تلاش درجهت تأمین رضایت مشتریان وارتقاء وبهبود ارائه خدمات موجود
بهینه سازی تجهیزات وتأسیسات به منظور بهبود راندمان عملکرد شرکت
ایجاد بستری مناسب جهت بالا بردن سطح رضایتمندی کارکنان
تلاش درجهت پیشگیری ازبروزحوادث درکلیه مراکزمتعلق به این شرکت
افزایش مهارت کارکنان، با برگزاری دوره های آموزشی لازم
ایجاد بستر مناسب به منظور بهبود شرایط برقراری ارتباط مؤثر درون وبرون سازمان
استفاده بهینه از منابع وتلاش درجهت صرفه جوئی در مصرف منابع و انرژی
به منظور اجرائی شدن قوانین ومقررات ، روش دستیابی به الزامات قانونی به شماره ( ) درسیستم مدیریت یکپارچه تعریف واجرا شده است.
مدیریت ارشد شرکت با توجه به تأکید اعلام شده درخط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ، همواره متعهد به اختصاص منابع مورد نیاز به منظور تحقق تصمیمات اخذ شده درکمیته ریسک میباشد.
۴-۳- طراحی ساختارمدیریت ریسک
۴-۳-۱- ساختار سازمانی شرکت خوطو لوله و مخابرات نفت منطقهی غرب
الف)محدوده درونی: این معاونت متشکل ازبخشهای خرید، نگهداری وترخیص کالا، عملیات کالا وبخش اداری می باشد.
مسئولیت پاسخگوئی رئیس واحد انبار وتدارکات کالا باشد.وکلیه مسئولین بخشهای مذکور مسئولیت ارائه گزارش مورد نیاز رئیس واحد را عهده دار می باشند.
دراین واحد از نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی وهمچنین نیروهای با تجربه استفاده شده که آموزشهای لازم را به منظور ارائه خدمات درحیطه وظایف خود اخذ نموده اند.
این واحد همواره خود را ملزم به رعایت قوانین ومقررات نظام جمهوری اسلامی دانسته ودراین چهارچوب استانداردهای ملی وبین المللی را در نظر داشته ودرراستای دستیابی به رعایت این الزامات کوشا می باشد.
ب)محدوده بیرونی:این واحد به عنوان یکی از واحدهای شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه ای غرب با واحدها و امور دیگرسازمان درارتباط بوده واین رابطه دربخش نمودار ارتباط فرآیندهای اصلی وپشتیانی به شماره ( ) درنظامنامه به خوبی مشخص شده است.
خط مشی مدیریت ریسک:
به منظور شفاف سازی اهداف این واحد ومشخص شدن تعهد مدیریت ،خط مشی مدیریت ریسک به شماره ( ) ایجاد ودردسترس می باشد.
پاسخگوئی:
اعضای کمیته ریسک ،وظایف محوله را مطابق دستورالعمل تدوین شده به عهده دارند.
مطابق این دستورالعمل وظیفه هریک از اعضاء مشخص ودرحیطه وظیفه خود پاسخگو می باشند.
به منظور حصول اطمینان ازمناسب بودن مراحل اجرای مدیریت ریسک ، گزارش حوادث مبنا قرارگرفته ، وطی گزارش اعلام شده از طرف مسئول HSEوبا درنظر گرفتن بهبود شاخص حوادث ، اثر بخش بودن مراحل مدیریت ریسک، مورد پایش قرار می گیرد.
یکپارچگی درفرآیند ها:
همانگونه که درنظامنامه مشخص شده با توجه به استقرارسیستم مدیریت یکپارچه (مدیریت کیفیت – مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ومحیط زیست)کلیه فرآیندهای تعریف شده دراین واحد به صورت یکپارچه درنظر گرفته شده ودرکلیه فرآیندها ،شناسائی خطرات ، مد نظر می باشد.
منابع:
به منظور ایجادمحیطی امن ، کمترین اثر منفی بر روی محیط زیست و خسارت به دستگاهها، کارکنان مطابق برنامه، آموزشهای لازم را اخذ نموده اند. همچنین امور اداری مطابق شرایط احراز اعلام شده، نسبت به بکار گیری نیروی انسانی اقدام می نماید.
مدیریت ارشد سازمان درچهارچوب قوانین ومقررات وامکانات موجود ، زمینه اجرائی شدن تصمیمات کمیته ریسک را به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده ، فراهم می نماید.این مسئله درمدیریت منابع درسیستم مدیریت یکپارچه مشخص شده است.
ایجاد ارتباطات داخلی وگزارش دهی:
به منظور اطمینان از ایجادارتباط مناسب وگزارش دهی به موقع ، دبیر کمیته ریسک وظیفه دارد تغییرات ایجاد شده درروند استقرارمدیریت ریسک را به موقع ، درجلسات کمیته ریسک ارائه نماید.
مطابق توضیحات ارائه شده دردستورالعمل ریسک کلیه نیروهای درواحد تدارکات کالامطابق فرم شناسائی به شماره( ) درشناسائی واجرائی شدن اقدامات تصویب شده نقش مؤثرخواهند داشت.
ایجاد ارتباطات بیرونی وگزارش دهی
دراین زمینه کلیه نظرات وپیشنهادهای ارائه شده از طرف کارکنان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه ای وطرفهای ذی نفع به عنوان ورودی جلسات کمیته ریسک توسط دبیر کمیته ،جمع آوری و مطرح می شود.همچنین با توجه به تعریف رویه دستیابی به الزامات قانونی به شماره( ) کلیه قوانین ومقررات اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح دراین رویه اعمال می گردد (وظیفه جمع آور و طرح درجلسات کمیته ریسک به عهده مسئول ایمنی وبهداشت خواهد بود).
۴-۴ اجرای مدیریت ریسک
۴-۴-۱ اجرای ساختار جهت مدیریت ریسک
دبیرکمیته ریسک وظیفه دارد، برنامه زمانبندی شناسائی وارزیابی وهمچنین اقدامات اصلاحی مشخص شده درجلسات را پیگیری نماید.
۴-۴-۲ پایش وبازنگری ساختار
به منظور اطمینان ازاثر بخش ومستمر بودن این ساختار، کلیه موارد اصلاحی درراستای بهبود مستمر، در جلسات کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت مشخص شدن اثر بخش بودن این ساختار گزارش حوادث اعلام شده از طرف مسئول HSE اعلام ودراین خصوص نیز تصمیم گیری می شود.
۴-۵ بهبود مستمر ساختار
به منظور بهبود مستمر سیستم مدیریت ریسک، همواره سیکل ساختار اجرائی مورد بررسی قرارگرفته وموارد اشکال برطرف وپیشنهادهای سازنده ، اعمال می گردد.

Tags: