نمودار (۲-۱). مراحل تکامل تجارت الکترونیک .‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌..‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌..‌‌.‌.‌.‌‌.‌‌.۱۶
‌نمودار (۴-۱) جنسیت.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌..‌‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌‌.‌.‌‌.‌‌………….‌‌‌.‌….‌‌.‌‌‌‌.۵۶
نمودار (۴-۲)‌ توزیع سن.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌.‌..‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌…‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..۵۶
نمودار (۴-۳) مدرک تحصیلی ‌‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌…‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌‌‌‌.‌.۵۷
نمودار (۴-۴) سمت.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌…‌……………………‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌..‌.‌.۵۷
نمودار (۴-۵) سابقه کار.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌….‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌………..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌..۵۸
نمودار (۴-۶) نوع کالای تولیدی ‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌…‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌….‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌..‌.۵۸
نمودار (۴-۷) نحوه خرید کالا.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌…‌………………..‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.۵۹‌‌‌
نمودار (۴-۸). نحوه فروش کالا .‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌…‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌…‌…‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌‌‌.‌.‌‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌‌‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌‌.‌‌.‌.‌‌‌‌‌‌‌.‌.‌.‌…………….‌.‌.‌.‌.‌..‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.
‌.‌.‌.‌۵۹
فصل اول
مقدمه و طرح تحقیق
مقدمه
امروزه اینترنت هزینه جمعآوری اطلاعات و دسترسی به مشتریان را کاهش داده است و تعامل شرکتها با تأمینکنندگان و مشتریان خود را سادهتر نموده است و همچنین شرکتها را قادر ساخته است که بتوانند معاملات را به شکل الکترونیکی انجام دهند. به طور کلی کسب و کار الکترونیکی، کیفیت، چابکی و دسترسی سریعتر را به مشتریان و بازار را افزایش داده است. تجارت الکترونیکی باعث جهانی شدن هر چه بیشتر تجارت، برداشته شدن محدودیتهای زمانی و مکانی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم، گسترش پوشش بازار، کاهش قیمت منابع خرید، افزایش درصد فروش، ارتقاء بهرهوری، کاهش چشمگیر هزینههای معاملاتی، ایجاد امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط و … را به دنبال دارد. استفاده از این فناوری موجب رشد و توسعه اقتصادی، بهبود کارایی تجاری و تسهیل همگرایی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی گردیده است (محمدزاده و همکاران، ۱۳۸۹، ص۷۳).
ورزش به عنوان یک صنعت شناخته شده در تجارت بینالمللی محسوب میشود. سازمانهای ورزشی عرضه‌کنندهی تعدادی از عملیات بازاریابی برای شرکتها جهت تجارت و رقابت جهانی هستند. قسمت عمدهای از صنعت ورزش مرتبط با حفظ و گسترش خرید و فروش میباشد (فارلی و کوئستر، ۲۰۰۵). هر چند صنعت ورزش دارای بخشهای متعددی است؛ اما همگی در یک نقطه یعنی تولید “محصول یکتای ورزش” اشتراک دارند. (پیتز و استاتلر،۱۹۹۶). محصولات ورزشی به هرگونه کالا و خدمات ورزشی و یا ترکیبی از این دو گفته می شود (عسکریان، ۱۳۸۳، ص۱۰). ظهور فنآوری اطلاعات و پیشرفتهای مربوط به آن اثر قابل ملاحظهای بر ورزش خواهد داشت، هر چند که ممکن است به اندازه سایر شکلهای اعمال بشر خصوصاً در امور کارخانه، و از همه بیشتر در منزل نباشد. اکنون تأثیرات فنآوری اطلاعات بر ورزش بسیار زیاد است و تغییرات زیادی را ایجاد کرده که در موقعیت‌های زیادی قابل مشاهده است. سهولت برقراری ارتباط از یک گوشه جهان با گوشه دیگر آن و وجود تسهیلات لازم، میتواند موجب آسانتر شدن زندگی مدیران اجرایی شده و کیفیت کار مدیریت ورزش به طور بالقوه همانند سایر حوزههای تجاری ارتقاء یابد (وات، ۱۳۸۱، صص۵۵-۵۴). برای پیادهسازی تجارت الکترونیک در ایران به طور گسترده یکسری زیرساختها و بسترسازی‌هایی مورد نیاز است. بازار ایران با دارا بودن پتانسیل بالا هم از لحاظ حجم معاملات، چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ تعداد معاملات زمینه‌ی کافی و انگیزهی بالا برای اجرا و پیادهسازی تجارت الکترونیکی ایجاد میکند ولی به دلیل برخی مشکلات متأسفانه تاکنون حجم بسیار ناچیزی از مبادلات تجاری در ایران از طریق اینترنت صورت میگیرد و نیاز به شرکتهای تخصصی تجارت الکترونیکی احساس نشده است و تعداد این شرکتها در کشور بسیار کم است. ولی با روند رو به رشد دامنهی شبکه جهانی اینترنت در ایران، مزایا و فرصتهای مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران ایجاد شده است که باید از آن در رشد و تعالی کشور استفاده نمود (شمسافر، شعرباف آذری، ۱۳۸۶، ص ۴). با توجه به اینکه مطالعات جامعی در زمینهی پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی و موانع پیادهسازی آن در کشور انجام نشده است، از این رو، این تحقیق بر آن شدیم به بررسی موانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی در استان و همچنین رتبه‌بندی این موانع از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکننده بپردازیم.
بیان مسأله
در هر جامعهای، بررسی فرایند ایجاد و تداوم عملکرد سازمانهای تولیدی و خدماتی بیانگر توجه به موضوع بهرهوری سازمانی میباشد که خود ترکیبی از دو عامل کارائی و اثر بخشی است. آن چه که تداوم حیات یک سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی را در بازار رقابت ملی یا بینالمللی ممکن میسازد برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تکنولوژی پیشرفته و متناسب با ماهیت شغلی است که هر سه نیازمند دسترسی به منابع مالی برای تأمین نیازمندیهای سازمانی میباشد (محرمزاده، ۱۳۸۵، ص ۱۷). بازاریابی شامل کلیه فعالیتهای هر سازمان میباشد که به فروش کالاها و خدمات منجر میشود تا بتوانند رضایت مشتریان را به دست آورده و برتریهای آن فراوردهها را به آنها آگاهی دهد (رهبری و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲). در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه میکند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزش، استفاده از شیوهها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است؛ روزانه میلیونها دلار در کشورهای مختلف صرف ورزش میشود و احساس نیاز به ورزش به منظور مرتفع کردن معضلات روحی و جسمی مردم روز به روز محسوس‌تر و مشهود‌تر میشود. تمام این موارد موجب گردیده که این دانش، به عنوان یکی از اجزای مهم سازمانها و مؤسسات ورزشی به شمار آید و اهمیت این امر به طور فزایندهای در حال افزایش است (یوسفی و همکاران، ۱۳۸۶، صص۸۲ – ۸۳).
با گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به محیط کار، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمانها و بهبود عملکردها و نیز دستیابی بهتر و سریعتر به اهداف سازمانی بوده است (جمالیه بسطامی، ۱۳۸۸، ص ۲). امروزه فناوری اطلاعات موجب نوآوریهای متعددی در زمینهی بازاریابی و کسب و کار شده است. بورک[۱] و همکارانش (۱۹۹۹) در مورد تأثیر فناوری اطلاعات در زمینههای مدیریت و بازاریابی بحث کرده و بر سازماندهی مجدد یک نگرش جدید به بازاریابی، همراه با در نظ

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ر گرفتن مزایای فناوری اطلاعات، تأکید کردهاند (کاتلر، ۱۳۸۵، ص ۱۰۲). انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات باعث شده است که افراد و سازمانها کسب وکارهای خود را تغییر دهند. همراهی واژهی الکترونیک با واژههایی نظیر تجارت،کسب و کار، بازاریابی، و … نشانگر فلسفه نوینی است که مدیران و سازمانها میبایست به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی دنبال نمایند (بوراکیس[۲]، ۲۰۰۲، ص ۵۸۱). تجارت الکترونیکی نیز به طور خاص به تسهیل مبادلات ایجاد شده توسط فعالیتهای بازاریابی کسب و کار اشاره دارد (بوراکیس، ۲۰۰۲، ص ۵۸۲). مطالعات نشان می‌دهد که پذیرش تجارت الکترونیکی به دلیل ویژگیها و مزایای گوناگونی چون جهانیسازی تجارت، برداشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی، سرعت، کارایی، کاهش چشمگیر هزینهها، بهبود کیفیت محصول، یافتن مشتریان یا عرضهکنندگان جدید، ایجاد راههای جدید فروش محصولات کنونی، بهرهبرداری از فرصتها و بسیاری مزایای دیگر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. اینترنت همچنین بر بسیاری از موانع موجود در صادرات و واردات تأثیر گذاشته است. تجارت الکترونیک ابزار مهمی است که فرایند جهانیسازی را پیش میبرد (گیلمور[۳]، ۲۰۰۷، ص ۲۳۸).
از مهمترین موانع سازمانها در پذیرش تجارت الکترونیک میتوان به نگرش مدیریت، محدودیت های منابع و فقدان دانش اشاره نمود. نگرش منفی منجر به مقاومت در برابر تغییر و فقدان تعهد مدیریت میشود که این امر سبب کاهش تخصیص منابع شرکت و عدم ایجاد انگیرش برای استفاده از فناوری می‌گردد. کمبود زیرساختهای فناوری اطلاعات، در برخی موارد مانع اصلی تداوم رشد تجارت اینترنتی است. همچنین فقدان تجربه نیز پذیرش تجارت الکترونیک را محدود میکند. موانع مربوط به دانش و آگاهی ممکن است ناشی از فقدان تجربهی حاصل از استفاده از فناوریهای مشابه یا به علت عدم سرمایهگذاری در استخدام نیروی انسانی ماهر و متخصص و برگزاری دورههای آموزشی باشد (ابراهیمی و مهدیه، ۱۳۸۵، ص ۱۰۸).
تجارت الکترونیک در کشورهای توسعهیافته، به وسیلهای عادی برای انجام تجارت داخلی و خارجی تبدیل شده است و اثرات مثبت آن در تعدادی از کشورهای در حال توسعه که برنامهریزی‌های لازم را در جهت اشاعه و تلفیق آن با فرهنگ تجاری خود آغاز نمودهاند، نمایان شده است. در کشور ما در زمینه تجارت الکترونیک و ایجاد زیرساختهای لازم برای آن، اقداماتی صورت پذیرفته ولی راه زیادی در پیشرو دارد (ابراهیمی و مهدیه، ۱۳۸۵، ص ۳۸). به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایران رتبه ۵۷ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده بود. در سال ۲۰۰۵ کشور ایران با دو رتبه نزول و با امتیاز ۰۸/۳، رتبه ۵۹ را به خود اختصاص داد، این در حالی است که در سال ۲۰۰۶ میلادی با امتیاز ۱۵/۳، با ۶ رتبه نزول، در رتبه ۶۵ قرار گرفت که متأسفانه آمادگی الکترونیکی ایران به جای افزایش رو به کاهش است (گلچهره نودهی، ۱۳۸۹، ص ۱۰).
صنعت کالاهای ورزشی یکی از صنایعی است که بیشترین قابلیت توسعه را دارد. پس از پیوستن بهWTO[4]، صنعت کالاهای ورزشی چینی در میان معدود کشورهای رده بالای جهان با مبلغ بیش از ۲۰ میلیارد دلار در امریکا میباشد. صنعت کالاهای ورزشی چینی با بازده زیاد و تجارت گسترده، شمار زیادی از شرکتهای در مقیاس کوچک، تجارت مبتنی بر تولید و فقدان مارکها را توصیف می‌کند (هنگ ژیا[۵]، ۲۰۱۲، ص ۶۵۹). با توجه به این مشخصات، خرید و فروش کالاهای ورزشی اهمیت بیشتری در توسعهی صنعت کالاهای ورزشی دارد در حالی که توسعهی سریع اینترنت عوامل مؤثر بر آن را فراهم می‌کند. با این حال با توجه به ویژگیهای خاص کالاهای ورزشی همچنین ماهیت چندگانهی کالاهای ورزشی، معاملات آنلاین کوتاهمدت اتفاق میافتد به طوری که اغلب آنها باعث بحران مشکل اعتباری میباشد که به تنگنایی برای محدود کردن معاملات آنلاین کالاهای ورزشی تبدیل میشود (هنگ ژیا، ۲۰۱۲، ص ۶۶۰).
تجارت الکترونیک ورزشی مستلزم فرایندهای خارجی فناوری اطلاعات از جمله بازاریابی و عملکرد فروش در یک سازمان ورزشی میباشد. تجارت الکترونیک ورزشی به ویژه شامل خرید و فروش محصولات ورزشی و خدمات از طریق شبکهی جهانی وب، اینترنت و همچنین توابع اینترانت از قبیل انتقال الکترونیکی وجوه (EFT[6]) و کارت‌های هوشمند است. تجارت الکترونیک ورزشی تابع داخلی از سازمان است که مبادلات خارجی را تسهیل میکند (شوارز[۷] و همکاران، ۲۰۱۲، ص۳۰۹). مفاهیم کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ورزشی شامل تعامل مختلف بین شرکتها و مصرفکنندگان از طریق ارتباطات دیجیتالی است. در فرایند ارتباطات سنتی، فرستنده از یک کانال برای ارسال پیام به گیرنده استفاده میکند، که پس از آن پاسخ و بازخورد ارائه میشود. فرایند ارتباطات دیجیتال، نوعی تعامل است که که به طور مستقیم به فرستنده و گیرنده مربوط میشود. برای کسب و کار و تجارت الکترونیک ورزشی چهار دسته وجود دارد: شرکت به شرکت (B2B[8])، شرکت به مصرف‌کننده (B2C[9])، مصرفکننده به شرکت (C2B[10]) و مصرفکننده به مصرفکننده (C2C[11]) (شوارز، ۲۰۱۲، ص ۳۱۱). بیشک بهرهگیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقههای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاعرسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است (اعرابی، ۱۳۸۳، ص ۶۶). این نوع از تجارت، به عنوان یکی از مهمترین و ارزشافزاترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ویژهای
در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکهای ایفا کرده است (خانیجزنی، ۱۳۸۶، ص ۶۹). نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به مزایای فراوانی که تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی با خود به همراه دارد ولی تا کنون تحقیقات بسیار محدودی در زمینه تجارت الکترونیکی ورزشی و موانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی انجام شده است و با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت تجارت الکترونیک و ضرورت تجاری شدن ورزش این تحقیق به بررسی موانع پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی در استان آذربایجانشرقی می پردازد و آن‌چه به عنوان مسأله مد نظر محقق میباشد این است که موانع پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی در استان چیست و کدام یک از موانع بیشترین تأثیر را در پیاده‌سازی تجارت الکترونیک دارد و همچنین رتبهبندی آن‌ها از دیدگاه مدیران شرکت‌ها به چه صورت میباشد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
فناوری اطلاعات با پیشرفت‌های خود، جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده است که زندگی انسان، اقتصاد و تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده و شیوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم متفاوت است. توسعه شاهراه حیاتی اینترنت و شبکه‌های محلی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و سازمان‌ها، به کارگیری پست الکترونیکی و استفاده از کارت‌های اعتباری همگی باعث شده‌اند تا انجام فعالیت‌های تجاری از قبیل سفارش، خرید و فروش کالا و خدمات و بازاریابی محصولات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر گردد (اکبری، ۱۳۸۴، ص ۱).
تجارت به عنوان یکی از ارکان تمدن بشری، همگام با پیشرفت و تحولات ایجاد شده در جامعه، تغییر کرده و شکلی نو به خود میگیرد. در عصر حاضر با توجه به استفاده روزافزون از کامپیوتر و اینترنت، تجارت الکترونیکی از جایگاه خاصی برخوردار شده است. در ایران نیز رشد روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش آگاهی افراد از اینترنت و فناوریهای مرتبط، لزوم ایجاد و به کارگیری هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی را آشکار نموده است (محمدزاده و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۷۸). بنابراین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاها و خدمات برآن شده‌اند که فعالیت‌های تجاری خود را به چنین محیط‌های مجازی انتقال دهند (اکبری، ۱۳۸۴، ص ۱). این نیاز آن چنان شدید و قوی میباشد که بیتوجهی به آن نه تنها موجب عقب ماندن از سیر تجارت میشود بلکه در انتها منجر به حذف کامل از این گردونه خواهد شد (محمدزاده و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۷۸).
بیشک بهرهگیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقههای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاعرسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است (اعرابی، ۱۳۸۳، ص ۶۶). این نوع از تجارت، به عنوان یکی از مهمترین و ارزشافزاترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش ویژهای در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکهای ایفا کرده است (خانیجزنی، ۱۳۸۶، ص ۶۹). جهانی شدن ضرورت ایجاد تغییر در نحوهی تولید محصولات ورزشی و مصرف آن را موجب شده است. اتحاد رو به رشد کشورهای جهان موجب شده است تا بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ارتباطی سریع و با ابعاد متنوع به وجود آید و ورزش، یکی از بخشهایی است که از این موضوع منتفع شده است (هوی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۱۷).
با عنایت به شرح فوق و این که کالاهای ورزشی در اینترنت فروش خوبی دارند (شکوفیان، ۱۳۹۱، ص ۱۰۵) و اهمیت تجارت الکترونیک و ضرورت تجاری شدن ورزش و فواید بی‌شماری که تجارت الکترونیک برای شرکت‌ها و مشتریان دارد، ضرورت پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی بیش از پیش مشهود می‌شود و در صورت عدم پیاده‌سازی اگر به روال عدی خود ادامه دهد از دنیای کنونی ارتباطات عقب مانده و نمی‌تواند پیشرفت چندانی نشان دهد و به دنبال آن نمی‌تواند در اقتصاد کشور و ارتباط با سایر کشورها نقش مهمی را ایفا کند. این پژوهش درصدد است به بررسی موانع پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی در استان آذربایجانشرقی بپردازد و این که، کدام یک از موانع در پیادهسازی تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی تأثیر دارد و مانع استقرار تجارت الکترونیکی در زمینه‌ی کالاهای ورزشی می‌باشد.
اهداف تحقیق:
هدف کلی تحقیق
هدف کلی تحقیق، تعیین موانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی میباشد.
اهداف اختصاصی:
تعیین موانع فرهنگی- اجتماعی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
تعیین موانع فنی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
تعیین موانع اقتصادی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
تعیین موانع سیاسی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
تعیین موانع مدیریتی و سازمانی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
تعیین موانع قانونی- مقرراتی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی
رتبه بندی موانع موجود از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکننده کالاهای ورزشی

Tags: