زیر را در زندگی کشف نمایند مهم می باشد:چرا ما اینجا هستیم؟ و ارتباط ما با دیگران ، اجتماع و جهان چیست؟ (سلمان [۱]،۲۰۰۵).  با ظهور این پارادایم جدید، چالش هایی در برابر تعریف و تشریح هوش معنوی به وجودآمد؛ هوش معنوی چیست ؟ کارکردهایش چه چیزهایی هستند؟ و اینکه آیا قابل یادگیری و بهبود می باشد؟ این مسایل هنگامی توجه زیادی بر می انگیزاند که بخواهیم بدانیم چرا از هوش معنوی بهره گیری می گردد ؟ و آیا بهره گیری از آن سود خاصی برای بهره گیری کنندگان دارد ؟ نویسندگان همه این مباحث را اظهار نکرده اند و فقط بعضی از دیدگاه ها را در قالب هوش معنوی ارائه کرده اند. چندین چالش در تعاریف پیشنهادی متفاوت و چند گانه نویسندگان هوش معنوی هست.

امونز[۲]، لوین و زهر و مارشال[۳] ( ۲۰۰۰)، نوبل  و ولمن[۴]( ۲۰۰۱ )، سیسک و تورنس[۵] (۲۰۰۱ )، مک هاوک[۶] (۲۰۰۲ )، والش و وگان[۷] (۲۰۰۲ )، نازل[۸] (۲۰۰۴ )، چالز مارک[۹] (۲۰۰۴ )، اسکالر[۱۰] ( ۲۰۰۵)، سانتوس[۱۱] (۲۰۰۶ )، آمرام ( ۲۰۰۵/ ۲۰۰۷)، سیندی[۱۲] (۲۰۰۴/۲۰۰۸)، سینگ [۱۳] ( ۲۰۰۸)، سیسک (۲۰۰۸) به ارائه تعاریفی از هوش معنوی پرداخته اند که در این قسمت به بعضی از آنها تصریح می گردد.  بر اساس اندازه هوش معنوی بشر قادر می باشد به کارها و فعالیت هایش معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گیری از آن بر معنای عملکردش آگاه گردد و دریابد که کدام یک از اعمالش از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی بالاتر و عالی تر می باشد تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازد (یانگ[۱۴]، ۲۰۰۷).  در جدول زیر تعاریف دیگر هوش معنوی ارائه شده می باشد.

  Selman.2

[۲].Emmons

[۳] .Levin & Volman

[۴] . Noble & Volman

  Siske&Torence.6

  Mach Hauck.1

[۷]. Walsh & Vaughan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[۸] .  Nazel

  Chalese Mark.4

  Scaler.5

  Santos.6

 Cindy.7

  Sing.8

 Yang.9

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

۱-۱-۴-هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

۲-۱-۴ – اهداف جزئی:

  • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین اندازه آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • تعیین ارتباط بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
  • مقایسه اندازه هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).
  • مقایسه اندازه انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات).

مطالعه ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی