فرضیههای تحقیق:
موانع فرهنگی- اجتماعی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
موانع فنی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
موانع اقتصادی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
موانع سیاسی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
موانع مدیریتی و سازمانی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
موانع قانونی- مقرراتی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر دارند.
رتبهبندی موانع در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکننده متفاوت است.
متغیرها:
متغیر مستقل (پیش بین):
موانع پیادهسازی (موانع فرهنگی- اجتماعی، موانع فنی و تکنولوژیکی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع سازمانی، موانع قانونی- مقرراتی، موانع مدیریتی )
متغیر وابسته ( ملاک): پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی
تعریف واژگان(مفهومی – عملیاتی):
موانع فرهنگی- اجتماعی[۱۲]: شامل سطح آموزش جامعه، سطح سواد جامعه، میزان سواد الکترونیک (میزان اطلاع و آگاهی جامعه از اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن و نحوهی استفاده از آنها)، مهارتهای فنی نیروی کار، سطح ریسکپذیری، سطح نوآوری و کارآفرینی و تعداد اختراعات ثبت شده میشود (ابراهیمی، مهدیه، ۱۳۸۵، ص ۱۲۹). در این تحقیق موانع فرهنگی– اجتماعی شامل مواردی از قبیل؛ عدم آگاهی از مزایای تجارت الکترونیک، عدم فشارهای خارجی از تأمینکنندگان و مشتریان، موانع زبانی و … میباشد.
موانع فنی و تکنولوژیکی[۱۳]: میزان دسترسی افراد و کسب و کارها به خدمات تلفن ثابت و همراه، کامپیوترهای شخصی و اینترنت، امنیت زیرساختهای اینترنت، پهنای باند ارتباطی (ابراهیمی و مهدیه، ۱۳۸۵، ص ۱۲۸). در تحقیق حاضر موانع فنی و تکنولوژیکی شامل مواردی مثل فقدان امنیت اینترنت، فقدان زیرساختهای تجارت الکترونیکی، کیفیت نامناسب و سرعت خطوط، افزایش نوآوریها و فناوریهای جدید می‌باشد.
موانع اقتصادی[۱۴]: محیط اقتصادی از عواملی تشکیل میشود که بر قدرت خرید و الگوهای هزینه و مصرف تأثیر میگذارند (ابراهیمی و مهدیه، ۱۳۸۵، ص ۱۴۵). در این تحقیق موانع اقتصادی شامل فقدان زیرساختهای مالی، هزینهی بسیار بالا، فشار رقابتی و فقدان زیرساختهای پرداخت امن میباشد.
موانع سیاسی[۱۵]: شامل وضع کلی محیط سیاسی، سیاست مربوط به مالکیت خصوصی، دیدگاه دولت نسبت به پیشرفتهای عصر دیجیتالی، حمایت مالی دولت از پروژههای مربوط به زیرساختهای اینترنت، میزان سانسور مطالب، و سهولت ثبت یک کسب و کار جدید میشود (ابراهیمی، مهدیه،۱۳۸۵، ص ۱۲۹). موانع سیاسی در این پژوهش شامل تغییر مقررات دولتی، تغییر سیاستهای داخلی، سطح پایین آمادگی در میان نهادهای دولتی می‌باشد.
موانع مدیریتی و سازمانی[۱۶]: نبود یک مرجع رسمی برای تصمیمگیری، ضعف ساختار مدیریتی، کمبود طرح و برنامهریزی، میزان شفافیت در سیاستگذاری و میزان جا به جایی و تغییر مدیران و تصمیمگیران به عنوان
موانع مدیریتی و سازمانی مطرح میشوند (عبدوی، نوری حکمت، ۱۳۸۸، ص۶). موانع مدیریتی و سازمانی در این پژوهش شامل عدم پشتیبانی مدیریت، استفاده محدود از بانکداری اینترنتی، چندگانه بودن مراکز تصمیم‌گیری میباشد.
موانع قانونی و مقرراتی[۱۷]: محیط سیاسی و قانونی یک کشور در زمانی که همکاری و هماهنگی از سوی دولت وجود نداشته باشد، میتواند مانع رشد تجارت الکترونیکی گردد. اگر دولتی محافظت قانونی برای انجام کسب و کار در داخل مرزهای کشورش را نداشته باشد، به عنوان یک مانع و بازدارندهی رشد تجارت الکترونیکی عمل خواهد کرد (حنفیزاده، ۱۳۸۶، ص ۴۳۸). موانع قانونی و مقرراتی در این پژوهش شامل عدم وجود سیستمهای قانونی و مقرراتی، فقدان استانداردهای تجارت الکترونیکی، فقدان قوانین تجارت الکترونیکی میباشد.
تجارت الکترونیک[۱۸]:
تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام فرایند خرید، فروش، انتقال و مبادلهی کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکههای رایانهای از جمله اینترنت (توربان و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۲۳). در تجارت الکترونیکی خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و به خصوص شبکه جهانی انجام میشود (خانی‌جزنی، ۱۳۸۶، ص ۷۰). در این تحقیق تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، مدنظر میباشد.
تولیدکننده[۱۹]: کسانی هستند که محصولاتی را که توسط فروشندگان ارائه میشود تولید میکنند (صنایعی، ۱۳۹۰، ص ۱۲). در این تحقیق مدیران شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی مدنظر میباشد.
کالای ورزشی[۲۰]کالای ورزشی برای برآورده کردن نیاز و ایجاد مزایایی برای مصرفکنندگان ورزشی یا تماشاچیان طراحی میشود (پارخوس، ۲۰۰۱، ص ۳۱۵). در این تحقیق کالاهای ملموس که در فعالیتهای ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد، مدنظر میباشد؛ از جمله پوشاک ورزشی، کفش ورزشی، توپ، راکت، تجهیزات بدن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

سازی و … (اسکنفلدر و مینگ، ۲۰۰۷).
فصل دوم
پایههای نظری و پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه
در این فصل ابتدا مباحث نظری مرتبط با موضوع پژوهش که با مطالعهی منابع داخلی و خارجی تهیه شده‌اند، آورده شده و سپس مطالعات مربوط با پژوهش حاضر، اعم از مطالعات داخلی و خارجی ذکر شده است.
مفهوم تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی واژهای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی، تجارت و رسانههای عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفته، و این تکنولوژی هم به علت جدید بودن و هم به علت کاربردها و زمینههای بسیار متنوع فعالیت آن نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. و همچنین تجارت الکترونیکی پدیدهای چند رشتهای است که از طرفی با پیشرفتهترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد (توفیقیعدالتخواه، ۱۳۸۶، ص ۲).
در تجارت الکترونیکی خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت به خصوص “شبکه جهانی” انجام میشود. این نوع تجارت به عنوان یکی از مهمترین و ارزشافزاترین کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، نقش ویژهای را در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکهای ایفا کرده است، گر چه تجارت الکترونیکی عموماً در حوزههای بازرگانی و تجارت به منظور داد و ستد کالا و خدمات شناخته شده است و تراکنشهای مالی جزء جداییناپذیر آن محسوب میشود، اثرات حاشیهای و سرریز آن تأثیر مستقیمی بر سایر حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع به دنبال خواهد داشت (خانیجزنی، ۱۳۸۶، ص ۷۰).
تعاریف تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار، به صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکهها و اینترنت میباشد. در این روش فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکههای کامپیوتری از جمله اینترنت صورت میگیرد. تعاریف متعددی از تجارت الکترونیکی، با توجه به دیدگاههای مختلف اشاره شده است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌شود (توربان و همکاران، ۲۰۰۶).
از دیدگاه ارتباطات: تجارت الکترونیکی، تحویل اطلاعات، محصولات، خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکههای کامپیوتری یا هر ابزار الکترونیکی دیگر میباشد.
از دیدگاه تجاری: ابزری است که کسب و کارهای مختلف، شرکا و مشتریان آنها را قادر میسازد تا موضوعاتی چون کیفیت خدمات و غیره را ارتقاء و موضوعاتی همچون هزینهها را کاهش دهند.
از دیدگاه فرآیند کسب و کار: تجارت الکترونیکی به کارگیری فناوری برای خودکارسازی تبادلات کسب و کار و جریان کار است (ویل ویتیل، ۲۰۰۱).
از دیدگاه خدماتی: تجارت الکترونیکی، ابزاری است که از خواستههای دولتها، شرکتها، مصرف‌کنندگان و مدیریت در جهت کاهش هزینههای ارائه خدمات در راستای بهبود کیفیت محصولات و خدمات و افزایش سرعت تحویل خدمات پشتیبانی میکند (معمارنژاد، ۱۳۸۵، ص ۲۳).
از دیدگاه آموزشی: تجارت الکترونیکی شرایط لازم را برای آموزش الکترونیکی در مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر سازمانها از جمله سازمانهای کسب و کاری فراهم میکند.

Tags: