بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های …

با توجه با احتمال بدست آمده از آزمون بروش- پاگان گادفری فرضیه‌های تحقیق دارای ناهمسانی واریانس می‌باشد.
۴-۵-۲ روش‌های رفع ناهمسانی واریانس
استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته بجای روش حداقل مربعات معمولی.(استفاده از این روش مستلزم شناسایی شکل واریانس ناهمسانی و متغیر توضیح دهنده ایست که مشکل را ایجاد کرده است).
بازنگری در تصریح مدل.
استفاده از روش حداکثر درست‌نمایی اطلاعات محدود با کلاس- K (LIML[84])
استفاده از مقادیر لگاریتمی متغیر توضیح دهنده بجای مقادیر ساده‌ی آن متغیر.
استفاده از برآورد همسان انحراف معیار وایت.
در این تحقیق از روش اول یعنی روش حداقل مربعات تعمیم یافته بجای روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود.
فرضیه‌ تحقیق از طریق نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار می‌گیرد.‌‌ جهت تعیین معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است. برای بررسی معنی‌دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استیودنت در سطح ۹۵% استفاده شده است.از آزمون دوربین- واتسون نیز جهت بررسی نبود مشکل خودهمبستگی بین جملات پسماند استفاده گردید. در صورت بروز موارد نقض فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی، از قبیل ناهمسانی واریانس یا خودهمبستگی بین اجزای اخلال مدل، به منظور اصلاح و برازش نهایی مدل، از الگوی “خود رگرسیونی مرتبه اول”  استفاده خواهد شد.
۴-۶ بررسی وجود هم خطی[۸۵]
در اقتصادسنجی هم‌خطی زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا بیش از دو متغیر توضیح دهنده (مستقل) در یک رگرسیون چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی بالایی برخوردار باشند. منظور از همبستگی در اینجا وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل است. بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل، میزان و نوع همخطی متفاوت خواهد بود. همخطی کمابیش در همه مدل‌های رگرسیون موجود است؛ آنچه که مهم است شدت هم‌خطی بین متغیرهای مستقل است. وجود « همخطی کامل » موجب نقض فرض‌های کلاسیک مدل رگرسیون می شود.
۴-۶-۱ راه‌های تشخیص هم خطی
ضرایب برآوردی نسبت به کم یا اضافه کردن متغیر در مدل از خود حساسیت نشان می دهند .
در حالت هم‌خطی رگرسیون به طور کلی معنادار بوده و دارای  بالا می باشد اما ضرایب به تنهایی بی‌معنی هستند.
اگر تک تک متغیرهای مستقل را روی بقیه متغیرهای توضیح دهنده رگرسیون کرده و  آنها را با  رگرسیون اصلی مقایسه کنیم. چنانچه  های محاسبه شده بزرگتر از  رگرسیون اصلی باشد در آن‌صورت احتمال وجود هم خطی ناقص شدید است.
اگر با خارج کردن یک متغیر از مدل یا اضافه کردن یک متغیر به آن ،  تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد، در آن صورت متغیر مذکور مستعد ایجاد همخطی است .
استفاده از معیارهای TOLERANCE و VIFدر نرم افزار SPSS
استفاده از آزمون VariancE Inflation factor در نرم افزار Eviews 8
در این تحقیق از روش ششم و با کمک از نرم افزار Eviews 8 وجود یا عدم وجود هم‌خطی بررسی می‌شود که نتایج درجدول ۴-۸ نشان داده شده است:
جدول(۴-۷) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عامل متمرکز تورم واریانس(VIF)
SIZE ۳٫۹۲۱۲۳۴
LEV ۲٫۳۳۴۸۸۱
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.