بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۶

جدول ۴-۶ (توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه) ……………………………………………………………. ۵۸
جدول ۴-۷ (توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه) ………………………………………………………………………………… ۵۹
جدول ۴-۸ (نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه) ……………………………………………………………. ۶۱
جدول ۴-۹ (نتایج تحلیل عاملی تاییدی) ……………………………………………………………………………………………. ۶۵
جدول ۴-۱۰ (بررسی مقادیر (AVE) و پایایی مرکب) …………………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴-۱۱ (نتایج بار مقطعی گویهها) …………………………………………………………………………………………….. ۶۷
جدول ۴-۱۲ (بررسی مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده با همبستگیها) …………………………….. ۶۹
جدول ۴-۱۳ (نتایج آزمون فرضیهها) ………………………………………………………………………………………………… ۷۲

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل ۱-۱ (مدل پژوهش) ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶
شکل ۴-۱ (متغیر جنسیت در نمونه) ………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
شکل ۴-۲ (متغیر تاهل در نمونه) ……………………………………………………………………………………………………… ۵۵
شکل ۴-۳ (متغیر سطح سن در نمونه) ……………………………………………………………………………………………….. ۵۶
شکل ۴-۴ (متغیر سطح تحصیلات در نمونه) ………………………………………………………………………………………. ۵۷
شکل ۴-۵ (متغیر سطح تجربه کاری در نمونه) ……………………………………………………………………………………. ۵۸
شکل ۴-۶ (متغیر شغل در نمونه) ……………………………………………………………………………………………………… ۵۹
شکل ۴-۷ (متغیر رشته تحصیلی در نمونه) …………………………………………………………………………………………. ۶۰
شکل ۴-۸ (مدل آزمون شده پژوهش(ضرایب مسیر)) …………………………………………………………………………… ۷۱
شکل ۴-۹ (مدل آزمون شده پژوهش(مقادیرT)) ………………………………………………………………………………….. 72

چکیده
ازدوران ماقبل تاریخ نوعی ارتباط درباره آگاهی از وجود و دردسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی ازتصویری که برروی دیواره غارهای اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیای ابتدایی هستند. بنابراین، تبلیغ مقوله‌ای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به سالهای اخیرگردد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسان‌ها داشته است. با این همه آنچه ما تحت عنوان تبلیغات نو و جدید می‌شناسیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات به شکل امروزی مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت و کسب و کار شد و رفته رفته توسعه یافت، چراکه لزوم آن احساس می‌شد. بعداز انقلاب صنعتی، به دلیل بالارفتن حجم تولیدات دیگر فروش مقوله راحتی نبود. زیرا اولاً به دلیل تولید انبوه، تمایز دربین محصولات تولیدی ازمیان رفت وبیشتر محصولات، استاندارد و یک شکل شدند، ثانیاً به علت زیاد شدن فاصله بین تولید وخدمات مانند گذشته به سهولت دراختیار مصرف کنندگان قرارنمی‌گرفت لذا نیاز به کانال ارتباطی جدیدی احساس شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهومی اثربخشی تبلیغات است، اثربخشی تبلیغات، یکی از مسایل بسیار مهم درقلمرو تبلیغات است. یکی از عواملی که برای ارزیابی اثربخشی یک تبلیغ به کار گرفته می شود قصد خرید مصرف کننده میباشد. بنابراین شرکتها دریک فضای رقابتی برای آنکه متمایز ازیکدیگر باشند به روی عامل مذکور به گونه ای تمرکز میکنند که تبلیغاتشان متمایز از دیگر رقبا گردد. لازم به ذکر است در ابتدا مصرف کننده از جنبه های کاربردی وتجربی تبلیغات یک محصول آشنایی پیدا می کند و به شناخت و اعتماد راجع به محصول میرسد. سپس نسبت به آن گرایش پیدا کرده و درگیری با محصول ایجاد شده و باتوجه به اثربخشی آن تبلیغ قصد خرید کالا یا خدمات را پیدا میکند. این تحقیق به دلیل ترکیب سه مدل از سه مقاله به روز لاتین مربوط به سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ساخت مدل ترکیبی، کاملاً پژوهشی جدید میباشد.
واژه های کلیدی : تبلیغات، اثربخشی تبلیغات، قصد خرید
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.