بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته …

۲-۱۳-۱-۱ نسبت شرکا به کارکنان
این شاخص شمار کارکنانی را که هریک از شرکا مدیریت و سرپرستی می کنند نشان می دهد. اگر شرکای یک مؤسسه‌ی حسابرسی، بیش از حد شمار کارکنان را تحت نظارت داشته باشند، ممکن است وقت کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازب نیی مناسب فرایند‌های حسابرسی را نداشته باشند که می تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
۲-۱۳-۱-۲ حجم کار شرکا و کارکنان
این شاخص شمار ساعاتی راکه شرکا وکارکنان خارج از میزان متعارف ومرسوم کار می کنند، انداز ه گیری می‌کند. اگر شرکا وکارکنان حجم کاری بیش از اندازه داشته باشند ممکن است وقت کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازبینی مناسب فرایند‌های حسابرسی را نداشته باشند که درنتیجه می‌تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
۲-۱۳-۱-۳ زمان تخصیص یافته به مشتریان
این شاخص شمار ساعاتی را که شرکا وکارکنان برای پاسخ‌گویی به مشتریان سپری می کننداندازه میگیرد. اگر شرکا وکارکنان حرف های بیش از اندازه مسئولیت مشتریان را برعهده داشته باشند، ممکن است وقت کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازبینیی مناسب فرایندهای،حسابرسی را نداشته باشند وبه این ترتیب این امر بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
۲-۱۳-۱-۴ جابه‌جایی و گردش کارکنان حسابرسی
این شاخص میزان جابه‌جایی وانتقال کارکنان حسابرسی را اندازه‌گیری می کند. جابه‌جایی وگردش بیش از اندازه‌ی کارکنان حسابرسی جایی که انتظار می رود موجب فرسایش وخستگی کارکنان گردد، می تواند تأثیر نامساعدی بر کیفیت حسابرسی داشته باشد.
۲-۱۳-۱-۵ میانگین سوابق کاری و ترکیب گروه‌ها
این شاخص میانگین سنوات و تجربه‌ی حسابرسان حرفه‌ای و همچنین ترکیب گروه‌ها یعنی شمار و درصد حسابرس، حسابرس ارشد، مدیر، مدیر ارشد و شرکا را اندازه‌گیری می کند. چنین شاخصی احتمالاً می تواند روشی را برای ارزیابی دانش ومهارت یک تیم، یک اداره و یا یک مؤسسه ارائه و امکان سنجش تأثیر این عوامل بر کیفیت حسابرسی نیز فراهم کند.
۲-۱۳-۱-۶ ورزیدگی و تجربه‌ی صنعت
این شاخص دانش وشناخت یک حسابرس حرفه‌ای درخصوص یک صنعت خاص را اندازه‌گیری می کند. این شاخص می‌تواند میزان و محتوای آموزش یک حسابرس حرفه‌ای در پیوند با یک صنعت یا یک رشته‌ی خاص و تجربه ی ایشان درمورد آن صنعت را مورد آزمون قرار دهد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده که تجربه‌ی صنعتی حسابرس رابطه ی مثبتی با کیفیت حسابرسی دارد.
۲-۱۳-۱-۷ میزان آموزش حسابرسان حرفه‌ای
این شاخص ساعات آموزش رسمی را که برای هریک از کارکنان حرفه‌ای حسابرسی برگزار می‌شود اندازه‌گیری می‌کند. آموزش‌های رسمی کافی بر روی موضوعات حسابداری و حسابرسی بسیارمهم هستند به طوری که حسابرسان حرفه‌ای از این راه به دانش ومهارت لازم برای انجام حسابرسی کیفی مجهز می شوند.
۲-۱۳-۱-۸ مشورت‌های حسابداری و حسابرسی
این شاخص شمار مشورت‌های دریافتی حسابداری وحسابرسی، در سطح گروه، اداره و یا مؤسسه را اندازه‌گیری می کند. اگرچه چنین شاخصی همان سان که پیشبینی میشود به درجه‌ی دشواری کارکارکنان وابسته است، ولی شمار زیاد رایزنی‌ها ممکن است نشان دهد که یک مؤسسه به صورت کوشا در حال افزایش رایزنی‌ها وهمکاری با دیگران در راستای کمک به کیفیت حسابرسی است.
۲-۱۳-۱-۹ برون سپاری کارها به مراکز خدمات
این شاخص درصد کار واگذاری شده برون سپاری شده به خارج از مؤسسات را به نسبت کل کار حسابرسی اندازه می‌گیرد. درطی چندین سال گذشته مؤسسات بزرگ حسابرسی، برای انجام برخی مراحل خاص حسابرسی مشتریان خود از مؤسسات بیرونی استفاده کرده اند. پژوهش‌های دانشگاهی محدودی هردوجنبه‌ی سود و زیان مثبت ومنفی برون سپاری کارهای حسابرسی رامورد توجه قرار داد ه اند که ممکن است بر کیفیت حسابرسی تأثیر داشته باشد.
۲-۱۳-۱-۱۰ میزان استفاده از منابع خدمات فنی
این شاخص مدت زمان استفاده از اشخاص حرفه‌ای خارج از مؤسسه در امور حسابرسی رابرای انجام خدمت به عنوان منابع فنی اندازه‌گیری می کند. این اندازه‌گیری برای شناخت این امر مفید است که یک مؤسسه آیا به اندازه‌ی کافی مشورت وهمکاری با دیگران بهره‌گیری از منابع فنی و پای بندی خود به انجام حسابرسی با کیفیت و قابل قبول افزایش می دهد.
۲-۱۳-۱-۱۱ استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی)
این شاخص ساعات کار کارشناسان نسبت به کل ساعات کارانجام شده را به درصد اندازه‌گیری می کند.این اندازه‌گیری برای درک این موضوع مفید است که آیا مؤسسه به اندازه‌ی کافی مشورت وهمکاری با دیگران استفاده از کارشناسان درراستای کمک به کیفیت حسابرسی را انجام میدهد.
۲-۱۳-۱-۱۲ حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی
این شاخص میزان نزدیکی شرکا و مدیران با کارکنان درگیر در عملیات حسابرسی را اندازه‌گیری می کند. اگر شرکا و مدیران از نظر جغرافیایی ازمشتریان دور باشند احتمالاً حضور کافی برای نظارت و بازبینی مناسب فرایندهای حسابرسی را ندارند واین موضوع می‌تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار باشد.
۲-۱۳-۱-۱۳

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینی‌های کیفی به نسبت کل کار حسابرسی
این شاخص فعالیت نسبی شرکا، مدیران وبازبینی‌های کیفی را مشخص می‌کند و از طریق مقایسه‌ی ساعات کارکرد آنان و زمان بندی این ساعات با کل ساعات کارکرد حسابرسی به دست می‌آید. اگر شرکا، مدیران و بازبین‌های کیفی، حجم کار بیش از اندازه داشته باشند آن‌ها احتمالاً زمان کافی برای انجام و یا سرپرستی و بازبینی مناسب مراحل حسابرسی تخصیص نمی‌دهند و درنتیجه می‌تواند بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
بخش دوم
۲-۱۳-۲ فرایندها ی عملیات حسابرسی
۲-۱۳-۲-۱شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران
بیان و اعلام مراتب پایبندی مؤسسه به مواردی همچون کیفیت، درست‌کاری، بی‌طرفی، استقلال، شک و تردید حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری عمومی بسیار مهم هستند. یک شاخص تدوین شده برای ردیابی شمار و محتوای بیانات و اظهارات مدیران مؤسسه در مورد کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایه‌گذاران می تواند شناخت و آگاهی لازم در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه و به طور کلی پایبندی به کیفیت حسابرسی را نمایان سازد.
۲-۱۳-۲-۲ تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه
بیان و اعلام مراتب پایبندی مؤسسه به مواردی همچون کیفیت، درست‌کاری، بی طرفی، استقلال، شک و تردید حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری عمومی بسیار مهم هستند. یک شاخص تدوین شده برای ردیابی شمار و محتوای بیانات و اظهارات مدیران مؤسسه در مورد کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایه‌گذاران می تواند شناخت و آگاهی لازم در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه و به طور کلی پایبندی به کیفیت حسابرسی را نمایان سازد.
۲-۱۳-۲-۳ شاخص‌های مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری
تدوین شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری انطباق‌پذیری مؤسسه با قواعد و استانداردهای استقلال را مورد نظر قرار دهید. چنین شاخص‌هایی می تواند به ارزیابی تعهدات کلی یک مؤسسه برای حفظ استقلال و تأثیرات احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی کمک کند.
۲-۱۳-۲-۴ ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه
ملاحظات تجاری گاهی می تواند بر عملکرد حسابرسی تأثیرگذار باشد. درحالی که بازاریابی کلیدی برای هرگونه کسب وکار موفق محسوب می شود، روش‌های بازاریابی یک مؤسسه می تواند از نظر نوع واژگان و ترکیب عبارت‌ها مورد بررسی قرارگیرد که در مغایرت با کیفیت حسابرسی و استقلال نباشد.
۲-۱۳-۲-۵ شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی