بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با استفاده …

 
همان طور که از دادههای جدول ۵-۸ مشخص است هر دو ساختار تریمر از پایداری خوبی برخوردار هستند. اما کارهای متعددی که پژوهشگران تجربی روی الیگومرهای منظم و تصادفی پلی(آلکیلتیوفن) انجام دادهاند، نشان میدهد که الیگومرهای منظم از شرایط بهتری برای رشد زنجیر برخوردار هستند و همچنین خواص بهتری را برای پلیمرهای HT-HT که به عنوان PHT شناخته میشوند تخمین زدهاند[۶۹]. مطالعات پژوهشگران نشان داده است که PHT موثرترین سیستم طول مزدوج را دارد. همچنین مطالعات UV-Vis روی این پلیمر و پلیمرهایی که با آرایشهای دیگر ساخته شدهاند، نشان داده است که PHT بیشترین جذب ماکزیمم را چه در حالت محلول و چه در حالت جامد نشان میدهد. همچنین بالاترین نظم فضایی و بهبود قابل ملاحظهای در رسانایی الکتریکی و نیز حلالیت برای PHT گزارش شده است و انتظار بر این است که ویژگیهای مغناطیسی، بعضی از ویژگیهای نوری و دیگر خواص فیزیکی نیز با استفاده از این ایزومر بهبود یابند[۶۹]. به هر صورت بیشتر کارهای تجربی انجام شده روی پلی(آلکیلتیوفن) با استفاده از ساختار HT-HT بوده است و به همین دلیل و از آنجایی که پژوهشهای نظری در تلاش برای پیشبینی پژوهشهای تجربی هستند، ما بر آن شدیم که تحقیقات خود را روی ساختار HT-HT متمرکز کنیم.
۶-۳-۱- محاسبات ساختاری
در مورد اهمیت بررسی پارامترهای ساختاری پیش از این بحث شد. در اینجا فقط به این نکته اشاره میکنیم که پارامترهای ساختاری ارائه شده آنهایی هستند که در سیستم مزدوج موثرند. نامگذاری طول پیوندها در شکل ۵-۳ نشان داده شده است.
 
شکل ۵-۳- نامگذاری پیوندهای سیستم مزدوج هگزامر. (پیوندهای دوگانه برای جلوگیری از ازدحام شکل نمایش داده نشدهاند)
جدول۵-۹- مقادیر طول پیوندهای سیستم مزدوج الیگوتیوفنها (مطابق نامگذاری شکل ۵-۳) در سطح B3LYP/6-31G** (برحسب آنگستروم).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

hexaTh pentaTh tetraTh triTh diTh Th Bonds
۰۸۱۴/۱ ۰۸۱۶/۱ ۰۸۱۸/۱ ۰۸۲۳/۱ ۰۸۳۲/۱ ۰۸۵۵/۱ ۱
۳۷۴۶/۱ ۳۷۶۶/۱ ۳۷۹۷/۱ ۳۸۴۹/۱ ۳۹۵۵/۱ ۴۲۳۶/۱ ۲
۴۱۳۱/۱ ۴۱۰۶/۱ ۴۰۶۹/۱ ۴۰۱۲/۱ ۳۹۰۸/۱