بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی تیوفن با …

۵-۲-محاسبات مونومرها …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۵-۳- محاسبات الیگومرها …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۵-۳-۱- محاسبات ساختاری..……………….……………………………………………………………………………………..۶۲
۵-۳-۲- محاسبات چگالی بار الکتریکی و چگالی اسپین ………………………………………………………………۶۹
۵-۳-۳- محاسبات الکترونی ……………………………………………………………………………………………………………۷۰
فصل ششم: بحث و نتیجهگیری
۶-۱- بررسی مونومرها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۶-۲-بررسی الیگومرها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۶-۲-۱- آنالیز ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۶-۲-۲- توزیع بار و چگالی اسپین…………………………………………………………………………………………………..۹۰
۶-۲-۳- خواص الکترونی………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
آیندهنگری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
فهرست شکلها
(۲-۱) الف: سیس-پلیاستیلن، ب: ترانس- پلیاستیلن ………………………………………………………………………..۷
(۲-۲) اثر غلظت تقویت کننده بر رسانایی پلیمر ……………………………………………………………………………….۱۱
(۲-۳) مقایسه رسانایی مواد مختلف …………………………………………………………………………………………………..۱۵
(۲-۴)رسانایی پلیمرهای رسانای مختلف با مس مقایسه شده است ………………………………………………… ۱۶
(۲-۵) نوارهای انرژی در رساناها، نیمهرساناها و نارساناها ……………………………………………………………….. ۱۷
(۲-۶) تغییرات زنجیر پلیمر در اثر تقویت ………………………………………………………………………………………….۱۸
(۲-۷) در اثر تقویت شکاف نواری باریکتر میشود ……………………………………………………………………………۱۹
(۲-۸) ایجاد نوارهای حد واسط در شکاف نواری پلیمرها ………………………………………………………………… ۲۰
(۳-۱) انواع دیمرهای احتمالی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
(۳-۲) انواع آرایش تریمرها در تشکیل تری(آلکیلتیوفن)………………………………………………………………. ۲۶
(۳-۳) مکانیزم تولید پلی(آلکیلتیوفن)……………………………………………………………………………………………….۲۸
(۳-۴) مکانیزم تولید پلی(آلکیلتیوفن) ………………………………………………………………………………………………۲۹
(۳-۵)مکانیزم روش پلیمر شدن اکسایشی در تولید پلی(آلکیلتیوفن) …………………………………………… ۳۰
(۵-۱) نمایش و نامگذاری ایزومرهای ۳- بوتیلتیوفن ……………………………………………………………………….۵۴
(۵-۲) نمایش نامگذاری ۳-آلکیلتیوفن ……………………………………………………………………………………………..۵۶
(۵-۳) نامگذاری شده هگزا آلکیلتیوفن ……………………………………………………………………………………………..۶۲
(۵-۴) نامگذاری پیوندهای تریمر ۳-آلکیلتیوفن………………………………………………………………………………..۶۷
(۶-۱) نمایش طول پیوندهای استخلاف حلقه (R48) در مونومرهای۳- آلکیلتیوفن در سطحB3LYP/6-31G** ……………………………………………………………………………………………………………………75
(۶-۲) نمایش تغییرات بار الکتریکی در موقعیت اتم (´α) C3 و اتم (α) C2 رادیکال کاتیون مونومرهای ۳- آلکیلتیوفن در سطح B3LYP/6-31G**. ………………………………………………………………………………..77
(۶-۳) نمایش شکاف نواری مونومرهای ۳-آلکیل تیوفن در سطح HF/6-31G**…………………………78
(۶-۴) نمایش تغییرات پتانسیل یونش مونومرهای ۳-آلکیلتیوفن در سطح B3LYP/6-31G**…79
(۶-۵) ساختار تریمر ۳ – متیل تیوفن (الف) رادیکال کاتیون (ب) الیگومر خنثی……………………………۸۱
(۶-۶) اندازه طول پیوندهای مزدوج در دیمرهای تیوفن، ۳- متیلتیوفن، ۳ – اتیلتیوفن و ۳- پروپیلتیوفن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
(۶-۷) اندازه طول پیوندهای مزدوج در تریمرهای تیوفن ، ۳- متیلتیوفن، ۳ – اتیلتیوفن، و ۳- پروپیلتیوفن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
(۶-۸) اندازه طول پیوندهای مزدوج در تترامرهای تیوفن، ۳- متیلتیوفن،۳ – اتیلتیوفن، و ۳- پروپیلتیوفن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
(۶-۹) اندازه طول پیوندهای مزدوج در پنتامرهای تیوفن ،۳- متیلتیوفن، ۳ – اتیلتیوفن و ۳ – پروپیلتیوفن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
(۶-۱۰ ) اندازه طول پیوندهای مزدوج در هگزامرهای تیوفن ، ۳- متیلتیوفن،۳ – اتیلتیوفن و ۳ – پروپیلتیوفن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
(۶- ۱۱) نمایش تغییرات بار الکتریکی اتم C1 بر اساس افزایش طول زنجیر در الیگومرهای۳ – آلکیل تیوفن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲