بررسی تاثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان (ریاضی) در نتایج ارزشیابی دانش …

جدول (۱۱-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………..۸۹
جدول (۱۲-۴)آماره های توصیفی میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………..۹۰
جدول (۱۳-۴)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع ابتدایی…………………………………………..۹۱
جدول (۱۴-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در مقطع ابتدایی………………………..۹۲
جدول (۱۵-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه آزمایش بر حسب جنسیت در مقطع ابتدایی………………………۹۳
جدول (۱۶-۴)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع متوسطه اول……………………………………۹۴
جدول (۱۷-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه اول…………………۹۵
جدول (۱۸-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه آزمایش بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه اول………………۹۶
جدول (۱۹-۴)توزیع نمرات جمعیت نمونه بر حسب گروه کنترل و آزمایش در مقطع متوسطه دوم……………………………………۹۷
جدول (۲۰-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه کنترل بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه دوم…………………۹۸
جدول (۲۱-۴)توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نمره گروه آزمایش بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه دوم…………….. ۹۹
جدول (۲۲-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان پسر ابتدایی بر حسب گروه کنترل و آزمایش…………………………….۱۰۰
جدول (۲۳-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان پسر ابتدایی…………………………..۱۰۰
جدول (۲۴-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان دختر ابتدایی بر حسب گروه کنترل و آزمایش………………………….۱۰۱
جدول (۲۵-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان دختر ابتدایی………………………….۱۰۱
جدول (۲۶-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان پسرمتوسطه اول بر حسب گروه کنترل و آزمایش…………………….۱۰۲
جدول (۲۷-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان پسرمتوسطه اول…………………….۱۰۲
جدول (۲۸-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان دخترمتوسطه اول بر حسب گروه کنترل و آزمایش……………………۱۰۳
جدول (۲۹-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان دخترمتوسطه اول……………………۱۰۳
جدول (۳۰-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان پسرمتوسطه دوم بر حسب گروه کنترل وآزمایش ……………………..۱۰۴
جدول (۳۱-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان پسرمتوسطه دوم…………………… ۱۰۴
جدول (۳۲-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی دانش آموزان دخترمتوسطه دوم بر حسب گروه کنترل و آزمایش…………………..۱۰۵
جدول (۳۳-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان دخترمتوسطه دوم………………….۱۰۵
جدول (۳۴-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی نمرات دانش آموزان بر حسب جنسیت در مقطع ابتدایی…………………………….۱۰۶
جدول (۳۵-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دوگروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان برحسب جنسیت مقطع ابتدایی….۱۰۶
جدول (۳۶-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی نمرات دانش آموزان بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه اول……………………..۱۰۷
جدول (۳۷-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
جدول (۳۸-۴) آماره های توصیفی ارزشیابی نمرات دانش آموزان بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه دوم…………………….۱۰۸
جدول (۳۹-۴) نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس ارزشیابی دانش آموزان بر حسب جنسیت در مقطع متوسطه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
جدول(۴۰-۴)خلاصه ی نتیجه ی به دست آمده از فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………..۱۰۹
فهرست نمودارها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودارشماره(۱-۴)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
نمودارشماره(۲-۴)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
نمودارشماره(۳-۴)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
نمودارشماره(۴-۴)توزیع نمرات پسران گروه کنترل دوره ابتدایی(پایه ششم)…………………………………………………………………….۷۹
نمودارشماره(۵-۴)توزیع نمرات پسران گروه آزمایش دوره ابتدایی(پایه ششم)…………………………………………………………………۸۰
نمودارشماره(۶-۴)توزیع نمرات دختران گروه کنترل دوره ابتدایی(پایه ششم)…………………………………………………………………..۸۱
نمودارشماره(۷-۴)توزیع نمرات دختران گروه آزمایش دوره ابتدایی(پایه ششم)………………………………………………………………..۸۲
نمودارشماره(۸-۴)توزیع نمرات پسران گروه کنترل دوره متوسطه اول(پایه هفتم)……………………………………………………………..۸۳
نمودارشماره(۹-۴)توزیع نمرات پسران گروه آزمایش دوره متوسطه اول (پایه هفتم)…………………………………………………………۸۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.