مقاله – بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با …

۰/۵۵۳-

Th

۰/۵۹۲-

۳/۵۹۲-

MTh

۳/۶۳۱-

۶/۶۳۱-

Eth

۷/۶۷۰-

۹/۶۷۰-

PrTh

۹/۷۰۹-

۳/۷۱۰-

BTh

۳/۷۴۹-

۶/۷۴۹-

PtTH

۶/۷۸۸-

۹/۷۸۸-

HzTh

۵-۳- محاسبات الیگومرها
اولین قدم در محاسبات الیگومرها این است که آرایش مونومرهای آلکیل تیوفن در کنار یکدیگر در زنجیر الیگومر مشخص گردد. قبلاً اشاره شد که مطالعات انجام گرفته روی زنجیرهای منظم و تصادفی نشان داده است که رسانایی زنجیرهای منظم از زنجیرهای تصادفی بیشتر است و حتی به چندین برابر اختلاف هم میرسد. بنابراین واضح است که توجه ما به سمت زنجیرهای منظم جلب خواهد شد. اما در بین زنجیرهای منظم نیز آرایشهای متفاوتی از مونومرها در زنجیر وجود دارد. پرسشی که در اینجا مطرح خواهد بود این است که محاسبات باید روی کدام یک از این آرایشها انجام گیرد. روشن است که بهتر است که همه آرایشها بررسی شوند و محاسبات برای هرکدام به طور کامل انجام گیرد. اما باز هم همان چالشی که در ابتدای فصل به آن اشاره شد یعنی محدودیت امکانات و زمان وجود دارد، پس ما مجبور هستیم که دست به انتخاب بزنیم.
از بین سه ایزومر شکل ۳-۱ به نظر میرسد که ایزومر TT پایدارتر باشد و کمترین پایداری را ایزومر HH داراست. علت این است که در ایزومر TT استخلافها در دورترین حالت نسبت به یکدیگر قرار میگیرند پس کمترین اثرات فضایی و فشار زاویهای را تحمل میکنند و لذا پایدارتر هستند. اما در HH استخلافها نزدیکترین حالت را نسبت به یکدیگر دارند و ممانعت فضایی و فشار زاویهای زیادی را تحمل میکنند و پایداری کمتری دارند. محاسبات انجام شده نیز چنین پیشبینی را تایید میکند. در جدول ۵-۷ نتایج محاسبات دیمرهای ۳-متیلتیوفن آمده است.
جدول ۵- ۷- محاسبه انرژیهای الکترونی سه ساختار متفاوت دیمرهای ۳- متیلتیوفن (بر حسب هارتری).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...