متغیر تمایل[۴۱]
میزانی که یک تبلیغ، باعث ایجاد تمایل در مخاطب جهت خرید کالا یا خدمت می گردد.
به گفته ( همان ) تحریک میل افراد مرحله دشواری است. تبلیغ کننده باید بداند که مشتریان هدف چگونه فکر می کنند. پیام تبلیغاتی باید بتواند مشتری را متقاعد کند که کالایی که قصد معرفی و عرضه آن را دارد می تواند نیازهای مشتری را برآورده سازد. برخی از کارشناسان تبلیغات معتقدند که تبلیغ باید برروی یک پیشنهاد منحصر به فرد فروش تمرکز کند که هدف آن یک نیاز مهم ارضا نشده باشد. البته واژه هایی که به کار می رود باید به مشتریان کمک کند تا تمایلاتشان برای خرید کالای مورد نیاز، در نظرشان منطقی جلوه کند. برای اینکه اثربخشی تبلیغ را افزایش دهیم باید پیام تبلیغاتی بر روی نیازهای ملموس و محسوس مشتری تاکید فراوان داشته باشد. ( دیندار فرکوش و حیدربیگی ، ۱۳۹۰، ۲۱۰ و ۲۱۱ )
متغیر اقدام[۴۲]
میزانی که یک تبلیغ، باعث اقدام مخاطب برای خرید کالا یا خدمت می گردد.
به گفته ( همان ) سوق دادن افراد به خرید، آخرین وظیفه تبلیغ می باشد و البته وظیفه آسانی نیست. با استفاده از پژوهش هایی که در زمینه ارتباطات انجام شده مشخص شده است که مشتریان بالقوه، باید علاوه براینکه آگاه شوند که جای کالا و نقش آن در زندگی روزمره آنها چیست عملکرد آن کالا را از نزدیک ببیند. تردیدهای پس از خرید، گهگاه ممکن است در برخی از خریداران به وجود آید، ازاین رو یکی از اهداف مهم تبلیغ، اطمینان خاطر دادن به مشتری از خرید است به گونه ای که دلسردی و تردید احتمالی مشتری را پس از خرید نسبت به کالا ازبین ببرد. به نظر می رسد برخی از مشتریان پس از اقدام به خرید بیشتر به تبلیغات توجه می کنند تا قبل از خرید. بنابراین تبلیغ باید بتواند به آنها اطمینان خاطر بدهد که تصمیم شان صحیح بوده است و همچنین محتوای تبلیغ باید بتواند واژه هایی را ارائه کند که افراد هنگام صحبت کردن با دیگران درباره آن کالا، استفاده کنند. ( دیندار فرکوش و حیدربیگی ، ۱۳۹۰، ۲۱۱ )
 
تاریخچه و سابقه موضوع پژوهش ( پیشینه تحقیق ) :
محقق در تحقیق فوق قصد دارد که اثربخشی تبلیغ و به پیروی از آن قصد خرید مصرف کننده را ارزیابی کند، بدین منظور پیشنه ای از تحقیقاتی که درسالهای اخیر در رابطه با اثربخشی تبلیغات و یا قصد خرید مصرف کننده انجام پذیرفته شده است را مورد مطالعه قرار داده است که به پیوست۱ ارائه گردیده و تعدادی از آنها که به شرح ذیل میباشد:
۲-۴-۱- پیشینه داخلی :
۱ – مهدی کروبی در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی نگرش جامعه کارشناسان بازاریابی مورد تاثیر تبلیغات رسانه ای در فعالیت های جهانگردی ” که در میان کلیه جامعه کارشناسان بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی متخصص، در تورهای تفریحی برون مرزی که در شهر تهران فعالیت می کردند و به تعداد ۹۰ نفر بودند با روش توصیفی صورت پذیرفت و با هدف شناسایی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی به روشی علمی و انتخاب رسانه تبلیغاتی اثربخش در حوزه فعالیت دفاتر جهانگردی باتوجه به الگوی AIDA است تا ازطریق بودجه به کارگرفته شده دراین حوزه به شکل بهینه صرف شود دریافت که باتوجه به بعد ” جلب توجه ” و درنظرگرفتن شاخص های ” دردسترس بودن ” و ” جذابیت ظاهری ” روزنامه از اثربخشی بیشتری برخوردار است. باتوجه به شاخص ایجاد علاقه، روزنامه از اثربخشی بیشتری برخوردار است، با درنظرگرفتن شاخص تحریک به خرید، اینترنت از اثربخشی بیشتری برخوردار است و باتوجه به شاخص سوق دادن به خرید، ارتباط دهان به دهان از اثربخشی بیشتری برخوردار میباشد. ( کروبی ، ۱۳۸۸ )
۲ – در پژوهش دیگری که توسط حسینی و همکارانش درسال ۱۳۸۸ تحت عنوان ” بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی برجذب مشتریان برمبنای مدل AIDA و ارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی ( مطالعه موردی : بانک رفاه )” صورت پذیرفت و دراین پژوهش به بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه با استفاده از مدل پرداخته شده است. برطبق این مدل تبلیغات برای تاثیرگذاری باید یک فرآیند ۴ مرحله ای را با موفقیت طی کند، که این مراحل عبارتنداز : ۱ – آگاهی دادن به مشتری ۲ – ایجاد علاقه در مشتری ۳ – ایجاد تمایل در مشتری ۴ – جذب مشتری. متغیرهای تحقیق شامل دوگروه متغیرهای مستقل ( تبلیغات تلویزیونی ) و وابسته ( ایجاد آگاهی در مشتری، ایجاد علاقه در مشتری،ایجاد تمایل درمشتری و جذب مشتری ) میباشند. ( حسینی و همکارانش ، ۱۳۸۸ )
۳ – در تحقیق دیگری با عنوان ” بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران ” که درجمع ۱۶۰نفر از گردشگران بین المللی بازدیدکننده از شهر اصفهان صورت گرفته است، محققان با هدف بررسی تاثیر رسانه های تبلیغاتی استفاده شده در صنعت گردشگری شهر اصفهان و شناسایی رسانه های مناسب جهت استفاده در صنعت گردشگری و با استفاده از ابزار پرسشنامه به این تحقیق پرداخته اند و پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی میباشدکه نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ابزار تبلیغاتی استفاده شده در حوزه ی شهر اصفهان برای جذب گردشگران بین المللی تاثیرگذار نبوده است و می توان از پنج ابزار کتاب راهنما، تبلیغات اینترنتی، تلویزیون، بروشور و روزنامه استفاده کرد. میزان تاثیر این ابزار برای مناطق، جنسیت ها، سنین و تحصیلات مختلف، متفاوت بوده است. زبان و مکان تبلیغات را باتوجه به درصد جهانگردان ورودی از مناطق مختلف می توان تعیین کرد. ( ابراهیمی و دیگران ، ۱۳۸۹)
۴ – تحقیق دیگری صورت پذیرفت ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ا عنوان ” ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی براساس مدل سلسله مراتب اثرات ” که این تحقیق در بین نمونه آماری ۹۰ نفری از دانشجویان دانشگاه تهران پردیس قم مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت و هدف کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها ازنوع توصیفی و پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه دو بخشی میباشد. محققان در این تحقیق دو هدف اصلی را دنبال می کنند که عبارتنداز : ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی شامل تبلیغات ازطریق پیام کوتاه، تبلیغات برروی وب و تبلیغات با پست الکترونیکی براساس گام های مدل سلسله مراتب اثرات و هدف دیگر رتبه بندی تبلیغات ازطریق پیام کوتاه، تبلیغات بر روی وب و تبلیغات با پست الکترونیکی در هریک از گام های مدل سلسله مراتب اثرات. نتایج حاصله از این تحقیق حاکی ازاین است که هیچ یک از انواع تبلیغات الکترونیکی مذکور در صنعت پوشاک اثربخشی لازم را نداشته و جز گام آگاهی سایر گام های مدل مفهومی را طی نمی کنند. نتایج برگرفته از آزمون فریدمن، رتبه بندی تبلیغات الکترونیکی در گام آگاهی را به ترتیب تبلیغات با پست الکترونیکی، تبلیغات ازطریق پیام کوتاه و تبلیغات بر روی وب گاه بیان می کند. ( آقازاده و بخشی زاده ، ۱۳۸۹ )
۵ – ” تأثیر کشورگرایی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی ” نام عنوان تحقیقی است که درمیان کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی که ۲۸۴ نفرمیباشند مورد مطالعه قرار گرفته است، روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و تصادفی میباشد، ابزار استفاده شده برای تحقیق پرسشنامه و انجام تحلیل های آماری ازقبیل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چندگانه میباشد که در تحقیق انجام شده مشخص شد که افراد جامعه از کشورگرایی نسبتاً پایینی برخوردارند و ضرورت درک شده محصول، تأثیر کشورگرایی مصرف کننده برنگرش نسبت به واردات را تعدیل می کند و نگرش نسبت به واردات بر قصد خرید کالاهای وارداتی تأثیر می گذارد. ( دهدشتی شاهرخ و همکاران ، ۱۳۸۹ )
۶ – در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران ” که در میان ۴۵۰ نفر از مشتریان بانک پارسیان و به روش مطالعه توصیفی پیمایشی و با اتکا بر ابزار پرسشنامه صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام این مطالعه، ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان، دستیابی به تاثیرگذارترین رسانه برای ارائه تبلیغات این بانک، تعیین جایگاه و اولویت بندی رسانه های مختلف به کار گرفته شده توسط بانک پارسیان باتوجه به میزان اثربخشی تبلیغات آنها و بررسی نقاط قوت و ضعف تبلیغات این بانک میباشد و نتایج حاصل ازاین تحقیق حاکی ازآن است که تبلیغات تلویزیونی و روزنامه ای بانک، علاوه بر طی موفقیت آمیز مراحل مدل AIDA، از اثربخشی نیز برخوردار بوده است. بررسی تطبیقی میزان اثربخشی تبلیغات رسانه بیانگر آن است که ازنظر مشتریان، تلویزیون اثربخش ترین رسانه در جذب مشتری بوده، پس ازآن، روزنامه قراردارد. علاوه براین، آنها مهمترین عامل اثرگذار بر افزایش اثربخشی تبلیغات بانک را صداقت موجود در پیام ها و واقعی بودن آنها می دانند. همچنین، مؤثرترین عامل درجذب مشتریان را برخورد خوب کارکنان و احترام به آنها عنوان کرده، به ترتیب از تلویزیون و سپس روزنامه به عنوان رسانه هایی که بیشترین میزان دسترسی به تبلیغات آن را دارند و بیشترین زمان خود را به آن اختصاص می دهند، یاد می کنند. آنها تلویزیون و سپس رادیو را به عنوان باکیفیت ترین رسانه ها عنوان نموده، برای ارائه تبلیغات بعدی بانک نیز به ترتیب رسانه های تلویزیون و روزنامه را پیشنهاد می کنند. ( ربیعی و دیگران ، ۱۳۹۰)
۷ – ” بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برنگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید ” عنوان مقاله ای است که درمیان ۳۸۸ نفر از شهروندان شهر تهران و ازطریق نمونه گیری به روش تمام شمارشی و روش پژوهشی و با ابزار پرسشنامه صورت پذیرفت و نتایج حاصل از این تحقیق بدین صورت بیان گردید: چهار مرحله ای که در الگوی آیدا درخصوص مراحل اثرگذاری تبلیغات برنگرش مخاطبان وجود دارد درمورد تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مورد تائید قرارگرفت. هدف تحقیق گسترش روزافزون تبلیغات درعصر صنعتی شدن و گسترش حوزه نامحدود تاثیر گذاری بر مخاطبین باعث شده که تحقیق دراین خصوص اهمیت داشته باشد. به طور کلی دو هدف بررسی ویژگیهای تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و هدف دیگر بررسی رفتار و نگرش مخاطبان ایرانی نسبت به تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مورد بررسی قرار گرفته است. ( دیندار فرکوش و حیدربیگی ، ۱۳۹۰ )
۸ – در تحقیقی تحت عنوان ” تاثیر جاذبه های فروش نرم و سخت آگهی های تجاری بر قصد خرید مصرف کنندگان ” که درمیان ۲۰۴ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران صورت گرفت و برای نمونه گیری از روش تصادفی متناسب با حجم جامعه استفاده کرده اند. برای تجزیه و تحلیل محتوا، ۶ آگهی – یکی فروش نرم و یکی فروش سخت از هر کدام ازطبقه محصول مایکروویو، ال ای دی و تلویزیون ال ای دی سه بعدی انتخاب شدند که نتایج تحقیق بیانگر آن است که جاذبه های فروش نرم و سخت، هر دو تاثیر مثبتی بر نگرش نسبت به آگهی و قابل باور بودن آن دارد. اگر چه تاثیر جاذبه های فروش سخت کمتر از تاثیر جاذبه های فروش نرم بر نگرش نسبت به آگهی است و این تاثیر بر قاب
ل باور بودن آگهی بیشتر است. طبق یافته های تحقیق، جاذبه های فروش نرم نسبت به جاذبه های فروش سخت تاثیر بیشتری بر قصد خرید مصرف کنندگان دارند. ( نیکومرام و سرآبادانی، ۱۳۹۰ )
۹ – در مقاله دیگری تحت عنوان ” مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان ” که درسال ۹۰ به چاپ رسیده است به بررسی مدل های مختلف ازسال ۱۸۹۸ تاکنون دراین زمینه پرداخته است. این بررسی ابتدا الگوهای سلسله مراتب سنتی را توصیف می کند و سپس به بحث درباره الگوهای سلسله مراتب نوین می پردازد. باتوجه به پیشرفتهای سالیان اخیر و ورود ابزارهای الکترونیک ارتباطات که بواسطه آن تبلیغات اینترنتی ( الکترونیک ) تبدیل به یکی از کانالهای مهم بازاریابی برای شرکتها شده است لذا مدل راهبردی برای تبلیغات اینترنتی باتوجه به نقد و بررسی مدل های گذشته ارائه شده است. ( حمیدی زاده و یزدانی ، ۱۳۹۰ )
۱۰ – تحقیقی تحت عنوان ” کاربرد نظریه های خودمختاری، رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین ” بر اساس داده های ۱۶۲ مشتری شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان بررسی شد و روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از دیدگاه روش، پیمایشی با استفاده از روش همبستگی ورگرسیون میباشد که نتایج نشان میدهد که کیفیت درک شده از تارنمای شرکت، از طریق اعتماد به تارنما، قصد خرید -آنلاین را تحت تاثیر قرار میدهد. ضمن آنکه تاثیر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی بر قصد خرید آنلاین آنها نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج همچنین نشان میدهد که جنسیت مشتریان و لذت و خوشی ناشی از تعامل با تارنما، برقصد خریدآنلاین آنها اثرگذار نبوده است. نتایج این پژوهش، مدیریت این شرکت را در راستای ارتقا و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان کمک خواهد نمود. ( خائف الهی و همکاران ، ۱۳۹۱ )
۱۱ – ” تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران ” عنوان تحقیقی است که جامعه آماری این پژوهش را، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه، شهروند و اتکا در شهر تهران تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، ۴۹۱ نفر از مشتریان این فروشگاه ها بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است یافته های پژوهش نشان داد که در فروشگاه های زنجیره ای، کیفیت درک شده، بر ارزش درک شده و همچنین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می گذارد. افزون برآن، ارزش درک شده، بر رضایت مشتری و همچنین بر قصد خرید مجدد اثر می گذارد و سرانجام، الگوی پیشنهاد شده، به طور اثربخش، روابط بین کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای را تبیین می کند. ( رنجبریان و همکاران ، ۱۳۹۱ )
۱۲ – ” بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن ” تحقیقی است که محقق درمیان ۳۹۹ پاسخ جمع آوری شده به وسیله سامانه پرسشنامه اینترنتی با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن تحلیل کرده است. یافته ها نشان داد ، “داشتن گواهی الکترونیکی هویت و رمزگذاری ارتباط بین رایانه مشتری و سرور فروشگاه” (امنیت) و “امکان تعویض و مرجوعی کالای” (تسهیلات) مهمترین ویژگی های تأثیرگذار برقصد خرید اینترنتی مشتریان بوده اند. ( نظری و همکاران ، ۱۳۹۱ )
۱۳ – قلی پور و همکارانش مقاله ای تحت عنوان ” ارائه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی ” ارائه کرده اند. نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله یابی؛ تدوین و تصویب سیاستها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمین های؛ اجرای سیاستها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاستها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تاحدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است. ( قلی پور و همکاران ، ۱۳۹۱ )
۲-۴-۲- پیشینه بین المللی :
۱ – پژوهش دیگری تحت عنوان ” مقایسه دو نوع از تخفیف قیمت در نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان ” صورت پذیرفت و بررسی کرد که چگونه یک مدل طبقه بندی برند برای پیش بینی تاثیر انواع مختلف تخفیف نقدی بر رفتار خرید مشتری تهیه نمایند. وقتی تخفیف نقدی با حداقل نیاز به خرید درمورد محصولاتی که فقط در ذهن مشتری نقش بسته اند به کارگرفته میشود برند از این گروه به محصولات مورد توجه مشتری تغییر می یابد، با این وجود تاثیر هر دو تخفیف بر نگرش مشتری و قصد خرید او خیلی متفاوت نیست. (Teng , 2009)
۲ – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” برداشت های مصرف کننده در تبلیغات وب و عوامل انگیزه برای خرید ” که درمیان ۲۶۴ نفر از مصرف کنندگان آنلاین در کره جنوبی صورت پذیرفت و هدف این تحقیق بررسی تاثیرات تعدیلی و واسط میزان درگیری محصول و اعتماد به محصول در تبلیغات وب سایت ها و همچنین بررسی تاثیر ویژگی های تبلیغات وب بر قصد خرید مشتریان می باشد. نظر مشتریان دراین باره اینگونه بود که آنها می توانند اطلاعات بیشتری درمورد محصول بدست آورند و اینکه مشتریان با میزان درگیری پائین با محصول بیشتر به میزان سرگرمی تمایل نشان میدهند علاوه براین مشتریانی که به وب سایت ها اعتماد دارند بیشتر تمایل به سرگرمی دارند بنابراین بیشتر در سایت های خرید وقت مصرف می کنند و مشتریانی که اعتماد کمتری به وب سایت ها دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و کم کردن عدم اطمینان محیطی وقت صرف می کنند. نتایج نشان می ده
د سایت های خرید آنلاین باید بر ویژگی های خاص محصول به منظور جذب مشتریان با میزان درگیری بالا با محصول تاکید نمایند و همچنین تصویری نیکخواهانه از شرکت ایجاد کنند تا مشتریان به خدمات آنان اعتماد نمایند. همچنین برای مشتریان با میزان درگیری پائین تر که به دنبال محصولاتی برای هدیه دادن هستند باید مولفه های سرگرمی نیز به ویژگی های محصول اضافه شود و همچنین از طراحی های خلاقانه برای جذابیت بیشتر استفاده نمایند. ( Kim et al ., 2010 )
۳ – پژوهش دیگری تحت عنوان ” چند وظیفه رسانه ها و اثربخشی ترکیب های آنلاین و تبلیغات رادیویی ” که درمیان ۱۱۱ نفر شرکت کننده صورت پذیرفت و این تحقیقات نشان می دهد ترکیب مبارزات تبلیغات آنلاین با تبلیغات رسانه ای آفلاین بر پاسخ مثبت مشتری تاثیر بیشتری دارد نسبت به اینکه تنها از یکی از این موارد استفاده شود. همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که ترکیب تبلیغات آنلاین با تبلیغات رادیوئی به طور همزمان یک ترکیب تبلیغاتی چندکاره را به وجود می آورد. ( Voorveld , 2011 )
۴ – هاستلر و همکارانش در سال ۲۰۱۱ در مقاله ای با عنوان ” ارزیابی تاثیر عوامل توصیفگر برروی خط مصرف کننده و رفتار خرید بدون برنامه ریزی قبلی ” که درمیان ۲۵۱ دانش آموز کسب و کار در مقطع کارشناسی هنرهای آزاد کالج های خصوصی آمریکا صورت پذیرفت و این تحقیق یک مدل تئوری به منظور نشان دادن تاثیر RA ها بر رفتار مشتریان آنلاین ارائه داده است پس توسط یک نمونه شبیه سازی خرید آنلاین تست شده که در آن از فیلترینگ همکاری براساس RA محصول استفاده نشده است. در این مدل توجه خاصی به تاثیر RA بر رفتار مشتری شده است و نتایج نشان داد که این مورد اثر سرچ محصول، تبلیغات پیشبرد فروش، رضایت مشتریان از وب سایت و خریدهای بی برنامه را افزایش میدهد. (Hostler et al ., 2011 )
۵ – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” اثرات کوتاه مدت و بلندمدت از تبلیغات آنلاین: تفاوت های بین مشتریان جدید و موجود ” مطرح گردید که SEM و بازاریابی ازطریق موتورهای جستجوی Search engine تاثیری طولانی مدت تر خواهد داشت و بعد از آن بنرها، تبلیغات وفاداری کوپن ( CLA )، تبلیغات مقایسه ای قیمت ( PCA ) قرار می گیرند. همچنین نتایج نشان داد CLA برای مشتریان موجود نسبت به مشتریان جدید تاثیرگذارتر است و PCA برای جذب کردن مشتریان جدید تاثیرش بیشتر است. ( Breuer & Brettel , 2012 )
۶ – مقاله دیگری توسط هارتمن و همکارش درسال ۲۰۱۲ تحت عنوان ” نگرش مصرف کنندگان و قصد خرید به سمت مارک های انرژی سبز: نقش منافع و نگرانی های زیست محیطی ” درمیان ۷۲۶ مصرف کننده مورد مطالعه قرار گرفت، این تحقیق بیان می کند شرکت های تبلیغاتی که هدف آنان افزایش تقاضای مشتری برای انرژی سبز است نه تنها باید بر مسائل زیست محیطی و فواید و مطلوبیت آنان تاکید داشته باشد بلکه باید بر فواید برند فیزیولوژیکی نیز تاکید نماید. سه گروه از فواید فیزیولوژیکی که قصد خرید مشتری و تمایل او برای محصولات سبز را افزایش می دهد عبارتنداز: میزان گرما، فواید خودبیانگر و تجارب طبیعی می باشند. نتایج نشان میدهد تنها محصولات خودبیانگر تاثیر چندانی بر گرایش مشتری و قصد خرید آنان ندارد. تجربیات طبیعی تاثیر دوچندانی بر گرایش به برندهای زیست محیطی دارد. ( Hartmann & Apaolaza-Ibanez , 2012 )
۷ – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” قصد و نیت خرید خودرو و محیط زیست ” که درمیان ۲۵۰ نفر صورت پذیرفت که نتایج نشان میدهد دانش محیطی تاثیر چندانی بر دریافت و درک مشتری از تبلیغات زیست محیطی ندارد اما تاثیر زیادی بر درک تبلیغات خودروهای محیط زیستی، محیط آشنا خواهد داشت. حس مسئولیت محیطی مشتریان و ارزش های آنان تاثیر زیادی بر درک تبلیغات و محصولات زیست محیطی دارد و درنهایت اینکه درک تبلیغات زیست محیطی تاثیر چندانی بر قصد خرید اتومبیل های محیط زیستی ندارد اما تبلیغاتی با این مضمون ( اتومبیل های محیط زیستی ) بر قصد خرید آنان تاثیرگذار است. (Yusof et al ., 2013 )
۸ – در مقاله دیگری که در سال ۲۰۱۳ با عنوان ” بررسی نقش تبلیغات و مقیاس تبلیغات در ایجاد ارزش ویژه برند ” درمیان ۳۰۲ مصرف کننده صورت پذیرفت و نتایج این تحقیق نشان می دهد نگرش فرد درمقابل تبلیغات نقش مهمی در تاثیرگذاری بر ابعاد مختلف حقوق صاحبان سهام با نام تجاری ایفا می کند اما نکته مهم اینست که تبلیغات میزان آگاهی فرد درمورد برند را افزایش می دهند ولی بر نگرش فرد درمورد کیفیت برند و میزان وابستگی به برند تاثیر آنچنانی ندارد همچنین تاثیر تبلیغات پیشبرد فروش نقدی و غیرنقدی بر ارزش برند را نشان میدهد. ( Buil et al ., 2013 )
۹ – پژوهش دیگری تحت عنوان ” راه های کاربردی و تجربی به اقناع: تجزیه و تحلیل از تبلیغات درحال ظهور درمقابل بازارهای توسعه یافته ” درمیان ۲۵۶ تست تلویزیونی تجاری که در ۲۳ کشور صورت پذیرفت، نتایج این تحقیق از دو بعد مورد بررسی قرار می گیرد، بعد وظیفه ای که بر ویژگی ها و فواید محصول تاکید دارد و بعد تجربی که بر تاثیرات، احساسات و تصورات تاکید دارد. در بازارهای توسعه یافته ابعاد تجربی باعث تحریک و تشویق مشتری می شود و ابعاد وظیفه ای در بازارهای درحال ظهور تاثیرگذارترند. همچنین تاثیرات مدرن و سنتی و جهانی و محلی نیز از مواردی بوده که در نتایج این تحقیق به آن اشاره شده است. ( Zarantonello et al ., 2013 )
۱۰ – پژوهش دیگری تحت عنوان ” تبلیغات مستقیم بر مصرف کننده و رفاه مصرف کننده” صورت پذیرفت و نتیجه حاصل شد که کاربرد مسائل رفاه اجتماعی در تبلیغات مستقیم برای مشتری توجه زیادی به خودجلب می ک
ند و بسیار پیچیده می باشند چراکه افراد انتخاب تصمیم گیری را به پزشکان محول می کنند که دائم درمعرض این تبلیغات هستند. دراین تحقیق مدلی برای بررسی رفتار درکنار تقاضا ارائه شده است و نشان می دهد که سطح انتظار رفاه اجتماعی مشتریان افزایش پیدا کرده که این خود ناشی از وجود تبلیغات مستقیم برای مشتری می باشد. ( Jayawardhana , 2013 )
۱۱ – در تحقیقی تحت عنوان ” آیا حالت نهایی مصرف کننده در اثربخشی جذابیت تبلیغات اینترنتی تاثیر دارد؟ ” که درمیان ۱۴۱ نفر کاربران فیس بوک و توییتر صورت پذیرفت که یافته های پژوهش حمایت از مصرف کنندگان دولت نهایی را تشکیل می دهند که نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی سطح پایین دارند، در حالی که مصرف کنندگان دولت نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی در سطح بالا دارند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که تحریک به دنبال گرایش واسطه تاثیر دولت فرا انگیزشی در نگرش آگهی میباشد. (Jung et al ., 2014 )
۱۲ – تحقیق دیگری تحت عنوان ” آیا نماد و نوظهوربودن حقیقتاً می تواند باعث افزایش اثربخشی آنلاین تبلیغات ۲ بعدی و ۳ بعدی گردد؟ ” درمیان دو گروه ۱۵۱۴ و ۶۸۷ نفری از کاربران وب سایت ها در اینترنت صورت پذیرفت که به بررسی تعداد بیشتری از عناصر تبلیغات در وب سایت های شخصی که نیات خرید مصرف کنندگان را افزایش میدهد پرداخت و هدف از این تحقیق بررسی تغییرات در تحریک کلامی و بصری تبلیغات وب از فرآیند شناختی خوانندگان، و ارائه اطلاعات با ارزش برای تطبیق موفق از عناصر تبلیغات به یکدیگر میباشد. در مطالعه اول تاثیراتی که ترکیبات انواع مختلف تبلیغات آنلاین می تواند به فاکتور طراحی وب داشته باشد پرداخت و در مطالعه دوم ویژگی های شخصیتی را به عنوان یک متغیردرنظر می گیرد تا بتواند یک طرحی را باتوجه به فرضیه تاثیرات تبلیغات آنلاین بسازد. ( keng & Liu , 2014 )
۱۳ – فلورس و همکارانش در سال ۲۰۱۴ در مقاله ای با عنوان ” اثر تغییرات در بنر، نوع محصول، زمینه وب سایت و زبان تبلیغات در نگرش کاربران اینترنت ” که درمیان دانشجویان دو زبانه انگلیسی-اسپانیایی مورد مطالعه قرار گرفت و به نظر میرسد محصولات با میزان درگیری بالاتر با محصولات با میزان درگیری پائین تر، صرفنظر از نوع آگهی تبلیغاتی، جذاب تر می باشند. محصولات با درگیری بالاتر چنانچه با آگهی بازرگانی نمایشی تبلیغ شوند جذاب تر خواهند بود و همچنین محصولات با درگیری پائین تر چنانچه با آگهی تبلیغاتی متنی تبلیغ شوند جذابیت بیشتری خواهند داشت و چنانچه هر دو محصول خصوصاً محصولات با درگیری بالا به زبان انگلیسی تبلیغ شوند نیز تاثیر بیشتری خواهد داشت و درنهایت اینکه چنانچه محصولات در وب سایتی که موضوع آن با محصول تبلیغاتی همخوانی داشته باشد تبلیغ شوند تاثیر بیشتری خواهد داشت. ( Flores et al ., 2014 )

Tags: