کاهش محدودیت مکانی: تجارت الکترونیکی موجب میگردد مصرفکنندگان بتوانند بدون محدودیت جغرافیایی از کشوری خریداری کنند. یعنی، مصرفکنندگان مجبور نیستند از مکان یا شهر خاصی خریداری کنند.
شرکت آسان در حراجیها: در تجارت الکترونیک، شرکت در حراجیهای مجازی برای مصرفکنندگان امکانپذیر میباشد. این کار به فروشندگان تا محصولات خود را سریعتر بفروشند.
کاهش محدودیت افراد ناتوان: افراد معلول نمیتوانند برای خرید از منزل خارج شوند یا انجام این کار برای آنها سخت است. چنان چه تجارت الکترونیک توسعه یابد، این افراد میتوانند بدون اینکه از خانه خارج شوند، خریدهای موردنظر را انجام دهند (عباسنژادورزی، ۱۳۸۹، صص۱۸-۱۷).
دسترسی به اطلاعات: مشتریان میتوانند به جای چند روز یا چند هفته فقط ظرف چند ثانیه اطلاعات مفصلی را در ارتباط با محصولات بیابند. ضمناً استفاده از چندرسانهای بهتر و آسانتر است.
محصولات و خدمات با قیمت ارزانتر: تجارت الکترونیکی معمولاً محصولات و خدمات را با قیمت ارزانتر در اختیار مشتریان قرار داده و به آنها امکان میدهد تا در محلهای مختلف خرید کرده و بتوانند محصولات را با سرعت بیشتری با هم مقایسه کنند.
معاف از مالیات بر فروشدر بیشتر کشورها تجارت آنلاین از مالیات معاف هستند (فتحیان و مولاناپور، ۱۳۹۱، ص ۵۴).
مزایای تجارت الکترونیک برای جامعه
تجارت الکترونیکی علاوه بر اینکه برای مشتریان و سازمانها مزایایی دارد، امتیازاتی برای جامعه دارد که برخی از آنها عبارتند از:
ارتباط مخابراتی: همانطور که بیان گردید، خرید و فروش در تجارت الکترونیک از طریق شبکههای مخابراتی و اینترنت انجام میگردد. بنابراین، مردم برای خرید و انجام کار کمتر سفر میکنند. این عمل موجب میشود تا ترافیک جادهها و آلودگی هوا کاهش یابد.
دسترسی به خدمات عمومی: در تجارت الکترونیک برخی از کالاها به قیمت پایینتر عرضه میشوند زیرا هزینههای تبلیغات، پرسنلی، توزیع و انبار کاهش مییابد. بنابراین قشر متوسط جامعه میتوانند کالای بیشتری را خریداری کنند. این امر موجب میشود تا استاندارد و سطح زندگی افراد جامعه افزایش یابد.
کاهش شکاف دیجیتالی: با تجارت الکترونیکی افراد در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعهیافته (به خصوص مناطق روستایی) میتوانند از خدماتی از قبیل یادگیری حرفههای تخصصی و کسب مدارک دانشگاهی بهرهمند شوند. این خدمات در گذشته برای آنها در دسترس نبود.
کاهش تورم و افزایش بهرهوری: چون تجارت الکترونیکی دسترسی به اقتصاد دیجیتالی را آسان میکند، باعث رشد اقتصادی کشورها با تورم کم و بهرهوری بالا میگردد (عباسنژادورزی، ۱۳۸۹، صص۱۹-۱۸).
امنیت ملی: فناوریهای تجارت الکترونیکی امنیت ملی را افزایش میدهند و به این منظو از بهبود ارتباطات همکاری، تفسیر اطلاعات و غیره استفاده میکنند ( فتحیان و مولاناپور، ۱۳۹۲، ص ۵۴).
معایب تجارت الکترونیک
باز بودن اینترنت که مهمترین نقطه قوت این شبکه است، از نظر ایمنی و در مقایسه با شبکههای ارزش افزوده، بزرگترین نقطهضعف آن نیز به شمار میرود. مصادیق این اشکال به این صورت است:
اطمینان طرفین از اصالت و اعتبار یکدیگر
حفاظت پیامهای محرمانه در مقابل سوء استفاده، پیگیری و استراقسمع
اطمینان از معرفی هویت واقعی هر یک از طرفین به یکدیگر
استفاده از آن محدود به کسانی است که امکانات لازم نظیر کامپیوتر، کارت اعتباری، امکان استفاده از اینترنت و … را در اختیار دارند.
سازمانهای متخصص جهت حل اختلافات احتمالی در نظامهای حل اختلاف هنوز ایجاد نشده و یا کافی نیستند.
احتمال ایجاد مشکلات ناشی از ارسال و دریافت و هم‌چنین درک آن توسط طرفین وجود دارد.
تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسانها
کاهش نیروی شاغل در اثر مکانیزهشدن فروش
صنایع نوپا و ضعیف سهم فروش خود را در رقابت جهانی از دست میدهند (کیهان، ۱۳۸۶، ص ۸۰).
زیرساختها و ابزارهای موردنیاز برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی:
برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم ساختن زیرساختها و ابزارهای پنجگانه زیر اجتنابناپذیر است.
زیرساخت‌های فنی، مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز برای توسعهی تجارت الکترونیکی شامل گسترش ارتباطات از طریق افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن ماهواره‌ای، تلفن همراه و تقویت و مدرنسازی پست، توسعه‌ی امکانات رایانهای اعم از سختافزار، تجهیزات و نرم‌افزارهای مربوطه، توسعه اینترنت و بالا بردن نفوذ آن از طریق گسترش ISPها و کاهش هزینهی اینترنت و حذف محدودیتهای مصنوعی فرآهم میشود (معمارنژاد و پاریاب، ۱۳۸۶، صص ۲۴-۲۳).
سرمایه‌ی انسانی مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب برای تحقیق و توسعه شامل نیروی کار متخصص و تحصیلکرده دانشگاهی، نیروی کار آموزشدیده در مراکز فنی و حرفهای و توسعه و گسترش مؤسسات پژوهشی و تحقیق و توسعه در این باره.
تحول در نهادهای اقتصادی، مالی و اداری مرتبط با مسایل به سوی الکترونیکی کردن امور شامل بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، گمرک الکترونیکی و… .
زیرساختهای حقوقی و قانونی مورد نیاز، تدوین و تصویب قوانین مربوط به ضابطهمند نمودن محیط اجرایی تجارت الکترونیکی عبارتند از: قانون تجارت الکترونیکی، قانون امضای الکترونیک، قانون جرایم اینترنتی، قانون حمایت از دادههای مشخص در شبکههای کامپیوتری و اینترنت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

/>نوسازی سیستمهای تولید و توزیع و تحول در نگرش مدیریتی از سنتی به مدرن و از عدم شفافیت به شفافیت امور. به طور انجام تجارت الکترونیکی در محیط اقتصاد سنتی با ارتباطات اندک، عدم شفافیت، عدم استفاده یا استفاده نامناسب از تکنولوژی روز، عدم آشنایی با قوانین تجاری و اقتصادی روز دنیا و عدم اعتقاد به رقابتی کردن امور و توجه به انحصار و استفاده از مزایای مربوطه و … قابلیت اجرا نخواهد داشت، بلکه تجارت الکترونیکی در اقتصاد نوین و مدرن به منصهی ظهور رسیده و کارایی و بهرهوری خود را در این محیط نشان می‌دهد و به همین دلیل که تجارت الکترونیکی را در فضای اقتصاد جدید مورد توجه قرار میدهند (توربان، ۱۳۸۵، ص ۱۲).
پیادهسازی تجارت الکترونیک در ایران
برای پیادهسازی تجارت الکترونیک در ایران به طور گسترده یکسری زیرساختها و بسترسازی‌هایی مورد نیاز است. بازار ایران با دارا بودن پتانسیل بالا هم از لحاظ حجم معاملات، چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ تعداد معاملات زمینه‌ی کافی و انگیزهی بالا برای اجرا و پیادهسازی تجارت الکترونیکی ایجاد میکند ولی به دلیل برخی مشکلات متأسفانه تاکنون حجم بسیار ناچیزی از مبادلات تجاری در ایران از طریق اینترنت صورت میگیرد و نیاز به شرکتهای تخصصی تجارت الکترونیکی احساس نشده است و تعداد این شرکتها در کشور بسیار کم است. ولی با روند رو به رشد دامنهی شبکه جهانی اینترنت در ایران، مزایا و فرصتهای مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران ایجاد شده است که باید از آن در رشد و تعالی کشور استفاده نمود (شمسافر، شعرباف آذری، ۱۳۸۶، ص ۴).
محدودیتها و موانع تجارت الکترونیکی
محدودیتهای تجارت الکترونیکی را میتوان به دو دسته‌ی فنی و غیرفنی طبقهبندی کرد. براساس مطالعهی سازمان کامرسنت[۳۲] در سال ۲۰۰۰، ده مانع عمده تجارت الکترونیکی در آمریکا به ترتیب امنیت، اطمینان و ریسک، فقدان کارکنان آموزشدیده، فقدان مدلهای کسب و کاری، موارد فرهنگی، فقدان زیرساختهای عمومی، سازمانها، کلاهبرداری، سرعت پایین اینترنت و موارد حقوقی و قانونی بودند. در سطح جهانی موارد فرهنگی، سازمانها، واسطههای B2B، موانع تجارت بینالملل و فقدان استانداردها از جمله موانع پراهمیت بودند (حنفیزاده، ۱۳۸۵، ص ۳۶).
محدودیتهای فنی تجارت الکترونیک
این محدودیتها به شرح ذیل میباشند:
فقدان امنیت سیستم، قابلیت اعتماد، استانداردها و بعضی پروتکلهای مخابراتی هم‌چنان دیده میشوند.
پهنای باند کافی مخابرات بهخصوص برای موبایل الکترونیکی وجود ندارد.
ابزارهای توسعه نرمافزار در حال رشد بوده و به سرعت تغییر میکنند.
یکپارچهسازی اینترنت و نرمافزارهای مربوط به تجارت الکترونیکی با بعضی پایگاههای دادهای و برنامههای کاربردی مشکل میباشد (حنفیزاده، ۱۳۸۵، ص ۳۶).

Tags: