معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر صنعت تخمین زده می شود. سپس پارامترهای  به دست آمده از این رگرسیون‌ها برای تخمین اقلام تعهدی غیر اختیاری به شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
:اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در پایان سال t که بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1 تقسیم شده است.
در نهایت، اقلام تعهدی اختیاری به شکل زیر محاسبه می گردد:
۱-۸-۲ متغیرهای مستقل
= اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد عدد ۱ در غیر اینصورت صفر.
= اگر دوره تصدی حسابرس بیشتر یا مساوی ۳ باشد عدد ۱ در غیر اینصورت صفر.
۱-۸-۳ متغییرهای کنترل
= اندازه شرکت
= نسبت بدهی کل به دارایی کل
= جریان نقد عملیاتی
= نرخ بازده دارایی. نسبت سود خالص به دارایی کل.
اگر نسبت P/E شرکت بالاتر از میانه قرار گیرد عدد۱ودر غیر اینصورت صفر میباشد.
۱-۹ قلمرو تحقیق
در این تحقیق قلمرو تحقیق شامل عناوین زیر می‌باشد.
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۹-۲ قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۹-۳ قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ می‌باشد.
۱-۱۰ جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.
۱-۱۱ نمومه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی است. از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک تحقیق یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، ۱۳۸۱، ص۱۵۴). در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) استفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه‌آماری، شرکت‌ها‌یی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
فقط شرکت‌هایی که بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشند (با قیمت سهام بالا) در نمونه اورده می‌شوند.
به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکت‌ها در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
داده‌های جمع آوری شده به صورت مستمر باشد.
نظر به اینکه ماهیت اقلام صورت‌های مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکت‌ها‌ست از این رو به منظور برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکت‌ها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نمی‌شوند.
به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکت‌ها مختوم به ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
۱-۱۲ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
۱-۱۲-۱ کیفیت حسابرسی
برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از متغییرهای زیر استفاده شده است:
۱-۱۲-۲ اندازه موسسه حسابرسی
برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی در مدل رگرسیون اگر مؤسسه حسابرسی کننده سازمان حسابرسی باشد، از متغیر مصنوعی یک و در غیر این صورت از عدد صفر استفاده می شود.
۱-۱۲-۳ دوره تصدی حسابرس
جهت محاسبه دوره تصدی حسابرس در مدل رگرسیون اگر دوره تصدی حسابرس ۳ سال باشد، از متغییر مصنوعی یک و اگر کمتر از آن باشد از عدد صفر استفاده میشود.
۱-۱۲-۴ شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: