بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۴

۳-۲-۱- دسته بندی روش های تحقیق براساس هدف …………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۲-۱-۱- تحقیق بنیادی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۲-۱-۲- تحقیق کاربردی …………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۳-۲-۲- دسته بندی روش های تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها …………………………………………….. ۴۴
۳-۲-۲-۱- تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی ……………………………………………………………………………… ۴۵
۳-۲-۲-۲- تحقیق آزمایشی …………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۳ – قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۳-۳-۱- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۳-۲- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۴ – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۳-۵ – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۵-۱- نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۵-۲- نمونه گیری طبقه ای …………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۵-۳- نمونه گیری خوشه ای ………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۶ – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۶-۱- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود ……………………………………………………………………………… ۴۹
۳-۶-۲- مشاهده ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۳-۶-۳- مصاحبه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۳-۶-۴- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۳-۷ – روایی و پایایی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۸ – متغیرهای پژوهش و نقش آنها ………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۹ – روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………………………… ۵۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۴-۲ – یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۴-۲-۱- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه ……………………………………………………………………………… ۵۳
۴-۲-۲- توزیع فراوانی متغیر تاهل در نمونه …………………………………………………………………………………. ۵۴
۴-۲-۳- توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه …………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۲-۴- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه ………………………………………………………………….. ۵۶
۴-۲-۵- توزیع فراوانی متغیر تجربه کاری در نمونه ……………………………………………………………………….. ۵۷
۴-۲-۶- توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه …………………………………………………………….. ۵۸
۴-۲-۷- توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه …………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۳ – آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۳-۱- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………. ۶۰
۴-۳-۲- مدل معادلات ساختاری با PLS ……………………………………………………………………………………… 61
۴-۳-۳- روش PLS در ارزیابی مدل …………………………………………………………………………………………… ۶۳
۴-۳-۴- مدل اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴