علمی : بررسی موانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی- قسمت ۱۳

در نمودار ۴-۱ میتوان مشاهده نمود که ۴۲ نفر از افراد آزمودنی را مردان و ۲ نفر را زنان تشکیل میدهند.
در نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی سن ارائه شده است. از کل نمونهی مورد بررسی، ۱۰ نفر در گروه سنی ۳۰-۲۰ سال، ۲۳ نفر در سن ۴۰-۳۱ سال، ۸ نفر در سن ۵۰-۴۱ سال، ۲ نفر در سن ۶۰-۵۱ سال و ۱ نفر در سن ۷۰-۶۱ سال هستند.
نمودار ۴-۳ تعداد افراد دارای مدرک تحصیلی را نشان میدهد. از کل نمونهی مورد بررسی، ۴ نفر دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم، ۳۰ نفر دیپلم،۷ نفر کارشناسی و ۳ نفر کارشناسی ارشد هستند.
در ادامه نمودار ۴-۴ به ما نشان میدهد که در بین آزمودنیها ۲۵ نفر مدیر عامل شرکتهای تولیدکنندهی کالاهای ورزشی، ۱۵ نفر مدیر فروش هستند.
نمودار ۴-۵ نشاندهندهی میزان سابقهی کاری است که حاکی از این است؛ ۱ نفر کمتر از یک سال،۴ نفر بین ۳-۱ سال، ۵ نفر بین ۵-۴ سال و ۳۴ نفر بیش‌تر از ۵ سال سابقهی کار دارند.
نمودار ۴-۶ نشان‌دهنده‌ی این است که از کل نمونهی مورد بررسی، ۱۰ شرکت تولیدکننده‌ی دستگاه و تجهیزات ورزشی، ۸ شرکت پوشاک ورزشی، ۱۹ شرکت کفش ورزشی، ۸ شرکت نیز سایر اقلام ورزشی را تولید میکنند.
نمودار ۴-۷ نشان می‌دهد که تعداد شرکتهایی که خرید خود را به صورت حضوری انجام میدهند، ۲۹ شرکت و ۲۴ شرکت به صورت تلفنی، ۳ شرکت از طریق فاکس، ۷ شرکت با واسطه و ۵ شرکت به صورت اینترنتی خرید می‌کنند.
هم‌چنین نمودار ۴-۸ تعداد شرکتهایی که فروش خود را به صورت حضوری انجام میدهند، ۲۸ شرکت و فروش به صورت تلفنی نیز ۲۸ شرکت، ۵ شرکت از طریق فاکس، ۱۵شرکت با واسطه و ۶ شرکت به صورت اینترنتی محصولات خود را به فروش میرسانند.
آمار استنباطی
بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها:
در این بخش ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده می‌کنیم. جدول (۴-۱) نشان می‌دهد که اختلاف معنی‌داری بین نمونه‌ها وجود دارد، بنابراین داده‌ها همگن نبوده و منحنی داده‌‌ها نرمال نمی‌باشد. فرض صفر در این آزمون، نرمال بودن توزیع متغیر است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد شده و نتیجه می‌گیریم که توزیع متغیر مورد نظر نرمال نمی‌باشد. با توجه به سطوح معنی‌داری به دست آمده نتیجه می‌گیریم که متغیرها (مستقل و وابسته) دارای توزیع نرمال نمی‌باشند (سطح معنی‌داری کمتر از ۰۵/۰).
جدول ۴-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت بررسی همگنی داده‌ها

آماره P
موانع فنی و تکنولوژیکی ۵۶۹/۰ ۰۴۹/۰
موانع فرهنگی و اجتماعی ۰۰۲/۱ ۰۰۶/۰
موانع اقتصادی ۷۵۷/۰ ۰۳۵/۰
موانع سیاسی ۵۹۲/۰ ۰۱۹/۰
موانع مدیریتی و سازمانی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.