۱

۰۳۸/۰

موانع مدیریتی

۰۰۳/۰

۱۰۱/۰

۶۵۸/۲

۱

۱۰۳/۰

موانع قانونی

۷۲۱/۰

۰۹۹/۰

۰۷۸/۲

۱

۰۱۲/۰

ثابت

۶۵۷/۱

۳۲۹/۰

۹۷۷/۳

۱

۰۴۶/۰

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
در این فصل، نخست خلاصهای از تحقیق ارائه شده و سپس نتایج حاصل، در قالب اهداف تحقیق، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در ادامه، یافتههای تحقیق با دستاوردهای تحقیق دیگر مقایسه شده و در پایان نیز پیشنهادهایی مبتنی بر یافتههای تحقیق برای مسئولان و محققان دیگر، به صورت پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه میگردد.
خلاصهی تحقیق
تولید و تجارت لوازم ورزشی امروزه جزء لاینفک اقتصاد کشورها به شمار میرود و از سوی دیگر این امر به عنوان یکی از سیاستهای سازمانهای مرتبط با ورزش درکشورها شناخته میشود. با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه تجارت داخلی از این امر مستثنی نبوده و بحث تجارت الکترونیک در صدر اولویت‌های سازمانها و شرکتهای متفاوت قرار گرفته است. به همین دلیل برنامهریزی در راستای به کارگیری تجارت الکترونیک یکی از اقدامات استراتژیک شرکتها میباشد. یکی از مهمترین مراحل در برنامهریزی تجارت الکترونیکی شناسایی موانع پیادهسازی تجارت الکترونیک در سازمانها و شرکتها میباشد. در این راستا تحقیق حاضر به شناسایی موانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدکننده‌ی کالاهای ورزشی پرداخته میشود.
موانع مورد بررسی در این پژوهش شامل شش دسته موانع فنی و تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی- سازمانی و قانونی– مقرراتی میباشد. در این پژوهش به تعیین رابطه بین هر یک از موانع با پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی از دیدگاه مدیران شرکتهای تولیدکنندهی کالاهای ورزشی پرداختهایم. فرضیه‌های تحقیق در راستای اهداف تحقیق، همبستگی بین موانع را با پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی می‌سنجند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامهی پنج‌ارزشی لیکرت انجام شد. جامعهی آماری این پژوهش را شرکتهای تولیدکنندهی کالاهای ورزشی در استان آدربایجان‌شرقی که بر اساس فرمول مورگان ۴۴ شرکت به روش تصادفی به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق در سطح آمار توصیفی مشخصات افراد جامعهی آماری مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سابقهی فعالیت و … از شاخصهای مرکزی، انحراف استاندارد، نمایش داده‌ها، رسم نمودارها و فراوانی و … استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفا کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها، تأثیرسنجی هر یک از موانع بر پیاده‌‌سازی تجارت الکترونیکی، از روش رگرسیون لجستیک در سطح ۰۵/۰=α استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که موانع اقتصادی و سیاسی بر پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در شرکت‌های تولیدکننده‌ی کالاهای ورزشی تأثیر دارد.
نتایج تحقیق
نتایج به‌دست آمده از تحقیق نشان داد که:
– موانع فنی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی تأثیر معنی‌دار ندارد.
– موانع فرهنگی- اجتماعی در پیادهسازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی، تأثیر معنی‌دار ندارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Tags: