هدف از تدوین این روش اجرایی ، بیان ساختار مدیریت ریسک درحوزه فعالیت واحد تدارکات کالا وانبار در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب می باشد ، به طوری که بستری مناسب در زمینه های کاهش خسارت مالی ،اعتباری ،ایمنی و بهداشتی وهمچنین زیست محیطی ایجاد نماید.
۲- دامنه کاربرد:
این رویه درکلیه بخش های واحد تدارکات کالا وانبار ، دارای کاربرد می باشد.
۳- تعاریف:
۳-۱ الزامات قانونی: شامل کلیه قوانین و مقررات تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی ایران (ازطرف: مراجع قضائی ، وزارت بهداشت و درمان، سازمان محیط زیست، سازمان کار و اموراجتماعی، سازمان استاندارد، بخشنامه ها و قوانین شرکت نفت و…) می باشد.
۳- ۲ الزامات استاندارد: شامل کلیه بندهای استاندارد ISO 31000
۳-۳ الزام داخلی: شامل کلیه بخشنامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های تدوین شده درشرکت، که مورد تایید و تصویب قرارگرفته است، می باشد.
۳-۴ ریسک: عامل یا عواملی که باعث عدم حصول به اهداف می باشد، این اهداف می تواند مالی،اعتباری،انگیزشی، ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی باشد. همچنین این عامل یا عوامل می تواند براهداف شرکت در سطوح راهبردی، سازمانی، پروژه ای ، تاثیر داشته باشد.
۴- مراجع:
۴-۱ الزامات قانونی
۴-۲ الزامات سیستم مدیریت ریسک(ISO 31000)
۴-۳ الزامات داخلی
روش
۵-۱ ساختار
۵-۱-۱ کلیات
باتوجه به اهمیت اجرای مدیریت ریسک ، به منظور ایجاد محیطی با کمترین اثر منفی فعالیت عملیات انتقال موادنفتی مدیریت ارشد سازمان براستقرار این استاندارد تاکید داشته وبر اثر بخش بودن آن در واحد تدارکات کالا وانبار به عنوان تامین کننده امکانات، مصر می باشد.
نمودار این ساختار مطابق دیاگرام زیر تعریف می شود:
الزام وتعهد
بهبود مستمر ساختار
پایش وبازنگری ساختار
طراحی ساختار جهت مدیریت ریسک
درک سازمان ومحتوای آن
ایجادخط مشی مدیریت ریسک
پاسخگوئی
یکپارچه سازی درفرآیند سازمان
منابع
ایجادسازوکارهای ارتباطات داخلی وگزارش دهی
ایجادسازوکارهای ارتباطات بیرونی وگزارش دهی
اجرای مدیریت ریسک
اجرای ساختار جهت مدیریت کردن ریسک
اجرای فرآیند مدیریت ریسک
درشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب سیستم مدیریت یکپارچه استقرار یافته وبا توجه به اهمیت موضوع ریسک ، شناسائی وارزیابی خطرات به روش FMEA به مرحله اجرا درآمده ولی باتوجه به ماهیت فعالیت در واحد تدارکات کالا وانبار ارزیابی ریسک به روش تلفیقی از دو روش FMEA وماتریس ، به صورت اختصاصی اجرامی شود.
۵-۱-۲- الزام وتعهد:
پیاده سازی مدیریت ریسک واطمینان از اثر بخش بودن مداوم آن مستلزم تعهد مدیریت درتمامی بخشها بوده ، لذا دراین راستا:
خط مشی مدیریت ریسک تهیه وبه تصویب رسیده است.
به منظور اطمینان از منطبق بودن فرهنگ شرکت با خط مشی تعریف شده ، کارگروه( کمیته ریسک) با وظایف مشخص ، تشکیل شده است.
به منظور اثر بخش بودن اقدامات کنترلی مشخص شده درکمیته ریسک ، (میزان خسارات ، تعدادحوادث و عدول از قوانین ومقررات)به عنوان شاخص تعیین شده است.
مدیریت درراستای اهداف تعیین شده ، موارد زیررا درخط مشی سیستم یکپارچه تصویب ، وبدان متعهد گشته است:
حفظ سرمایه ها وکنترل بهینه وپایدارخطوط انتقال
رعایت قوانین، مقررات والزامات زیست محیطی، ایمنی وبهداشت حرفه ای وسایر الزامات در فعالیت شرکت، به منظور حفظ منابع طبیعی، توسعه فضای سبز وکاهش آلاینده های زیست محیطی درمراکز انتقال نفت وتأسیسات تابعه ومسیر انتقال موادنفتی وهمچنین ایجادفضائی امن با حداقل حوادث برای کارکنان وذیفعان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Tags: