شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده از طریق برنامه‌های بررسی کیفیت داخلی مؤسسات می تواند نشانگر کیفیت حسابرسی باشد. این شاخص می تواند در طی زمان اطلاعات مقایسه‌ای برای ارزیابی سمت وسوی تلاش‌های مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی را ارائه کند. افزون براین، داشتن یافته‌های فراوان داخلی به همراه راه‌حل‌های مناسب، می تواند روش کاملی برای بررسی کیفیت داخلی در یک مؤسسه فراهم آورد.
۲-۱۳-۲-۶ ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی
شمار و ماهیت یافته‌های شناسایی شده حاصل از بازرسی‌های انجام شده از طرف هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی می تواند نشانگر و شاخصی از کنترل کیفیت باشد. این شاخص در طول زمان می تواند اطلاعات سنجشی مقایسه‌های برای ارزیابی سمت وسوی تلاش‌های یک مؤسسه برای بهبود کیفیت حسابرسی ارایه نماید.
۲-۱۳-۲-۷ میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران
میانگین پرداخت‌های جبرانی در سطح شرکا و مدیران به عنوان داده‌ها و اطلاعات مفیدی برای بررسی رابطه‌ی احتمالی این پاداش‌ها با کیفیت حسابرسی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. شرکا و مدیرانی که خدمات آنها از طریق مشوق‌های مناسب مالی به خوبی جبران می شود برای بررسی و مدیریت مسایل خاص حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت حسابرسی می توانند مناسب تر باشند
۲-۱۳-۲-۸ روند جایگزینی شرکای منتقل شده
شرکای منتقل شده قبل از تاریخ مقرر انتقال به آن دسته از شرکا گفته می شود که از طرف مشتری یا کمیته‌ی حسابرسی و یا رهبری مؤسسه درخواست جابه‌جایی آن‌ها صادر میشود. ردگیری روند جایگزینی این گروه از شرکا با توجه به علت و عوامل جابه جایی، می تواند در ارزیابی پایبندی مؤسسه به کیفیت حسابرسی مفید واقع شود.
۲-۱۳-۲-۹ صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان
شایستگی‌های کارکنان تازه به کارگرفته شده می تواند از دیدگاه شمار واحدهای درسی حسابداری یا حسابرسی گذرانده شده در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد اندازه‌گیری شود. چگونگی جایگزینی کارکنان و قرار گرفتن مؤسسه در رتبه بندی‌ها به دلیل داشتن بهترین عملکرد، هر دو می توانند به عنوان داده‌های مفیدی برای ارزیابی توانایی شرکت در جذب و حفظ استعدادهای بالا مورد استفاده قرار گیرند و می تواند ارتباط مثبتی با کیفیت حسابرسی داشته باشد.
۲-۱۳-۲-۱۰ آزمون شایستگیهای فنی
برخورداری از توانایی فنی، عامل بسیار مهمی در کیفیت حسابرسی محسوب می شود. یک آزمون حسابرسی استانداردشده و یکنواخت که شرکا و کارکنان هر مؤسسه‌ای در دوره‌های خاصی مجبور به شرکت در آن باشند را در نظر بگیرید، نتایج به دست آمده از این آزمون می تواند در ارزیابی و بهبود کیفیت حسابرسی مفید باشد.
۲-۱۳-۲-۱۱ نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا
این شاخص نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا را اندازه‌گیری می کند. یک نسبت بالا ممکن است نشانگر این باشد که شرکا بیش از حد مسؤلیت نظارت بر کارکنان دارند که می تواند نشان دهنده‌ی زمان ناکافی برای انجام و یا سرپرستی و بازنگری مناسب فرایندهای حسابرسی و در نتیجه تأثیر احتمالی بر کیفیت حسابرسی باشد.
۲-۱۳-۲-۱۲ شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان
این شاخص شمار و مضمون کناره‌گیری حسابرسان از انجام برخی حسابرسی‌هارا نشان می دهد که می تواند شناخت لازم از داوری مؤسسه نسبت به وضعیت مجموعه‌ی صاحب‌کارانش ارایه کند. افزون بر این، چنین شاخصی می‌تواند میزان پافشاری یک مؤسسه روی کیفیت حسابرسی را در برابر ملاحظات تجاری نمایش دهد.
۲-۱۳-۲-۱۳ درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک
این شاخص درصد کلی مشتریان یک مؤسسه را که به عنوان مشتریان دارای ریسک بالا شناسایی شده‌اند اندازه‌گیری می کند. این شاخص می‌تواند شناخت و آگاهی لازم در خصوص قضاوت یک مؤسسه نسبت به وضعیت مجموعه‌ی صاحب‌کارانش ارایه نماید. چنین شاخصی همچنین می تواند درجه‌ی پافشاری یک مؤسسه روی ملاحظات بازرگانی را در مقایسه با کیفیت حسابرسی به اثبات برساند.
۲-۱۳-۲-۱۴ سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی
این شاخص مبلغ هزینه‌های انجام شده در قلمروهایی همچون فناوری و سیستم، آموزش و راهنمایی روش‌های حسابرسی و ابزارهای مدیریت ریسک و مشاوره‌های تکنیکی را اندازه‌گیری می کند. سرمایه‌گذاری یک مؤسسه در چنین زیر ساخت‌هایی از دیدگاه نظری به بهبود کیفیت حسابرسی کمک می‌کند.
بخش سوم
۲-۱۳-۳ نتایج عملیات حسابرسی (پیامدها)
۲-۱۳-۳-۱ ب

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار
انتشار مجدد صورت‌های مالی که با هدف رفع اشتباهات صورت گرفته انجام می شود یک شاخص نسبتاً محکم و قابل اعتماد برای سنجش کیفیت حسابرسی است. شمار دفعات، طول دوره و موضوعات انتشار مجدد وصورت‌های مالی از جمله موارد مهمی برای اندازه‌گیری هستند(انتشار دوباره صورت های مالی به خاطر تغییرات در اصول حسابداری شامل این بررسی‌ها نمی شود) شمار دفعات بازنشر می تواند نشان دهنده‌ی مشکلات مرتبط با کیفیت حسابرسی باشد. با این حال، استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باید از عواملی که ممکن است بر تفسیر این شاخص‌ها تأثیر بگذارند آگاه گردند(مانند پیچیدگی صورت‌های مالی). طول دوره‌ی زمانی میان صورت‌های مالی بازنشرشده نشان می‌دهد که چه‌گونه بی درنگ اشتباهات کشف و اصلاح میشود. اهمیت موضوعات بازنشرشده می تواند هم از نظر حجم تأثیر روی درآمد مندرج در صورت‌های مالی و هم از نظر واکنش بازار مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار گیرد. اعتقاد بر این ‌است که واکنش بازار در برابر نشر مجدد صورت‌های مالی عامل بسیار مرتبط‌تری برای اندازه‌گیری عینی اهمیت است.
۲-۱۳-۳-۲ شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم
این شاخص شمار و درصد آن بخش از اظهارنظرهای مقبول یک مؤسسه در خصوص «کنترل‌های داخلی گزارشگری مالی» را اندازه‌گیری می کند که اشتباهات مهم آن طی سال‌های بعد شناسایی می شود. ناکامی حسابرس در شناسایی به موقع مشکلات عمده‌ی کنترل‌های داخلی پیش از انتشار مجدد وصورت‌های مالی می‌تواند نشان دهنده‌ی ضعف کیفیت حسابرسی باشد.
۲-۱۳-۳-۳ شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی
این شاخص ضعف‌های اساسی شناسایی شده‌ی مرتبط با اشتباهات اساسی را اندازه‌گیری می‌کند. شمار و ماهیت ضعف‌های اساسی مرتبط با «کنترل‌های داخلی گزارشگری مالی » که حسابرس پیش از ارایه‌ی مجدد صورت‌های مالی شناسایی و گزارش می کند نه تنها می تواند شاخصی از حسابرسی کیفی باشد بلکه می تواند نشان دهنده‌ی مشکلات گزارشگری مالی آینده برای تهیه‌کنندگان صور‌ت‌های مالی باشد.
۲-۱۳-۳-۴ شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است
حسابرس باید توانایی واحد مورد رسیدگی برای ادامه‌ی فعالیت در دوره‌ی دوازده‌ماهه‌ی بعدی را ارزیابی کند. برای ارتباط دادن این شاخص به کیفیت حسابرسی وتوانایی حسابرس در پیش‌بینی وضعیت مالی صاحب‌کار، لازم است بین این موارد و عملکرد بعدی واحد یعنی ورشکستگی ارجاع و پیوندی متقابل برقرار گردد. این شاخص می‌تواند به شناسایی حسابرسانی کمک کند که اخطار مناسب در خصوص تداوم فعالیت به سرمایه‌گذاران ارایه می کنند.
۲-۱۳-۳-۵ شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است
حسابرس لازم است توانایی شرکت مورد رسیدگی برای تداوم فعالیت در دوره‌ی دوازده ماهه‌ی بعدی را ارزیابی کند. برای پیونددادن این مقیاس به کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرس در پیشبینی وضعیت مالی صاحب‌کار باید ارجاع و ارتباطی متقابل بین این موارد و عملکرد بعدی واحد یعنی ورشکستگی برقرار کند. هرگاه ارزیابی شود که اشتباه از نوع دوم اتفاق افتاده است یعنی حسابرس اظهارنظری درپیوند با تداوم فعالیت نداشته و صاحب‌کار متعاقب آن اعلام ورشکستگی کرده باشد باید بررسی شود که آیا ورشکستگی واقعاً قابل پیشبینی بوده است.
۲-۱۳-۳-۶ تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشده‌ی حسابرس
انجام تحقیقی از سوی کمیته‌ی حسابرسی در زمینه‌ی گزارش‌های حسابرس را در نظر بگیرید. طی این بررسی می‌توان از طریق درخواست از شرکت‌کنندگان در تحقیق برای رتبه‌بندی کردن و اظهار نظر در مورد کیفیت گزارش‌های حسابرس مربوطه، شناخت و درک مناسبی به دست آورد. نتایج عینی حاصل از چنین تحقیقی می‌تواند برای مقایسه میان مؤسسات و ارزیابی ارتباط آن با کیفیت حسابرسی مفید واقع شود.
۲-۱۳-۳-۷ روند هزینههای دفاع از عملکرد
یک مؤسسه که به دفعات زیاد مورد شکایت قرار می گیرد، ممکن است برای دفاع از خودش در مقابل دعاوی قضایی، متحمل هزینه‌های بیشتری گردد. روند هزینه‌های محافظت از عملکرد می تواند اطلاعات کمّی و روشن بینانه‌ای درباره‌ی وضعیت کلی یک مؤسسه در زمینه‌ی کیفیت حسابرسی ارایه کند.
۲-۱۳-۳-۸ روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان
رون
دِ شمار، حجم مبلغ و نتایج حاصل از دعاوی قضایی بر علیه حسابرسان می تواند اطلاعات کمّی و عینی در خصوص ریسک مرتبط با مجموعه‌ی صاحب‌کاران حسابرس ارایه نماید. این روندها همچنین می‌توانند در سمت وسو دادن به اقدامات و ابتکارات حسابرس در زمینه‌ی کیفیت حسابرسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

Tags: