انحراف معیار

است. همچنین مقدار کشيدگي آن ۰۱۱/۰است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير قصد خريد از کشيدگي نرمال برخوردار است.

• توصیف متغیر نيات رفتاري
جدول۴-۵) توصیف متغیر نيات رفتاري
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۹۴۱/۰
۹۶۹۸۲/۰
۳۵۱۹/۳
۵
۱
۳۸۹
نيات رفتاري

نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر نيات رفتاري

با توجه به نمودار و جدول ۴-۵ مشاهده می شود که متغیر نيات رفتاري دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۳۵۱۹/۳ ، انحراف معیار ۹۶۹۸۲/۰ و واریانس ۹۴۱/۰ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده برابر ۸۸۰/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير نيات رفتاري نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن ۰۰۲/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير نيات رفتاري از کشيدگي نرمال برخوردار است.

• توصیف متغیر سهولت استفاده
جدول۴-۶) توصیف متغیر سهولت استفاده
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۹۳۷/۰
۹۶۸۲۲/۰
۷۴۲۱/۲
۵
۱
۳۸۹
سهولت استفاده

نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر سهولت استفاده

با توجه به نمودار و جدول ۴-۶ مشاهده می شود که متغیر سهولت استفاده دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۷۴۲۱/۲ ، انحراف معیار ۹۶۸۲۲/۰ و واریانس ۹۳۷/۰ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده برابر ۲۰۱/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير سهولت استفاده نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن ۸۴۹/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير سهولت استفاده از کشيدگي نرمال برخوردار است.

• توصیف متغیرسودمندي
جدول۴-۷) توصیف متغیرسودمندي
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۰۵۱/۱
۰۲۵۳۱/۱
۵۲۷۶/۳
۵
۱
۳۸۹
سودمندي

نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیرسودمندي

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *