۱-۳-۴-۱-۱-۲ باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….۳۸
۱-۳-۴-۱-۱-۳ با بهره گرفتن از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………۳۹
۱-۳-۴-۱-۲ پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………۳۹
۱-۳-۴-۲ دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….۴۰
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۳-۴-۲-۱ تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………۴۰
۱-۳-۴-۲-۲ تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………۴۰
۱-۳-۴-۲-۳ تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………۴۲
۱-۳-۴-۳ دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. ۴۳
۱-۳-۴-۳-۱ پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..۴۳
۱-۳-۴-۳-۲ پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۱-۳-۴-۳-۳ پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….۴۵
۱-۳-۴-۳-۴ پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….۴۵
۱-۳-۴-۴ دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….۴۶
۱-۳-۵ ارزش پول ………………………………………………………………………………………………۴۶
۱-۳-۵-۱ انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….۴۶
۱-۳-۵-۱-۱ ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۵-۱-۲ ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………۴۷
۱-۳-۵-۱-۳ ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..۴۷
۱-۳-۵-۱-۴ ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۵-۲ تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………۴۸
۱-۳-۵-۳ آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. ۴۹
۱-۳-۵-۳-۱ ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. ۴۹
۱-۳-۵-۳-۲ تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….۴۹
۱-۳-۵-۳- ۳ آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….۵۰
۱-۳-۵-۴ ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….۵۰
۱-۳-۵-۵ علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….۵۲
۱-۳-۵-۵-۱ انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….۵۲
۱-۳-۵-۵-۲ انتشار پول برای تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….۵۳
۱-۳-۵-۵-۳ خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………۵۴
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….۵۵
فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر
۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۲ اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..۶۰
۲-۳ فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………۶۱
۲-۴ بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..۶۱
۲-۵ تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..۶۲
۲-۶ وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….۶۳
۲-۶-۱کنترل چاپ پول: …………………………………………………………………………………………۶۵
۲-۶-۲ عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۷ نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..۶۶
۲-۷-۱ نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………۶۷
۲-۷-۲ نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..۶۷
۲-۸ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..۶۷
۲-۸-۱ نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..۶۷
۲-۸-۱-۱ کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….۶۸
۲-۸-۱-۲ کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………۶۸
۲-۸-۱-۳ کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………۶۸
۲-۸-۱-۴ نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..۶۸
۲-۸-۲ نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………۶۹
۲-۹ منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..۷۰
۲-۱۰ بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی ………………..۷۲
۲-۱۰-۱ بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..۷۲
۲-۱۰-۱ -۱ آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۱۰-۱-۲ حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۱۰-۱-۳حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………۷۵
۲-۱۰-۱-۴ ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………۷۶
۲-۱۰-۲ بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..۷۸
۲-۱۰-۳ بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۸۱
فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۲ مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. ۸۴
۳-۲-۱ ضمان …………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲-۱-۱ ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲-۱-۲ ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۲-۱-۲-۱ مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….۸۵
۳-۲-۱-۲-۲ مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..۸۶

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *