بررسی سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست-پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد سبک رهبری مبادله رهبر- پیرو

لیدن و ماسلین چهار بعد برای مبادله رهبر پیرو پیشنهاد کردند که عبارت اند از: همکاری و مساعدت(به عنوان مثال: اجرای کار در ورای آن چیز که در تبیین شغلی اظهار شده می باشد)، عواطف(مانند دوستی و علاقه)، وفاداری(مانند وفاداری و تعهد متقابل) و تکریم حرفه ای(مانند تکریم به توانایی های حرفه ای). در جدول زیر تعاریف هر یک از این ابعاد به صورت اختصار آمده می باشد(سید جوادین و همکاران، 1389):

 

( جدول 2-2)  : ابعاد سبک رهبری مبادله رهبر – پیرو در دیدگاه لیدن و ماسلین(1998)

 

2-3-5-2- کیفیت ارتباط رهبر- پیرو

کیفیت ارتباط رهبر- پیرو بر سه فرض بنیادین استوار می باشد:

اول: توجه رهبر به نوع بشر چگونه می باشد. آیا او را ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد می داند(تئوری X) و یا اعتقاد به خلاقیت و خود کنترلی بشر دارد که می تواند با انگیزش شایسته به شکوفایی برسد )تئوری .(Y

دوم: آیا منشاء قدرت یا اختیار خود را ناشی از مقامی می داند که در آن قرار گرفته یا به منزله تفویضی از گروهی می داند که بر آنان رهبری می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوم: هدفی می باشد که از اعمال رهبری دارد، آیا اولویت اول او سازمان و تحقق هدف های سازمانی می باشد یا پیروان، خود باوری و بلوغ اجتماعی آنان، اولویت اول او را تعیین می کنند(دلخوش، 1391).

 

2-3-6- نظریه های رهبر- پیرو

قدمت اندیشه ها و توجه های مرتبط با ارتباط رهبر- پیرو به موازات ظهور زندگی اجتماعی و لاجرم نظریه های رهبری می باشد، انسجام این اندیشه ها را می توان به ویژه در سال های پایانی قرن بیستم در قالب سه جریان عمده نظری نظاره نمود:

1- نظریه اقتضایی ارتباط رهبر- پیرو

2-  نظریه تبادلی ارتباط رهبر- پیرو

3-  نظریه خدمتگزاری ارتباط رهبر- پیرو

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- مطالعه ارتباط بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- مطالعه ارتباط بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- مطالعه ارتباط بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی ارتباط کارمند و سرپرست

مطالعه ارتباط رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی